Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP CƠ BẢN TẬP HỢP LỚP 10

Được đăng lên bởi Thanh Hải Nguyễn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 327 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kiến thức – Kỹ năng – Kinh nghiệm

Thầy Hải - Sđt: 0988360070

BÀI TẬP CƠ BẢN
Bài 1: Xác định các tập hợp sau bằng cách liệt kê


C   x  ¥ |  2x  x   x  x  2  x
E   x  ¢ | x  2 vµ x  2



A  x  ¤ |  2 x  1  x 2  x  1  2 x 2  3x  1  0
2

2

2



 x  12   0

B   x  ¢ | 6 x 2  5 x  1  0





D  x  ¥ | x 2  2 vµ x  4
F   x  ¢ | x  3


J   x  ¥ |  2 x  1  x

G   x  ¢ | x 2  9  0


 5 x  6   0

H  x  ¡ |  x  1  x 2  6 x  5   0

I   x  ¡ | x 2  x  2  0


N  x¡

K   x | x  2 k víi k  ¢ va  3  x  3

2



L  x  ¢ | x 2  4 vµ x  10

M   x  ¢ | x  3k víi k  ¢ va  1  k  5



| x 2  1  0 vµ x 2  4 x  3  0

Bài 2: Liệt kê các phần tử của các tập hợp sau đây
A   x  ¥ | 6 x 2  5 x  1  0

B   x  ¡ | 2 x 2  5 x  3  0

C   x  ¢ | 2 x 2  5 x  3  0

1
1

D   x  ¤ | x   ,  ¥ , x  
2
8






2
3
Bài 3: Cho tập hợp A  x  ¥ | x  10 x  21  0 hoÆc x  x  0 . Hãy liệt kê tất cả các tập con của tập hợp

A chứa đúng 2 phần tử.
Bài 4: Hãy xét quan hệ bao hàm các tập hợp sau:
A là tập hợp các tam giác.
B là tập hợp các tam giác đều.
C là tập hợp các tam giác cân.
B   n  ¢ | n là ước chung của 6 và 18
Bài 5: Cho hai tập hợp: A   n  ¢ | n là ước của 6
Hãy xét quan hệ bao hàm của hai tập hợp trên.
Bài 6: Hãy xét quan hệ bao hàm của hai tập hợp A và B dưới đây. Hai tập hợp A và B có bằng nhau không?
a. A là tập các hình vuông, B là tập các hình thoi.
b. A   n  ¥ | n là ước của 6 và B   n  ¥ | n là ước chung của 24 và 30
Bài 7: Xét mối quan hệ bao hàm giữa các tập hợp sau đây.
A là tập các hình tứ giác
B là tập các hình bình hành
C là tập các hình vuông
D là tập các hình chữ nhật
Bài 8: Xét mối quan hệ bao hàm giữa các tập hợp sau đây.
A là tập các hình tứ giác
B là tập các hình bình hành
C là tập các hình thang
D là tập các hình chữ nhật
E là tập các hình vuông
G là tập các hình thoi
Bài 9: Cho
TV  tập hợp tất cả các tam giác vuông
T  tập hợp tất cả các tam giác
Tc  tập hợp tất cả các tam giác cân
Td  tập hợp tất cả các tam giác đều
Tvc  tập hợp tất cả các tam giác vuông cân
Xác định tất cả các quan hệ bao hàm giữa các tập trên.
Bài tập cơ bản 1

-1-

...
Kiến thức – Kỹ năng – Kinh nghiệm Thầy Hải - Sđt: 0988360070
BÀI TẬP CƠ BẢN
Bài 1: Xác định các tập hợp sau bằng cách liệt kê
2 2
| 2 1 1 2 3 1 0x x x x xA x ¤
2
| 6 5 1 0B x xx ¢
2 2 2
| 2 2 12 0x x x xC xx x ¥
¥
2
| 2 4D x xx
¢ | 2 2x xE x
| 3x xF ¢
2
| 9 0xG x ¢
2
| 1 6 5 0x x xH x ¡
2
| 2 0I x xx ¡
¢| 2 víi 3 3x k k va xK x
¢
2
| 4 10L x x x
¢ ¢| 3 víi 1 5x k kM a kx v
¡
2 2
| 1 0 4 3 0x x xN x
Bài 2: Liệt kê các phần tử của các tập hợp sau đây
2
| 6 5 1 0A x xx ¥
2
| 2 5 3 0B x xx ¡
2
| 2 5 3 0C x xx ¢
1 1
| , ,
2 8
x xD x
¤ ¥
Bài 3: Cho tập hợp
¥
2 3
| 10 21 0hoÆc 0A x x x xx
. Hãy liệt kê tất cả các tập con của tập hợp
A
chứa đúng 2 phần tử.
Bài 4: Hãy xét quan hệ bao hàm các tập hợp sau:
A là tập hợp các tam giác.
B là tập hợp các tam giác đều. C là tập hợp các tam giác cân.
Bài 5: Cho hai tập hợp:
|A nn ¢
là ước của
6
|B nn ¢
là ước chung của 6 và
18
Hãy xét quan hệ bao hàm của hai tập hợp trên.
Bài 6: Hãy xét quan hệ bao hàm của hai tập hợp A và B dưới đây. Hai tập hợp A và B có bằng nhau không?
a. A là tập các hình vuông, B là tập các hình thoi.
b.
|A nn ¥
là ước của
6
|B nn ¥
là ước chung của 24 và
30
Bài 7: Xét mối quan hệ bao hàm giữa các tập hợp sau đây.
A là tập các hình tứ giác B là tập các hình bình hành
C là tập các hình vuông D là tập các hình chữ nhật
Bài 8: Xét mối quan hệ bao hàm giữa các tập hợp sau đây.
A là tập các hình tứ giác B là tập các hình bình hành
C là tập các hình thang D là tập các hình chữ nhật
E là tập các hình vuông G là tập các hình thoi
Bài 9: Cho
V
T
tập hợp tất cả các tam giác vuông
T
tập hợp tất cả các tam giác
c
T
tập hợp tất cả các tam giác cân
d
T
tập hợp tất cả các tam giác đều
vc
T
tập hợp tất cả các tam giác vuông cân
Xác định tất cả các quan hệ bao hàm giữa các tập trên.
Bài tập cơ bản 1 - 1 -
BÀI TẬP CƠ BẢN TẬP HỢP LỚP 10 - Người đăng: Thanh Hải Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BÀI TẬP CƠ BẢN TẬP HỢP LỚP 10 9 10 130