Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập chương điện ly phần 1

Được đăng lên bởi vo_tri
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 568 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hóa Vô Cơ 11

Chương Điện Ly – phần 1

SỰ ĐIỆN LY
A. Khái niệm về sự điện ly, chất điện ly, phương trình điện ly.
1. a. Chất điện ly là gì? Chất không điện ly là gì? Cho ví dụ.
b. Dung dịch của chất điện ly hay dung dịch của chất không điện ly có khả năng dẫn điện?
c. Sự điện ly là gì?
d. Vì sao NaCl(rắn) hay NaOH (rắn) khan không dẫn điện được? Còn khi ở trạng thái dung dịch trong nước hoặc khi
nóng chảy lại dẫn điện được?
2. Trình bày cơ chế của quá trình điện ly của :
a1. NaCl trong dung môi nước
a2. HCl trong dung môi nước
b. Nhận xét về loại chất có khả năng điện ly?

Vận dụng:
Câu I-1:Sự điện li là:
A. Sự phân li các chất thành các phân tử nhỏ hơn
B. Sự phân li các chất thành ion trong nước
C. Sự phân li các chất thành các nguyên tử cấu tạo nên
D. Sự phân li các chất thành các chất đơn giản
Câu I-2:Chất điện li là:
A. Chất tan trong nước
B. Chất dẫn điện
C. Chất phân li trong nước thành các ion
D. Chất không tan trong nước
Câu I-3:Dung dịch nào dẫn điện được
A. NaCl
B. C2H5OH
C. HCHO
D. C6H12O6
Câu I-4:Chất nào không là chất điện li
A. CH3COOH
B. CH3COONa
C. CH3COONH4
D. CH3OH
Câu I-5:Cho các chất: NaOH, Na2CO3,Ca(OH)2, CH4, CH3COONa, C2H5OH,C2H5ONa, HCl, H2SO4, BaCl2,
C6H12O6. Số các chất khi cho thêm nước tạo thành dung dịch dẫn điện là:
A. 11
B. 8
C. 9
D. 10
Câu I-6:Cho các chất : H2S, Cl2, SO2, H2SO3, HF, NaHCO3, Ca(OH)2, C6H6, NaClO, CH4
a, Số chất điện li là:
A. 4
B. 5
C. 8
D. 6
b, Số chất khi thêm H2O được dung dịch dẫn điện là:
A. 8
B. 10
C. 9
D. 7
Câu I-7:Chất nào sau đây dẫn điện:
A. NaCl nóng chảy
B. CaCO3 nóng chảy
C. AlCl3 nóng chảy
D. 2 trong 3 chất đã cho
Câu I-8:Chất nào sau đây dẫn điện:
A. NaOH đặc
B. NaOH khan
C. NaOH nóng chảy
D. Cả A và C
Câu I-9:Câu nào sau đây giải thích glucôzơ không phải là chất điện li:
(1) Dung dịch glucôzơ không dẫn điện
(2) Phân tử glucôzơ không phân li thành các ion trong dung dịch
(3) Trong dung dịch glucôzơ không có dòng electron dẫn điện
A. (1)
B. (2)
C. (1) và (2)
D. (1), (2) và (3)
Câu I-10: Dung dịch muối, axit, bazơ là những chất điện li vì:
A. Chúng có khả năng phân li thành ion trong dung dịch B. Dung dịch của chúng dẫn điện
C. Các ion thành phần có tính dẫn điện
D. Cả A,B,C
Câu I-11:Chọn câu đúng:
A. Mọi chất tan đều là chất điện li
B. Mọi axit mạnh đều là chất điện li
C. Mọi chất có tính axit đều là chất điện li
D. Cả ba câu đều sai
Nguyệt Ánh - HHT

