Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Cơ học

Được đăng lên bởi hthdu123
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 235 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ BÀI TẬP CƠ HỌC NÂNG CAO
1.

Một đứa trẻ ném một hòn đá dưới một góc α so với phương ngang (hình vẽ). Bỏ qua sức cản của
không khí. Hỏi với những góc α có giá trị nằm trong khoảng nào thì hòn đá sẽ luôn luôn bay ra xa
đứa trẻ?


r

Gợi ý: Khoảng cách từ hòn đá tới điểm ném



sẽ cực đại khi



rv

. Điều đó xảy ra nếu hạt đang

v
y
 x
x
vy
2.

3.

trên phần quỹ đạo đi xuống, ta có
ĐS: 0 < α < 70,50
Một hạt có khối lượng m chuyển động trên mặt phẳng ngang, nhẵn, dưới tác dụng của một lực có
độ lớn không đổi F và có phương quay trong mặt phẳng này với vận tốc góc không đổi ω. Giả sử
lúc t = 0 hạt đứng yên. Tính:
a) Vận tốc của hạt theo thời gian.
b) Quãng đường hạt đi được giữa hai lần dừng liên tiếp và vận tốc trung bình của hạt trong thời
gian đó.
v y (t )
vx (t )
Gợi ý: a) Tìm
và
suy ra v(t).
v  0  tk
t  t k 1  tk
b)
, khoảng thời gian giữa hai lần dừng lại liên tiếp:
F
t
4F
2F
v
sin
S
v
2
m
2
m
 m
ĐS: a)
b)
,
t  
Một vật chuyển động với gia tốc không đổi. Sau khoảng thời gian
, kể từ khi vật có vận tốc
v0

v0
4

2
. Sau khoảng thời gian
vân tốc của vật là
. Xác định gia tốc
3
của vật và vận tốc của nó sau khoảng thời gian
Gợi ý: Biểu diễn các vectơ vận tốc ra cùng hình vẽ.
3v0
v 7
a
v3  0
4 2.
4
ĐS:
,
Một vật chuyển động với gia tốc không đổi có độ lớn a = 5m/s2. Tại thời điểm t1 = 2s vectơ vận tốc
và vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật hợp với nhau một góc α = 600 và vận tốc có độ lớn v1 =
10m/s. Xác định:
a) Thời điểm mà vận tốc của vật có độ lớn nhỏ nhất. Tính độ lớn nhỏ nhất đó của vận tốc.
b) Khoảng cách giữa vị trí của vật ở thời điểm t1 và thời điểm ban đầu t = 0.
Gợi ý: Chọn hệ trục Oxy có trục Oy hướng theo vectơ gia tốc. Viết phương trình vận tốc, chuyển
động cho vật.
đến khi vận tốc của vật là

4.

v0
2

vmin  5 3(m / s )

5.

l  10 3( m)
ĐS: a)
b)
Một người nhìn thấy quả táo chín trên một cành cây. Với thẳng cánh tay lên cao không thể bứt được
quả táo vì còn thiếu 40cm nữa. Người đó liền hạ thấp người xuống 30cm so với khi đứng thẳng và
bật nhảy lên bứt được táo. Trong quá trình bật nhảy, người đó đã tác dụng xuống mặt đất một lực.
Biết rằng người đó nặng 50kg và gia tốc rơi tự do nơi bứt táo là g = 9,8m/s2.
a) Tính giá trị tối thiểu của lực tương tác giữa người và mặt đất.
b) Tính công suất tương ứng mà người đó đã sinh ra.

v  2 gh
Gợi ý: Để bứt được quả táo vận tốc nhảy phải thỏa mãn

. Áp dụng định lí động năng

mv 2
  F  mg  .s
2

6.

trong quá trình bật nhảy:
Fmin  1143( N ) P  1600(W)
ĐS:
...
MỘT SỐ BÀI TẬP CƠ HỌC NÂNG CAO
1. Một đứa trẻ ném một hòn đá dưới một góc α so với phương ngang (hình vẽ). Bỏ qua sức cản của
không khí. Hỏi với những góc α có giá trị nằm trong khoảng nào thì hòn đá sẽ luôn luôn bay ra xa
đứa trẻ?
Gợi ý: Khoảng cách từ hòn đá tới điểm ném
r
sẽ cực đại khi
r v
. Điều đó xảy ra nếu hạt đang
trên phần quỹ đạo đi xuống, ta có
x
y
v
y
x v
 
ĐS: 0 < α < 70,5
0
2. Một hạt có khối lượng m chuyển động trên mặt phẳng ngang, nhẵn, dưới tác dụng của một lực có
độ lớn không đổi F và có phương quay trong mặt phẳng này với vận tốc góc không đổi ω. Giả sử
lúc t = 0 hạt đứng yên. Tính:
a) Vận tốc của hạt theo thời gian.
b) Quãng đường hạt đi được giữa hai lần dừng liên tiếp và vận tốc trung bình của hạt trong thời
gian đó.
Gợi ý: a) Tìm
( )
x
v t
( )
y
v t
suy ra v(t).
b)
0
k
v t
, khoảng thời gian giữa hai lần dừng lại liên tiếp:
1k k
t t t
ĐS: a)
sin
2
F t
v
m
b)
2
4F
S
m
,
3. Một vật chuyển động với gia tốc không đổi. Sau khoảng thời gian
t
, kể từ khi vật có vận tốc
0
v
đến khi vận tốc của vật là
0
2
v
. Sau khoảng thời gian
2
vân tốc của vật là
0
4
v
. Xác định gia tốc
của vật và vận tốc của nó sau khoảng thời gian
3
Gợi ý: Biểu diễn các vectơ vận tốc ra cùng hình vẽ.
ĐS:
0
3
4 2.
v
a
,
0
3
7
4
v
v
4. Một vật chuyển động với gia tốc không đổi có độ lớn a = 5m/s
2
. Tại thời điểm t
1
= 2s vectơ vận tốc
và vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật hợp với nhau một góc α = 60
0
và vận tốc có độ lớn v
1
=
10m/s. Xác định:
a) Thời điểm mà vận tốc của vật có độ lớn nhỏ nhất. Tính độ lớn nhỏ nhất đó của vận tốc.
b) Khoảng cách giữa vị trí của vật ở thời điểm t
1
và thời điểm ban đầu t = 0.
Gợi ý: Chọn hệ trục Oxy có trục Oy hướng theo vectơ gia tốc. Viết phương trình vận tốc, chuyển
động cho vật.
Bài tập Cơ học - Trang 2
Bài tập Cơ học - Người đăng: hthdu123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập Cơ học 9 10 282