Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập chương Photpho và Nito

Được đăng lên bởi Đồng Khắc Việt
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 266 lần   |   Lượt tải: 1 lần
A. Tổng hợp lý thuyết chương Nitơ & Phôtpho (Nhóm VA)
I/ Khái quát:
Chu kỳ

Ký hiệu

Tên

Số hiệu nguyên tử Nguyên tử khối

Cấu hình e

2
N
Nitơ
7
14.01 [He] 2s22p3
3
P
Photpho
15
30.98 [Ne] 3s23p3
4
As
Asen
33
74.92 [Ar] 3d104s24p3
5
Sb
Antimon
51
121.75 [Kr] 4d105s25p3
6
Bi
Bimut
83
208.98 Nguyên tố phóng xạ
* Nhận xét:
1/ Lớp e ngoài cùng của nguyên tử là ns2np3, có 5e trong đó có 3e độc
thân, do đó trong hợp chất của chúng có liên kết cộng hóa trị ba
ns2
np3
2/ Khi tham gia phản ứng, các nguyên tố VA có khuynh hướng nhận 3 e
tạo ra ion âm:
N + 3e  N33/ Đối với nguyên tử các nguyên tố P, As, Sb, Bi ở trạng thái kích thích, 1e
trong cặp e ở phân lớp ns có thể chuyển sang obitan d còn trống  thành 5e độc
thân.
***Chú ý***:
- Nitơ không có khả năng trên vì nitơ không có phân lớp d trống, nên cộng
hóa trị lớn nhất của nitơ chỉ là 4 (do ngoài 3 liên kết cộng hóa trị còn có 1 liên
kết cho nhận)
4/ Sự biến đổi tính chất của các đơn chất trong nhóm VA:
 Đều thể hiện tính oxi hóa và tính khử
 Khả năng oxi hóa giảm dần từ Nitơ đến Bimut ( Do độ âm điện
giảm - bán kính nguyên tử tăng)
 Tính phi kim giảm từ nitơ đến bimut, tính kim loại ngược lại
5. Sự biến đổi tính chất của các họp chất trong nhóm VA:
 Tất cả nguyên tố nhóm nitơ đều tạo hợp chất với Hiđrô (RH3)
 Dung dịch của chúng không có tính axit.
 Oxit và hiđroxit: từ Nitơ đến bitmut tính axit của các oxit giảm dần,
đồng thời tính bazơ tăng dần.
II. Nitơ và hợp chất của chúng:
Công
thức
cấu tạo

Nitơ (N2)
N= N

Amoniac (NH3)
N
H H H

Axit Nitric (HNO3)
O
H O N
O

1

Tính
chất
vật lý

Tính
chất
hóa
học

- Là khí không màu mùi - vị, hơi nhẹ hơn
không khí, rất ít tan
trong nước (nên thu
N2 bằng phương
pháp đẩy nước)
- Không duy trì sự
sống và sự cháy
- Vì nitơ có liên kết
3 nên khá trơ về mặt
hóa học (- Li). Chỉ
hoạt động ở nhiệt độ
cao.
* Tính oxi hóa đặc
trưng:
t0
N2 + 3H2
2NH3
N2 + 6Li o 2Li3N
t
N2 + 3Mg
Mg3N2
* Tính 3000
khử:o
N2 + O2
2NO
 khí NO không
bền trong không khí
nên 2NO + O2 =
2NO2 (màu nâu đỏ)

- Là khí không màu, mùi - Là chất lỏng không màu
khai và xốc.
- Bốc khói trong không khí ẩm
- Nhẹ hơn không khí (do - Tan trong nước theo bất kỳ tỉ lệ
đó thu khí NH3 bằng
nào.
cách đẩy không khí)
- HNO3 không bền lắm, khi đun
- Tan nhiều trong nước,
nóng (hoặc có ánh sáng) bị phân
tạo dung dịch amoniac
hủy một phần:
có tính bazơ.
4HNO3  4NO2 + O2 + 2H2O
* Tính bazơ yếu:
* Tính axit mạnh: thể hiện đầy
- Với nước:
đủ tính chất của 1 axit như: làm
+
NH3 + H2O
NH4 +
quỳ tím hóa đỏ, t/dụng với oxit
O...
A. Tổng hợp lý thuyết chương Nitơ & Phôtpho (Nhóm VA)
I/ Khái quát:
Chu kỳ Ký hiệu Tên Số hiệu nguyên tử Nguyên tử khối Cấu hình e
2 N Nitơ 7 14.01 [He] 2s
2
2p
3
3 P Photpho 15 30.98 [Ne] 3s
2
3p
3
4 As Asen 33 74.92 [Ar] 3d
10
4s
2
4p
3
5 Sb Antimon 51 121.75 [Kr] 4d
10
5s
2
5p
3
6 Bi Bimut 83 208.98 Nguyên tố phóng xạ
* Nhận xét:
1/ Lớp e ngoài cùng của nguyên tử là ns
2
np
3
, có 5e trong đó có 3e độc
thân, do đó trong hợp chất của chúng có liên kết cộng hóa trị ba
ns
2
np
3
2/ Khi tham gia phản ứng, các nguyên tố VA khuynh hướng nhận 3 e
tạo ra ion âm: N + 3e N
3-
3/ Đối với nguyên tử các nguyên tố P, As, Sb, Bi ở trạng thái kích thích, 1e
trong cặp e phân lớp ns có thể chuyển sang obitan d còn trống thành 5e độc
thân.
***Chú ý***:
- Nitơ không có khả năng trên vì nitơ không có phân lớp d trống, nên cộng
hóa trị lớn nhất của nitơ chỉ 4 (do ngoài 3 liên kết cộng hóa trị còn 1 liên
kết cho nhận)
4/ Sự biến đổi tính chất của các đơn chất trong nhóm VA:
Đều thể hiện tính oxi hóa và tính khử
Khả năng oxi hóa giảm dần từ Nitơ đến Bimut ( Do độ âm điện
giảm - bán kính nguyên tử tăng)
Tính phi kim giảm từ nitơ đến bimut, tính kim loại ngược lại
5. Sự biến đổi tính chất của các họp chất trong nhóm VA:
Tất cả nguyên tố nhóm nitơ đều tạo hợp chất với Hiđrô (RH
3
)
Dung dịch của chúng không có tính axit.
Oxit và hiđroxit: từ Nitơ đến bitmut tính axit của các oxit giảm dần,
đồng thời tính bazơ tăng dần.
II. Nitơ và hợp chất của chúng:
Nitơ (N
2
) Amoniac (NH
3
) Axit Nitric (HNO
3
)
Công
thức
cấu tạo
N = N N
H H H
O
H O N
O
1
Bài tập chương Photpho và Nito - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập chương Photpho và Nito - Người đăng: Đồng Khắc Việt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bài tập chương Photpho và Nito 9 10 59