1

ĐT: 0984522308

Hóa Vô Cơ 11

Chương Điện Ly – phần 1

Câu I-12:Số trường hợp không dẫn điện được trong dãy: KCl rắn, khan; nước biển; dd KCl...
Hóa Vô Cơ 11 Chương Điện Ly – phần 1
SỰ ĐIỆN LY
A. Khái niệm về sự điện ly, chất điện ly, phương trình điện ly.
1. a. Chất điện ly là gì? Chất không điện ly là gì? Cho ví dụ.
b. Dung dịch của chất điện ly hay dung dịch của chất không điện ly có khả năng dẫn điện?
c. Sự điện ly là gì?
d. Vì sao NaCl
(rắn)
hay NaOH
(rắn)
khan không dẫn điện được? Còn khi ở trạng thái dung dịch trong nước hoặc khi
nóng chảy lại dẫn điện được?
2. Trình bày cơ chế của quá trình điện ly của :
a
1
. NaCl trong dung môi nước
a
2
. HCl trong dung môi nước
b. Nhận xét về loại chất có khả năng điện ly?
Vận dụng:
Câu I-1:Sự điện li là:
A. Sự phân li các chất thành các phân tử nhỏ hơn
B. Sự phân li các chất thành ion trong nước
C. Sự phân li các chất thành các nguyên tử cấu tạo nên
D. Sự phân li các chất thành các chất đơn giản
Câu I-2:Chất điện li là:
A. Chất tan trong nước B. Chất dẫn điện
C. Chất phân li trong nước thành các ion D. Chất không tan trong nước
Câu I-3:Dung dịch nào dẫn điện được
A. NaCl B. C
2
H
5
OH C. HCHO D. C
6
H
12
O
6
Câu I-4:Chất nào không là chất điện li
A. CH
3
COOH B. CH
3
COONa C. CH
3
COONH
4
D. CH
3
OH
Câu I-5:Cho các chất: NaOH, Na
2
CO
3
,Ca(OH)
2
, CH
4
, CH
3
COONa, C
2
H
5
OH,C
2
H
5
ONa, HCl, H
2
SO
4
, BaCl
2
,
C
6
H
12
O
6.
Số các chất khi cho thêm nước tạo thành dung dịch dẫn điện là:
A. 11 B. 8 C. 9 D. 10
Câu I-6:Cho các chất : H
2
S, Cl
2
, SO
2
, H
2
SO
3
, HF, NaHCO
3
, Ca(OH)
2
, C
6
H
6
, NaClO, CH
4
a, Số chất điện li là:
A. 4 B. 5 C. 8 D. 6
b, Số chất khi thêm H
2
O được dung dịch dẫn điện là:
A. 8 B. 10 C. 9 D. 7
Câu I-7:Chất nào sau đây dẫn điện:
A. NaCl nóng chảy B. CaCO
3
nóng chảy C. AlCl
3
nóng chảy D. 2 trong 3 chất đã cho
Câu I-8:Chất nào sau đây dẫn điện:
A. NaOH đặc B. NaOH khan C. NaOH nóng chảy D. Cả A và C
Câu I-9:Câu nào sau đây giải thích glucôzơ không phải là chất điện li:
(1) Dung dịch glucôzơ không dẫn điện
(2) Phân tử glucôzơ không phân li thành các ion trong dung dịch
(3) Trong dung dịch glucôzơ không có dòng electron dẫn điện
A. (1) B. (2) C. (1) và (2) D. (1), (2) và (3)
Câu I-10: Dung dịch muối, axit, bazơ là những chất điện li vì:
A. Chúng có khả năng phân li thành ion trong dung dịch B. Dung dịch của chúng dẫn điện
C. Các ion thành phần có tính dẫn điện D. Cả A,B,C
Câu I-11:Chọn câu đúng:
A. Mọi chất tan đều là chất điện li B. Mọi axit mạnh đều là chất điện li
C. Mọi chất có tính axit đều là chất điện li D. Cả ba câu đều sai
Nguyệt Ánh - HHT 1 ĐT: 0984522308
Bài tập chương điện ly phần 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập chương điện ly phần 1 - Người đăng: vo_tri
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bài tập chương điện ly phần 1 9 10 402