Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập chương đại cương về kim loai

Được đăng lên bởi linh-khuat-thi-thuy
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 4266 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP CHƯƠNG ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
1. So với các nguyên tử phi kim có cùng chu kì, nguyên tử kim loại thường:
A. Có bán kính nguyên tử nhỏ hơn.
B. Có năng lượng ion hóa nhỏ hơn.
C. Dễ nhận electron trong các phản ứng hoá học
D. Có số electron ở lớp ngoài cùng nhiều hơn.
2. Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử kim loại?
A. 1s22s22p63s23p4
B. 1s22s22p63s23p5
C. 1s22s22p63s2
D. 1s22s22p6
3. Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử kim loai?
A. 1s22s22p63s23p43d64s2
B. 1s22s22p63s23p6
C. 1s22s22p63s23p63d34s2
D. 1s22s22p63s23p63d104s24p4.
4. Tính chất hoá học chung của kim loại là:
A. Thể hiện tính oxi hoá
B. Dễ bị oxi hoá
C. Dễ bị khử
D. Dễ nhận
electron.
5. Liên kết trong tinh thể kim loại là:
A. Liên kết ion
B. Liên kết cộng hoá trị
C. Liên kết kim loại
D. Liên kết
hiđro.
6. Kim loại M tác dụng được với dd HCl; dd Cu(NO3)2; dd HNO3 đặc nguội. M là:
A. Al
B. Ag
C. Zn
D. Fe.
7. Loại phản ứng hoá học nào xảy ra trong sự ăn mòn kim loại:
A. Phản ứng thế
B. Phản ứng oxi hoá - khử.
C. Phản ứng phân huỷ
D. Phản ứng hoá học.
8. Trong phản ứng của đơn chất kim loại với phi kim và với dung dịch axit, nguyên tử kim loại
luôn:
A. Là chất khử
B. Là chất oxi hoá
C. Vừa là chất khử, vừa là chất oxi hoá
D. Không thay đổi số oxi hoá.
9. Trong các phản ứng hoá học, ion dương kim loai:
A. Không thay đổi số oxi hoá
B. Luôn tăng số oxi hoá
C. Luôn giảm số oxi hoá
D. Có thể tăng, có thể giảm số oxi hoá.
10. Phản ứng của đơn chất kim loại với dung dịch axit giải phóng hiđro, thuộc loại phản ứng:
A. Hoá hợp
B. Thế
C. Oxi hoá - khử
D. Trao đổi.
11. Dãy các kim loại sau có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện:
A. Fe, Cu, Mg, Na
B. Fe, Cu, Pb, Sn
C. Fe, Cu, Ag, Al
D. Mg, Na, Al,
Ba.
12. Một vặt làm bằng sắt tráng kẽm (tôn). Nếu trên bề mặt đó có vết sây sát sâu tới lớp sắt bên
trong, khi vật đó tiếp xúc với không khí ẩm thì:
A. Lớp kẽm bị ăn mòn nhanh chóng
B. Sắt bị ăn mòn nhanh chóng.
C. Kẽm và sắt đều bị ăn mòn nhanh chóng
D. Không có hiện tượng gì xảy ra.
13. Ngâm một lá sắt trong dung dịch HCl; sắt bị ăn mòn chậm, khí thoát ra chậm. Nếu thêm vài
giọt dung dịch CuSO4 vào hỗn hợp thì:
A. Dung dịch xuất hiện màu xanh B. Sắt tan nhanh hơn, khí thoát ra nhanh hơn.
C. Hiện tượng không thay đổi D. Có đồng kim loại bám vào thanh sắt.

14. Dãy các kim loại tác dụng được với CuSO4 trong dung dịch là:
A. Mg, Al, Fe B. Mg, Fe, Na C. Mg, Al, Ag D. Na, Ni, Hg.
15. Trong các câu sau, câu nào không đúng?
Để điều chế Ag từ dung dịch AgNO3 có thể dung phương pháp:
A. Điện ...
BÀI TẬP CHƯƠNG ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
1. So với các nguyên tử phi kim có cùng chu kì, nguyên tử kim loại thường:
A. Có bán kính nguyên tử nhỏ hơn.
B. Có năng lượng ion hóa nhỏ hơn.
C. Dễ nhận electron trong các phản ứng hoá học
D. Có số electron ở lớp ngoài cùng nhiều hơn.
2. Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử kim loại?
A. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
4
B. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
5
C. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
D. 1s
2
2s
2
2p
6
3. Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử kim loai?
A. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
4
3d
6
4s
2
B. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
C. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
3
4s
2
D. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
10
4s
2
4p
4
.
4. Tính chất hoá học chung của kim loại là:
A. Thể hiện tính oxi hoá B. Dễ bị oxi hoá C. Dễ bị khử D. Dễ nhận
electron.
5. Liên kết trong tinh thể kim loại là:
A. Liên kết ion B. Liên kết cộng hoá trị C. Liên kết kim loại D. Liên kết
hiđro.
6. Kim loại M tác dụng được với dd HCl; dd Cu(NO
3
)
2
; dd HNO
3
đặc nguội. M là:
A. Al B. Ag C. Zn D. Fe.
7. Loại phản ứng hoá học nào xảy ra trong sự ăn mòn kim loại:
A. Phản ứng thế B. Phản ứng oxi hoá - khử.
C. Phản ứng phân huỷ D. Phản ứng hoá học.
8. Trong phản ứng của đơn chất kim loại với phi kim và với dung dịch axit, nguyên tử kim loại
luôn:
A. Là chất khử B. Là chất oxi hoá
C. Vừa là chất khử, vừa là chất oxi hoá D. Không thay đổi số oxi hoá.
9. Trong các phản ứng hoá học, ion dương kim loai:
A. Không thay đổi số oxi hoá B. Luôn tăng số oxi hoá
C. Luôn giảm số oxi hoá D. Có thể tăng, có thể giảm số oxi hoá.
10. Phản ứng của đơn chất kim loại với dung dịch axit giải phóng hiđro, thuộc loại phản ứng:
A. Hoá hợp B. Thế C. Oxi hoá - khử D. Trao đổi.
11. Dãy các kim loại sau có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện:
A. Fe, Cu, Mg, Na B. Fe, Cu, Pb, Sn C. Fe, Cu, Ag, Al D. Mg, Na, Al,
Ba.
12. Một vặt làm bằng sắt tráng kẽm (tôn). Nếu trên bề mặt đó có vết sây sát sâu tới lớp sắt bên
trong, khi vật đó tiếp xúc với không khí ẩm thì:
A. Lớp kẽm bị ăn mòn nhanh chóng B. Sắt bị ăn mòn nhanh chóng.
C. Kẽm và sắt đều bị ăn mòn nhanh chóng D. Không có hiện tượng gì xảy ra.
13. Ngâm một lá sắt trong dung dịch HCl; sắt bị ăn mòn chậm, khí thoát ra chậm. Nếu thêm vài
giọt dung dịch CuSO
4
vào hỗn hợp thì:
A. Dung dịch xuất hiện màu xanh B. Sắt tan nhanh hơn, khí thoát ra nhanh hơn.
C. Hiện tượng không thay đổi D. Có đồng kim loại bám vào thanh sắt.
Bài tập chương đại cương về kim loai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập chương đại cương về kim loai - Người đăng: linh-khuat-thi-thuy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài tập chương đại cương về kim loai 9 10 890