Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập crom và hợp chất của của crom

Được đăng lên bởi chienk55hus
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 358 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hoá
Trường THPT Tĩnh Gia 2

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1
NĂM HỌC: 2014- 2015
Môn: Hoá Học (Thời gian: 90 phút )
Cho biết: H=1, C= 12, N= 14, O =16, Na = 23, Mg= 24, P = 31, S= 32, Cl = 35,5; K= 39, Ca = 40, Cr =52,
Mn= 55, Fe= 56, Ni =59, Cu =64, Zn= 65, Br = 80, Ba = 137 , Sn =119. I= 127
Mã đề: 137
Câu 1. Dãy gồm các chất được xếp theo chiều giảm dần lực bazơ theo chiều từ trái sang phải là:
A. NaOH, (C2H5)2NH, C2H5NH2, C6H5NH2, (C6H5)2NH, NH3.
B. NaOH, (C2H5)2NH, C2H5NH2, NH3, C6H5NH2, (C6H5)2NH.
C. C6H5NH2, (C6H5)2NH, NaOH, (C2H5)2NH, C2H5NH2, NH3.
D. (C6H5)2NH, C6H5NH2, NH3, C2H5NH2, (C2H5)2NH, NaOH.
Câu 2. Nhiệt phân 4,385 gam hỗn hợp X gồm KClO3 và KMnO4, thu được O2 và m gam chất rắn gồm K2MnO4,

