Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập cơ học

Được đăng lên bởi peterbach96
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 891 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tập cơ học thầy Nguyễn Thế Hiện Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội
BÀI T P V T LÝ I C NG – PH N C H C ĐẠ ƯƠ Ơ
1. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
2.1 Câu hỏi lý thuyết
1. Với những giả thiết như thế nào thì được phép sử dụng công thức
v
x
=
x
t
để tính vận
tốc của một chuyển động?
2. Với điều kiện gia tốc a
x
= const, hãy diễn giải, thiết lập hàm số biểu diễn mối liên hệ vị
trí - thời gian của một chuyển động biến đổi đều (hay một chuyển động với gia tốc
không đổi). Hãy giải thích ý nghĩa Vật lý của các hằng số tích phân trong đó.
3. Hãy vẽ đồ thị biểu diễn từng đại lượng Gia tốc (a
x
), Vận tốc (v
x
) và Vị trí (x) cho một
chuyển động gia tốc đều với a
x
0, v
x0
0 và x
0
0) dưới dạng hàm số của thời gian.
4. Cho biết gia tốc của một chuyển động phụ thuộc thời gian theo hàm số:
a(t )= A e
B t
,
với AB là các hằng số. Hãy xác định hàm số vị trí - thời gian s(t) của chuyển động
này với các điều kiện ban đầu là s(0) = s
0
v(0) = v
0
.
2.1 Bài tập
1. Một chiếc xe di chuyển với vận tốc thay đổi theo thời gian như trong hình vẽ. Tìm
quãng đường nó đi được trong 16s và vận tốc trung bình trên quãng đường đó.
1
Bài tập cơ học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập cơ học - Người đăng: peterbach96
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Bài tập cơ học 9 10 798