Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP CHƯƠNG NITƠ – PHOTPHO

Được đăng lên bởi Nguyễn Võ Kiều Trinh
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 573 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP CHƯƠNG NITƠ – PHOTPHO
DẠNG 1: VIẾT CÁC PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG.
Bài 1 : Viết phương trình hóa học của phản ứng nhiệt phân các muối NH 4Cl, NH4NO2,
NH4HCO3, NH4NO3, (NH4)2CO3, NaNO3, Cu(NO3)2, Fe(NO3)2, Hg(NO3)2.
Bài 2 : Viết phương trình phản ứng xãy ra ( nếu có ) :
a. Fe3O4 + HNO3(l) →
b. Ca3N2 + H2O →
c. Ag + HNO3(l) →
d. Al + HNO3(đ, nguội) →
e. P + HNO3(đ) →
f. (NH4)2SO4 + BaCl2
→
h. N2 + Cl2 →
g. NaNO3 + H2SO4(đ) →
k. FeCl2 + HNO3 →
l. H2SO4(đ) + P →
m. H3PO4 + NaOH 
n.Ca3(PO4)2 + H2SO4 →
Bài 3: Hoàn thành các phương trình hóa học sau
a. NH4NO2 →
N2 + H2O
b. NH4NO3 →
N2O + H2O
c. (NH4)2SO4 +NaOH → NH3 + Na2SO4 +H2O
d. (NH4)2CO3 → NH3 + CO2 +
H2O
e. P + H2SO4đ → ? +? + ?
f. P+ HNO3 + H2O → ? + NO
g. FexOy+HNO3 đặc →
h. Al+ HNO 3l → ? +
NO + H2O
i. Fe3O4+HNO3đ.n → ? + NO2 + H2O
j. M + HNO 3l
→
M(NO3)n + NxOy + H2O
Bài 4: Hoàn thành các phương trình phản ứng sau dưới dạng phân tử và ion thu gọn, cho
biết loại phản ứng và vai trò của mỗi chất tham gia trong phản ứng hoá học đó.
a) Fe + HNO3l → NO  +….
g) Fe + HNO3đ,t0
→….
0
b) Fe + HNO3đ,ng
→ ….
h) FeS2 + HNO3đ,t
→….
0
c) Fe + HNO3đ, ,t
→ ….
i) FexOy + HNO3l
→
NO  +….
d) FeO + HNO3l
→ ….
k) M + HNO3đ,t0
→M(NO3)n+….
e) Fe2O3 + HNO3l
→ ….
n) As2S3 + HNO3 + H2O
→ NO  +
….
Bài 5: Cho Mg phản ứng với dung dịch HNO3 loãng dư, thu được dung dịch A và hỗn hợp
khí X gồm NO, N2O. Cho dung dịch A phản ứng với dung dịch NaOH dư thu được khí
làm xanh giấy quỳ tím ẩm và một chất kết tủa. Viết phương trình hóa học dạng phân tử và
ion rut gọn.
Bài 6: Tìm công thức của hai chất A có công thức NOx và B có công thức NOy biết tỉ khối MA/MB
= 1,533333.
DẠNG 2: HOÀN THÀNH SƠ ĐỒ PHẢN ỨNG
Bài 1: Hoàn thành chuỗi phản ứng sau : ( ghi đầy đủ điều kiện nếu có )
a. NaNO2 1 N2 2 Mg3N2 3 NH3 4 Cu 5 Cu(NO3)2 6
Cu(OH)2 7
[Cu(NH3)4](OH)2
1:2

1

8

CuO 9 N2
11
Fe(OH)2 12 Fe(NO3)3 13 Fe2O3 14 Fe(NO3)3
b. N2 1 NH3 2 NO 3 NO2 4 HNO3 5 NaNO3 6 NaNO2
7
HCl 8 NH4Cl 9 NH3 10 (NH4)2SO4
8
NH4NO3 9 Al(NO3)3 1 0 Al(OH)3 11 NaAlO2 12 Al(OH)3
c. (NH4)2CO3 1 NH3 2 Cu 3 NO 4 NO2 5 HNO3 6 H2SO4 7 NO
13
HCl 14 AgCl 15 [Ag(NH3)2]OH
+X

NO

+X

NO2

X  H 2O

   

Y

+Z

Ca(NO3)2

d. N2
 H 2  M

+X

NO + X NO2    Y + M NH4NO3
2
axit nitric
axit photphoric
 H 2O

1
e. oxi
đihiđrophotphat.
f. Quặng photphorit 1 P 2 P2O5 3 H3PO4
photphat
1
2
g. oxi
axit nitric
axit photphoric
đihiđrophotphat.
Bài 2 : Thực hiện các biến hoá sau:
0

