Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập cơ học lưu chất

Được đăng lên bởi v1204254-hcmut-edu-vn
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 364 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cơ Học Lưu Chất

BÀI TẬP CHƯƠNG I

MỞ ĐẦU
Bài 1.1
Để làm thí nghiệm thủy lực, người ta đổ đầy nước vào một đường ống có đường kính d = 300mm,
chiều dài L = 50m ở áp suất khí quyển. Hỏi lượng n ước cần thi ết phải đổ vào ống là bao nhiêu để áp
suất đạt tới 51at ? Biết hệ số nén ép  p 

1
at  1
20000

Giải
Lượng nước cần thiết phải đổ vào ống để áp suất tăng lên 51at là :
1 dV
 dV   p .V .dp
Ta có hệ số giãn nở do áp lực :  p 
V dp
Do dV , dp đồng biến nên :  p 
Mà thể tích V  S .L 

 dV 

1 dV
 dV   p .V .dp
V dp

 .d 2
3,14.(0.3) 2
.L 
.50 3,5325m 3
4
4

1
.3,5325.(51  1) 8,84.10  3 ( m 3 ) 8,84 (liter )
20000

 Vậy cần phải thêm vào ống 8.84 lít nước nữa để áp suất tăng từ 1at lên 51at.
Bài 1.2
Trong một bể chứa hình trụ thẳng đứng có đường kính d = 4m, đựng 100 tấn d ầu h ỏa có kh ối l ượng
3
riêng  850kg / m ở 100C. Xác định khoảng cách dâng lên của dầu trong bể chứa khi nhi ệt độ t ăng

lên đến 400C. Bỏ qua giãn nở của bể chứa. Hệ số giãn nở vì nhiệt  t 0,00072 0 C  1 .
Giải
Khối lượng riêng của dầu hỏa là :  

m
m 100.10 3
2000
 V  

117,65(m 3 )
V

850
17

Hệ số giãn nở do nhiệt độ :

1 dV
2000
216
 dV   t .V .dt 0,00072.
.(40  30) 
2,542( m 3 )
V dt
17
85
2
4.2,542
 .d
4dV
.h  h 

0,202( m)
Mà : dV 
2
4
 .d
3,14.4 2

t 

 Vậy khoảng cách dầu dâng lên so với ban đầu là 0.202(m)
Bài 1.3
Khi làm thí nghiệm thủy lực, dùng một đường ống có đường kính d = 400mm, dài L = 200m, đựng
đầy nước ở áp suất 55 at. Sau một giờ áp suất giảm xuống còn 50 at. Xác định l ượng n ước ch ảy qua
các kẽ hở của đường ống. Hệ số nén ép  p 

1
at  1 .
20000
Giải

Hệ số giãn nở do áp lực :

 p 

1 dV
 .d 2
 dV   p .V .dp   p
.L.dp
V dp
4

 dV 

1 3,14.0,4 2
.200. (50  55) 6,28.10  3 (m 3 ) 6,28 (liter )
20000
4

 Vậy lựơng nước chảy qua khe hở đường ống là 6.28 (liter)
Bài 1.4

Page 1 of 25

Cơ Học Lưu Chất
Một bể hình trụ đựng đầy dầu hỏa ở nhiệt độ 5 C, mực dầu cao 4m. Xác định mực dầu tăng lên, khi
0

0
1
nhiệt độ tăng lên 250C. Bỏ qua biến dạng của bể chứa. Hệ số giãn nở vì nhiệt  t 0.00072 C .

Giải

1 dV
 dV  t .V .dt
V dt

Hệ số giãn nở do nhiệt độ :  t 

 .d 2
.h
4
 .d 2
Thể tích dầu tăng lên : dV 
h
4
Mà thể tích ban đầu là : V 

1 dV
h

V dt
h.dt
 h   t .h.dt 0,00072.4.( 25  5) 0,058(m) 58( mm)

t 

BÀI TẬP CHƯƠNG II

THỦY TĨNH HỌC
Bài 2.1
Xác định độ cao của cột nước dâng lên trong ống đo áp (h). N ước trong bình kín

chịu

áp

suất tại mặt tự do là p 0 t 1.06...
C H c L u Ch tơ ư
BÀI TẬP CHƯƠNG I
M U ĐẦ
Bài 1.1
làm thí nghi m th y l c, ng i ta y n c vào m t ng ng ng kính d = 300mm,Để ườ đổ đầ ướ đườ đườ
chi u dài L = 50m áp su t khí quy n. H i l ng n c c n thi t ph i vào ng là bao nhiêu áp ượ ướ ế đổ để
su t t t i 51at ? Bi t h s nén ép đạ ế
1
20000
1
at
p
Gi i
L ng n c c n thi t ph i vào ng áp su t t ng lên 51at là :ượ ướ ế đ để ă
Ta có h s giãn n do áp l c :
dpVdV
dp
dV
V
pp
..
1
Do
dpdV ,
ng bi n nên : đồ ế
dpVdV
dp
dV
V
pp
..
1
Mà th tích
3
22
5325,350.
4
)3.0.(14,3
.
4
.
. mL
d
LSV
)(84,8)(10.84,8)151.(5325,3.
20000
1
33
litermdV
V y c n ph i thêm vào ng 8.84 lít n c n a áp su t t ng t 1at lên 51at. ướ để ă
Bài 1.2
Trong m t b ch a hình tr th ng ng ng kính d = 4m, ng 100 t n d u h a kh i l ng đ đườ đự ượ
riêng
3
/850 mkg
10
0
C. Xác nh kho ng cách dâng lên c a d u trong b ch a khi nhi t t ngđị độ ă
lên n 40đế
0
C. B qua giãn n c a b ch a. H s giãn n vì nhi t
10
00072,0
C
t
.
Gi i
Kh i l ng riêng c a d u h a là : ượ
H s giãn n do nhi t : độ
)(542,2
85
216
)3040.(
17
2000
.00072,0..
1
3
mdtVdV
dt
dV
V
tt
Mà :
)(202,0
4.14,3
542,2.4
.
4
.
4
.
22
2
m
d
dV
hh
d
dV
V y kho ng cách d u dâng lên so v i ban u là 0.202(m) đầ
Bài 1.3
Khi làm thí nghi m th y l c, dùng m t ng ng ng kính d = 400mm, dài L = 200m, ng đườ đườ đự
y n c áp su t 55 at. Sau m t gi áp su t gi m xu ng còn 50 at. Xác nh l ng n c ch y quađ ướ đị ượ ướ
các k h c a ng ng. H s nén ép đư
1
20000
1
at
p
.
Gi i
H s giãn n do áp l c :
dpL
d
dpVdV
dp
dV
V
ppp
..
4
.
..
1
2
)(28,6)(10.28,6)5550(.200.
4
4,0.14,3
20000
1
33
2
litermdV
V y l ng n c ch y qua khe h ng ng là 6.28 (liter) ơ ướ đườ
Bài 1.4
Page 1 of 25
Bài tập cơ học lưu chất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập cơ học lưu chất - Người đăng: v1204254-hcmut-edu-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Bài tập cơ học lưu chất 9 10 59