Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập có lời giải

Được đăng lên bởi Đàm Dương
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1150 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bai 1 (nhö 10.2) Töôøng loø nung: h = 2,5 m; F = 39 m
2
; t
w
= 90
o
C ; khoâng khí xung quanh t
f
= 30
o
C.
Tính α vaø toån thaát nhieät Q.
KTXÑ: l = h = 2,5 m
NÑXÑ:
2
tt
t
wf
m
+
=
C60
2
3090
o
=
+
=
T
m
= 333
o
K
Cheânh leäch NÑ:
fw
ttt =Δ
C603090
o
==
TSVL taïi t
m
= 60
o
C ( phuï luïc Baûng 22):
KmW 109,2
2
m
×=λ
sm1097,18
2
6
m
×=ν
696,0Pr
m
=
()
=
m
PrGr
1010
1034,5696,01067,7 ×=××
Giaûi
2
3
m
m
thg
Gr
ν
β
Δ
=
= 7,67 x 10
10
Bài tập có lời giải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập có lời giải - Người đăng: Đàm Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài tập có lời giải 9 10 199