Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập con lắc lò xo

Được đăng lên bởi thuytienthanhthuy-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1016 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dạng 11. Tìm vận tốc trung bình max min trong thời gian t<T/2
1/ Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và chu kỳ T. Trong
khoảng thời gian T/4, quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được là
A. 4A/T
B. 6A/T
C. A3/T
D. 4A2/T
2/ Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và chu kỳ T. Trong
khoảng thời gian T/3, quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được là
A. 3A/T
B. 4,5A/T
C. 3A3/T
D. 3A2/T
3/ vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và chu kỳ T. Trong khoảng
thời gian T/4, quãng đường nhỏ nhất mà vật có thể đi được là
A. 4(3 - 1)A/T
B. 6A/T
C. A43/T
D. 4A/T
4/ Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và chu kỳ T. Trong
khoảng thời gian T/3, quãng đường nhỏ nhất mà vật có thể đi được là
A.3(3 - 1)A/T
B. 4,5.A/T
C. 3A.3/T
D. 3A.(2 - 2)/T
5. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(4t + /3). Tính quãng đường lớn nhất mà vật đi
3

3

3

3

được trong khoảng thời gian t = 1/6 (s) :
A. 24 cm.
B. 18 cm. C. 6 cm.
D.12 cm.
6. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(4t + /3). Tính quãng đường bé nhất mà vật đi
3
3
được trong khoảng thời gian t = 1/6 (s): A. 24cm
B. 6 cm
C. 18 cm
D. 12
cm
7. Một chất điểm dao động dọc theo trục Ox với phương trình: x = 4cos(4πtnhất mà chất điểm chuyển động được trong khỏang thời gian t = 0,125s
A. 32 cm

B. 32(2-

2

)cm

C. 64(2-

2

)cm

8. Một chất điểm dao động dọc theo trục Ox với phương trình: x = 4cos(4πtnhất mà chất điểm chuyển động được trong khỏang thời gian t = 0,125s
2

π
3

) (cm). quãng đường ngắn

π
3

D. 32

2

cm

) (cm). quãng đường dài

2

2

A. 32 cm
B. 32(2)cm
C. 64(2)cm
D. 32
cm
9. Mot vat dao dong dieu hoa voi chu ki 2 s, bien do 4 cm. tinh quang duong dai nhat vat di duoc trong
khoang thoi gian 5/3 s
3

A. 12/5 cm
B. 72/5cm
C. 3(16-4 )/5cm
D. 36/5 cm
10. Một vật dao động điều hoà với phương trình: x=2cos(2πt+π/2). xác định quãng đường lớn nhất mà vật đi
được rong khoang thời gian ∆t=0.25 s.
3

2

2

A. 8 cm
B. 8 cm
C. 8
cm
D. 4
cm
11. Một vật dao động điều hoà với phương trình: x=2cos(2πt+π/2). xác định quãng đường nhỏ nhất mà vật đi
được rong khoang thời gian ∆t=0.25 s.
3

A. 8

cm

B. 8 cm

C. 8

2

cm

D. 4

2

cm

12: Một vật dao động điều hòa với biên độ A và chu kỳ là T. Tìm quãng đườngnhỏ nhất mà vật đi trong
A. 6(3 - 1)A
/T
B. 63 A/T
C. 6A/T
D. 6(2 - 3)A/T

T
6

.

13: Một vật dao động điều hòa với biên...
Dạng 11. Tìm vận tốc trung bình max min trong thời gian t<T/2
1/ Một vật dao động điều a dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A chu kỳ T. Trong
khoảng thời gian T/4, quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được là
A. 4A/T B. 6A/T C. A3/T D. 4A2/T
2/ Một vật dao động điều a dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A chu kỳ T. Trong
khoảng thời gian T/3, quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được là
A. 3A/T B. 4,5A/T C. 3A3/T D. 3A2/T
3/ vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và chu kỳ T. Trong khoảng
thời gian T/4, quãng đường nhỏ nhất mà vật có thể đi được là
A. 4(3 - 1)A/T B. 6A/T C. A43/T D. 4A/T
4/ Một vật dao động điều a dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A chu kỳ T. Trong
khoảng thời gian T/3, quãng đường nhỏ nhất mà vật có thể đi được là
A.3(3 - 1)A/T B. 4,5.A/T C. 3A.3/T D. 3A.(2 - 2)/T
5. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(4t + /3). Tính quãng đường lớn nhất vật đi
được trong khoảng thời gian t = 1/6 (s) : A. 24
3
cm. B. 18
3
cm. C. 6
3
cm. D.12
3
cm.
6. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(4t + /3). Tính quãng đường nhất vật đi
được trong khoảng thời gian t = 1/6 (s): A. 24cm B. 6 cm C. 18
3
cm D. 12
3
cm
7. Một chất điểm dao động dọc theo trục Ox với phương trình: x = 4cos(4πt-
3
π
) (cm). quãng đường ngắn
nhất mà chất điểm chuyển động được trong khỏang thời gian t = 0,125s
A. 32 cm B. 32(2-
2
)cm C. 64(2-
2
)cm D. 32
2
cm
8. Một chất điểm dao động dọc theo trục Ox với phương trình: x = 4cos(4πt-
3
π
) (cm). quãng đường dài
nhất mà chất điểm chuyển động được trong khỏang thời gian t = 0,125s
A. 32 cm B. 32(2-
2
)cm C. 64(2-
2
)cm D. 32
2
cm
9. Mot vat dao dong dieu hoa voi chu ki 2 s, bien do 4 cm. tinh quang duong dai nhat vat di duoc trong
khoang thoi gian 5/3 s
A. 12/5 cm B. 72/5cm C. 3(16-4
3
)/5cm D. 36/5 cm
10. Một vật dao động điều hoà với phương trình: x=2cos(2πt+π/2). xác định quãng đường lớn nhất mà vật đi
được rong khoang thời gian ∆t=0.25 s.
A. 8
3
cm B. 8 cm C. 8
2
cm D. 4
2
cm
11. Một vật dao động điều hoà với phương trình: x=2cos(2πt+π/2). xác định quãng đường nhỏ nhất mà vật đi
được rong khoang thời gian ∆t=0.25 s.
A. 8
3
cm B. 8 cm C. 8
2
cm D. 4
2
cm
12: Một vật dao động điều hòa với biên độ A và chu kỳ là T. Tìm quãng đườngnhỏ nhất mà vật đi trong
6
T
.
A. 6(3 - 1)A /T B. 63 A/T C. 6A/T D. 6(2 - 3)A/T
Bài tập con lắc lò xo - Trang 2
Bài tập con lắc lò xo - Người đăng: thuytienthanhthuy-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập con lắc lò xo 9 10 539