Ktl-icon-tai-lieu

bài tập cơ ứng dụng chương 1

Được đăng lên bởi Le Hoang Tung
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 439 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP CHƯƠNG 1
Bài 1. Cho cơ hệ như hình 1.1 Giaù treo taûi E troïng löôïng P. Xaùc ñònh caùc phaûn löïc taïi A, B? Bieát: a
= 1m; b = 2m vaø troïng löôïng cuûa gía treo laø Q coù ñöôøng taùc duïng caùch truïc AB moät ñoaïn l = 0,5m.

Hình 1.1

Hình 1.2

Baøi 2. Truïc tôøi coù moâ hình nhö hình 1.2õ, taûi A troïng löôïngP = 20KN; taûi troïng cuûa tôøi Q = 3KN; R =
2r = 0,2m.
a- Tìm gía trò lớn nhất cuûa M ñeå truïc tôøi còn caân baèng. b- Xaùc ñònh phaûn löïc taïi E, O?
Baøi 3. Cho cô caáu nhö hình 1.3. Bieát: P1 = 10KN; P2 = 12KN; M = 25KNm; q = 2KN/m; α = 600.
Xaùc ñònh caùc phaûn löïc taïi A, B, C.
Baøi 4. Hai daàm AD, DC noái baûn leà ôû D. Tìm caùc phaûn löïc ôû A, B, C, D. Bieát: P1 = 5KN; P2 =
6KN; M = 34KNm; q = 1,5KN/m. α = 30o.

Hình 1.3
Hình 1.4
Baøi 5. Cho heä hai vaät raén caân baèng nhö hình veõ 1.5 (hình a) hoaëc (hình b). Bieát: b = 2a = 2m; q =
2KN/m; q0 =0,75KN; F = 3KN; α = 600. Xaùc ñònh phaûn löïc taïi A, B, C trong caùc tröôøng hôïp sau:
a) M = 1KNm.

b) M = 1,5KNm.

c) M = 3KNm.

Bài 6. Cho cơ hệ như hình 1.6. Hãy tính phản lực liên kết tại A, B, C, D.

A

P = 2qa
2

E

M = 2qa

a

F
D

a

q
45o
B

C

2a

a

a

a

Hình 1.6
cơ hệ như

Bài 7.Cho
hình 1.7. Hãy tính phản lực liên kết tại A, B, C, D.

A

a

a

M = 2qa2

a
D

C
B

a

a

45o

E

2q

F
Hình 1.7

Bài 8. Cho cơ hệ như hình 1.8. Hãy tính phản lực liên kết tại A, B, C, D.
2q

C

D

a/2
P = 2qa

M = 3qa2

a/2
a

a/2

a/2

a/2

B

A
Hình 1 8
Bài
9.
Cho hệ phẳng gồm khung ABCD liên kết khớp với thanh ED như hình 1.9. Xác định các phản lực tại A,
C, D, E.
E

D

a

2q

A

C

B
a

a

a

a

Hình 1 9

Bài 10. Cho hệ phẳng gồm khung ABCD liên kết khớp với thanh ED như hình 1.10. Xác định các phản
lực tại A, C, D, E.

E
450

D

a

2q

A

C

B
a

a
Hình 1.10

Bài 11. Cho hệ phẳng gồm khung ABCD chịu các liên kết như hình 1.11. Xác định các phản lực tại A,
C

D
a

3q

A

C

B
a

a
Hình 1.11

Bài 12. Cho cơ cấu gồm khung ABCDH liên kết với thanh DE bằng khớp bản lề tại D như hình vẽ. Hãy
tính các phản lực liên kết tại A, D, E. Cho AG = GC = BC = CD = DH = a.

q

B

P1  4qa

M  2qa 2

P2  2qa C
450

H

D

G
450

A

E

Hình 1.12
Bài 13. Cho hệ phẳng gồm khung ABC liên kết khớp với thanh CD như hình 1.13. Hãy tính các phản
lực liên kết tại A, C, D.
A

D
M = qa2

a

450

P = 2qa
E

q

a

C

B

a

2a

a

Hình 1.13
Bài 14. Cho cô heä coù lieân keát vaø chòu löïc nhö hình 1.14. Bieát: q, , P = q, M = q2,  = 600. Boû qua troïng
löôïng cuûa caùc vaät vaø ma saùt trong heä.

M
q

D

B

C
...
BÀI TẬP CHƯƠNG 1
Bài 1. Cho cơ hệ như hình 1.1 Giaù treo taûi E troïng löôïng P. Xaùc ñònh caùc phaûn löïc taïi A, B? Bieát: a
= 1m; b = 2m vaø troïng löôïng cuûa gía treo laø Q coù ñöôøng taùc duïng caùch truïc AB moät ñoaïn l = 0,5m.
Baøi 2. Truïc tôøi coù moâ hình nhö hình 1.2õ, taûi A troïng löôïngP = 20KN; taûi troïng cuûa tôøi Q = 3KN; R =
2r = 0,2m.
a- Tìm gía trò ln nht cuûa M ñeå truïc tôøi còn caân baèng. b- Xaùc ñònh phaûn löïc taïi E, O?
Baøi 3. Cho cô caáu nhö hình 1.3. Bieát: P1 = 10KN; P2 = 12KN; M = 25KNm; q = 2KN/m; α = 60
0
.
Xaùc ñònh caùc phaûn löïc taïi A, B, C.
Baøi 4. Hai daàm AD, DC noái baûn leà ôû D. Tìm caùc phaûn löïc ôû A, B, C, D. Bieát: P1 = 5KN; P2 =
6KN; M = 34KNm; q = 1,5KN/m. α = 30
o
.
Baøi 5. Cho heä hai vaät raén caân baèng nhö hình veõ 1.5 (hình a) hoaëc (hình b). Bieát: b = 2a = 2m; q =
2KN/m; q
0
=0,75KN; F = 3KN; α = 60
0
. Xaùc ñònh phaûn löïc taïi A, B, C trong caùc tröôøng hôïp sau:
a) M = 1KNm. b) M = 1,5KNm. c) M = 3KNm.
Bài 6. Cho cơ hệ như hình 1.6. Hãy tính phn lc liên kết ti A, B, C, D.
Hình 1.1
Hình 1.2
Hình 1.3
Hình 1.4
bài tập cơ ứng dụng chương 1 - Trang 2
bài tập cơ ứng dụng chương 1 - Người đăng: Le Hoang Tung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
bài tập cơ ứng dụng chương 1 9 10 313