Ktl-icon-tai-lieu

bài tập cơ học lưu chất

Được đăng lên bởi Nguyễn Tuấn Nguyên
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 6050 lần   |   Lượt tải: 24 lần
Bài tập

Bài tập 1

1

ng

0,004
998
0,008
0,04089
100
?

c

t
76m

nh trong
Chiều dài ống dẫn
bao nhiêu

2

P2

P
1
.g

m3/s
kg/m3
Pa.s
m
m
ng trơn)

Viết phương trình Becnouli cho 2 vị trí (1) và (2)

U12
2.g
h1
P2
.g

h1 W
P2
.g
h1

P
1
.g
P
1
.g

P2
.g
2
U2
2.g
2
U2
2.g

2
U2
2.g

h2

2
2. f .L.U 2
g.D

2
2. f .L.U 2
g.D
2
2. f .L.U 2
g.D

Áp suất tại ngã ra được tính

P2

.g h1

P
1
.g

2
U2
2.g

2
2. f .L.U 2
g .D

[Pa]

Tính chuẩn số Reynold
+ Vận tốc của chất lỏng chảy trong ống U2 = Lưu lượng / diện tích mặt cắt ngang

U2

Q
.D 2

4

0,04
.0,04089 2

3,046

[m/s]

4

+ Chuẩn số Reynold

Re

D.U 2 .

0,04089.3,046.998
15.540
0,008

Tra bảng f=0,007

P2=522.100Pa

Nếu chất lỏng không chảy

P2

P
1

* g * h1 100.000 998 * 9,81* 76 844.100Pa

Bài tập 2

Áp suất tại (1) là P1 = 100.000 Pa (tuyệt đối)
Áp suất tại (2) là P2 = 70.000 Pa (tuyệt đối)
Vận tốc tại (1) là U1= 0 m/s
Chiều cao
h1=3m
h2=30m
Tính toán lưu lượng (m3/s) của hệ thống, nếu bơm cung
cấp 250J/kg
Cho
•Đường kính ống dẫn
0,025m
•Chiều dài ống dẫn
40m
•Khối lượng riêng chất lỏng 1000 kg/m3
•Độ nhớt dung dịch
0,008 Pa.s
•Ống trơn, bỏ qua tồn thất cục bộ.
(2)

(1)

30m

3m
Bơm 250J/kg

Viết phương trình Becnoulli theo J/kg

P
1

U12
2
P
1

P2

g.h1 W

g.h1 W

P2

2
U2
2

2
U2
2

g.h2

g.h2

2
2. f .L.U 2
D

2
2. f .L.U 2
D

Sử dụng Vấn đề 2 để giải
Giả sử

f1  tính U1  Tính Re1
f2  tính U2  Tính Re2

Tính được f hoặc Re ta tính được U2
Từ đây ta sẽ tính được lưu lượng

(2)

Bài tập 3
Cho hệ thống vận chuyển chất lõng như hình vẽ

(1)

30m

3m

Áp suất tại (1) là
Áp suất tại (2) là
Vận tốc tại (1) là
Chiều cao

P1 = 100.000 Pa (tuyệt đối)
P2 = 70.000 Pa (tuyệt đối)
U1= 0 m/s
h1=3m
h2=30m
Tính toán lưu lượng (m3/s) của hệ thống, nếu bơm cung cấp chiều cao cốt áp=30m

Cho
•Đường kính ống dẫn
0,025m
•Chiều dài ống dẫn
40m
•Khối lượng riêng chất lỏng
1000kg/m3
•Độ nhớt dung dịch
0,8*10-3
•Ống trơn, bỏ qua tồn thất cục bộ.

Viết phương trình Becnoulli theo m chất lỏng

P
1
.g
P
1

U12
2.g

P2
.g

h1 W

g.h1 W

P2

2
U2
2

2
U2
2.g

g.h2

h2

2
2. f .L.U 2
g.D

2
2. f .L.U 2
D

Sử dụng Vấn đề 2 để giải
Giả sử

f1  tính U1  Tính Re1
f2  tính U2  Tính Re2

Tính được f hoặc Re ta tính được U2
Từ đây ta sẽ tính được lưu lượng

u1

0

g

9.81

g

h1

3

1000

250

W

P1

0.0008

h2

30

L

P2

70000

P1

g

2

u1

2g

h1

W=

100000

P2
g

D

0.025
40

2

u2

2g

2

h2

(1) f=0,006 U=0,876 Re=27.390
(2) f=0,003 U=1,22 Re=38.250

2f L

u2

gD

Bài tập 4
Một hệ thống tháo nước tải như h...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập cơ học lưu chất - Người đăng: Nguyễn Tuấn Nguyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
bài tập cơ học lưu chất 9 10 866