O

O

3

4

canxi photphat

(NH4)3PO4
3

5

4

6

H3PO4

canxi photphat

canxi

4

canxi
canxi

H O...
BÀI TẬP CHƯƠNG NITƠ – PHOTPHO
DẠNG 1: VIẾT CÁC PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG.
Bài 1 : Viết phương trình hóa học của phản ứng nhiệt phân các muối NH
4
Cl, NH
4
NO
2
,
NH
4
HCO
3
, NH
4
NO
3
, (NH
4
)
2
CO
3
, NaNO
3
, Cu(NO
3
)
2
, Fe(NO
3
)
2
, Hg(NO
3
)
2
.
Bài 2 : Viết phương trình phản ứng xãy ra ( nếu có ) :
a. Fe
3
O
4
+ HNO
3(l)
b. Ca
3
N
2
+ H
2
O
c. Ag + HNO
3(l)
d. Al + HNO
3(đ, nguội)
e. P + HNO
3(đ)
f. (NH
4
)
2
SO
4
+ BaCl
2
h. N
2
+ Cl
2
g. NaNO
3
+ H
2
SO
4(đ)
k. FeCl
2
+ HNO
3
l. H
2
SO
4(đ)
+ P → m. H
3
PO
4
+ NaOH
2:1
n.Ca
3
(PO
4
)
2
+ H
2
SO
4
Bài 3: Hoàn thành các phương trình hóa học sau
a. NH
4
NO
2
N
2
+ H
2
O b. NH
4
NO
3
→ N
2
O + H
2
O
c. (NH
4
)
2
SO
4
+NaOH → NH
3
+ Na
2
SO
4
+H
2
O d. (NH
4
)
2
CO
3
NH
3
+ CO
2
+
H
2
O
e. P + H
2
SO
4
đ → ? +? + ? f. P+ HNO
3
+ H
2
O → ? + NO
g. Fe
x
O
y
+HNO
3
đặc h. Al+ HNO
3
l ? +
NO + H
2
O
i. Fe
3
O
4
+HNO
3đ.n
? + NO
2
+ H
2
O j. M + HNO
3
l
M(NO
3
)
n
+ N
x
O
y
+ H
2
O
Bài 4: Hoàn thành các phương trình phản ứng sau dưới dạng phân tử ion thu gọn, cho
biết loại phản ứng và vai trò của mỗi chất tham gia trong phản ứng hoá học đó.
a) Fe + HNO
3
l → NO
+…. g) Fe + HNO
3
đ,t
0
→….
b) Fe + HNO
3
đ,ng → …. h) FeS
2
+ HNO
3
đ,t
0
→….
c) Fe + HNO
3
đ, ,t
0
→ …. i) Fe
x
O
y
+ HNO
3
l
NO
+….
d) FeO + HNO
3
l → …. k) M + HNO
3
đ,t
0
→M(NO
3
)
n
+….
e) Fe
2
O
3
+ HNO
3
l → …. n) As
2
S
3
+ HNO
3
+ H
2
O NO
+
….
Bài 5 : Cho Mg phản ứng với dung dịch HNO
3
loãng dư, thu được dung dịch A và hỗn hợp
khí X gồm NO, N
2
O. Cho dung dịch A phản ứng với dung dịch NaOH dư thu được khí
làm xanh giấy quỳ tím ẩm và một chất kết tủa. Viết phương trình hóa học dạng phân tử và
ion rut gọn.
Bài 6: Tìm công thc ca hai cht A có công thc NO
x
và B có công thc NO
y
biết t khi M
A
/M
B
= 1,533333.
DẠNG 2: HOÀN THÀNH SƠ ĐỒ PHẢN ỨNG
Bài 1: Hoàn thành chuỗi phản ứng sau : ( ghi đầy đủ điều kiện nếu có )
a. NaNO
2
1
N
2
2
Mg
3
N
2
3
NH
3
4
Cu
5
Cu(NO
3
)
2
6
Cu(OH)
2
7
[Cu(NH
3
)
4
](OH)
2
1
BÀI TẬP CHƯƠNG NITƠ – PHOTPHO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP CHƯƠNG NITƠ – PHOTPHO - Người đăng: Nguyễn Võ Kiều Trinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
BÀI TẬP CHƯƠNG NITƠ – PHOTPHO 9 10 514