MnO2 và KCl. Toàn bộ lượng O2 tác dụng hết với cacbon nóng đỏ, thu được 0,896 lít hỗn hợp khí Y (đktc) có tỉ
khối so với H2 là 16. Thành phần % theo khối lượng của KMnO4 trong X là
A. 72,06%.
B. C. 27,94%.
C. 74,92%.
D. 62,76%.
Câu 3. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm CuO, a mol Cu và b mol Cu(NO3)2 vào dung dịch HCl thu được
dung dịch chỉ chứa 1 muối duy nhất. Quan hệ giữa a và b là:
A. a = 3b.
B. 2a = b.
C. 3a = 2b.
D. 2a = 3b.
Câu 4. Không khí trong phòng thí nghiệm bị nhiễm bẩn bởi khí clo. Để khử độc, có thể xịt vào không khí dung
dịch nào sau đây?
A. Dung dịch H2SO4.
B. Dung dịch NaCl.
C. Dung dịch HCl.
D. Dung dịch NH3.
Câu 5. Trong các thí nghiệm sau:
(1) Sục etilen vào dung dịch brom trong CCl4.
(2) Cho phenol vào dung dịch đun nóng chứa đồng thời HNO3 đặc và H2SO4 đặc.
(3) Cho axit stearic vào dung dịch Ca(OH)2.
(4) Cho phenol vào nước brom.
(5) Cho anilin vào nước brom.
(6) Cho glyxylalanin vào dung dịch NaOH loãng, dư.
Những thí nghiệm có kết tủa xuất hiện là
A. (1), (2), (3), (4), (5), (6).
B. (2), (4), (5).
C. (2), (3), (4), (5).
D. (1), (2), (3), (4), (5).
Câu 6. Cho quỳ tím vào mỗi dung dịch chứa các chất dưới đây:
(1) H2N - CH2 - COOH
(2) NH3Cl - CH2 - COOH
(3) NH2 - CH2 - COONa
(4) H2N - CH2 - CH2 - CH(NH2) - COOH
(5) HOOC - CH2 - CH2 - CH(NH2) - COOH
Dung dịch các chất làm quỳ tím hóa đỏ là:
A. (2), (4).
B. (3), (5).
C. (1), (3).
D. (2), (5).
Câu 7. Trong phân tử aminoaxit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Cho 15,0 gam X tác dụng vừa đủ
với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 19,4 gam muối khan. Công thức của X là:
A. H2NC2H4COOH.
B. H2NCH2COOH.
C. H2NC4H8COOH.
D. H2NC3H6COOH.
Câu 8. Để trung hòa 20 ml dung dịch HCl 0,1 M cần 10 ml dung dịch NaOH nồng độ x mol/l. Giá trị của x là
A. 0,2
B....
Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hoá ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1
Trường THPT Tĩnh Gia 2 NĂM HỌC: 2014- 2015
Môn: Hoá Học (Thời gian: 90 phút )
Cho biết: H=1, C= 12, N= 14, O =16, Na = 23, Mg= 24, P = 31, S= 32, Cl = 35,5; K= 39, Ca = 40, Cr =52,
Mn= 55, Fe= 56, Ni =59, Cu =64, Zn= 65, Br = 80, Ba = 137 , Sn =119. I= 127
Mã đề: 137
Câu 1.
Dãy gồm các chất được xếp theo chiều giảm dần lực bazơ theo chiều từ trái sang phải là:
A.
NaOH, (C
2
H
5
)
2
NH, C
2
H
5
NH
2
, C
6
H
5
NH
2
, (C
6
H
5
)
2
NH, NH
3
.
B.
N a OH, (
C
2
H
5
)
2
NH, C
2
H
5
N H
2
, N H
3
, C
6
H
5
N H
2
, (
C
6
H
5
)
2
N H .
C.
C
6
H
5
NH
2
, (C
6
H
5
)
2
NH, NaOH, (C
2
H
5
)
2
NH, C
2
H
5
NH
2
, NH
3
.
D.
(C
6
H
5
)
2
NH, C
6
H
5
NH
2
, NH
3
, C
2
H
5
NH
2
, (C
2
H
5
)
2
NH, NaOH.
Câu 2.
Nhiệt phân 4,385 gam hỗn hợp X gồm KClO
3
và KMnO
4
, thu được O
2
và m gam chất rắn gồm K
2
MnO
4
,
MnO
2
và KCl. Toàn bộ lượng O
2
tác dụng hết với cacbon nóng đỏ, thu được 0,896 lít hỗn hợp khí Y (đktc) có tỉ
khối so với H
2
là 16. Thành phần % theo khối lượng của KMnO
4
trong X là
A.
72,06%.
B.
C. 27,94%.
C.
74,92%.
D.
62,76%.
Câu 3.
a tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm CuO, a mol Cu b mol Cu(NO
3
)
2
vào dung dịch HCl thu được
dung dịch chỉ chứa 1 muối duy nhất. Quan hệ giữa a và b là:
A.
a
= 3 b .
B.
2a = b.
C.
3a = 2b.
D.
2a = 3b.
Câu 4.
Không khí trong phòng thí nghiệm bị nhiễm bẩn bởi khí clo. Để khử độc, có thể xịt vào không khí dung
dịch nào sau đây?
A.
Dung dịch H
2
SO
4
.
B.
Dung dịch NaCl.
C.
Dung dịch HCl.
D.
Dung dịch NH
3
.
Câu 5.
Trong các thí nghiệm sau:
(1) Sục etilen vào dung dịch brom trong CCl
4
.
(2) Cho phenol vào dung dịch đun nóng chứa đồng thời HNO
3
đặc và H
2
SO
4
đặc.
(3) Cho axit stearic vào dung dịch Ca(OH)
2
.
(4) Cho phenol vào nước brom.
(5) Cho anilin vào nước brom.
(6) Cho glyxylalanin vào dung dịch NaOH loãng, dư.
Những thí nghiệm có kết tủa xuất hiện là
A.
(1), (2), (3), (4), (5), (6).
B.
(2), (4), (5).
C.
(2), (3), (4), (5).
D.
(1), (2), (3), (4), (5).
Câu 6.
Cho quỳ tím vào mỗi dung dịch chứa các chất dưới đây:
(1) H
2
N - CH
2
- COOH
(2) NH
3
Cl - CH
2
- COOH
(3) NH
2
- CH
2
- COONa
(4) H
2
N - CH
2
- CH
2
- CH(NH
2
) - COOH
(5) HOOC - CH
2
- CH
2
- CH(NH
2
) - COOH
Dung dịch các chất làm quỳ tím hóa đỏ là:
A.
(2), (4).
B.
(3), (5).
C.
(1), (3).
D.
(2), (5).
Câu 7.
Trong phân tử aminoaxit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Cho 15,0 gam X tác dụng vừa đủ
với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 19,4 gam muối khan. Công thức của X là:
A.
H
2
NC
2
H
4
COOH.
B.
H
2
NCH
2
COOH .
C.
H
2
NC
4
H
8
COOH.
D.
H
2
NC
3
H
6
COOH.
Câu 8.
Để trung hòa 20 ml dung dịch HCl 0,1 M cần 10 ml dung dịch NaOH nồng độ x mol/l. Giá trị của x là
A.
0,2
B.
0,1
C.
0,4
D.
0,3
Câu 9.
Trong số các chất ng thức phân tC
2
H
6
, C
3
H
8
, C
4
H
10
, C
5
H
12
, C
6
H
14
, C
7
H
16
, C
8
H
18
, số chất
khi tác dụng với clo có chiếu sáng chỉ thu được duy nhất 1 dẫn xuất monoclo là:
A.
5.
B.
2.
C.
3.
D.
4.
Câu 10.
Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 300 ml dung dịch NaHCO
3
0,1M; K
2
CO
3
0,2M vào 100 ml dung dịch
HCl 0,2M; NaHSO
4
0,6M và khuấy đều thu được V lít CO
2
thoát ra (đktc) và dung dịch X. Thêm vào dung dịch
X 100 ml dung dịch KOH 0,6M; BaCl
2
1,5M thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn.
Giá trị của V và m là
A.
1,0752 và 22,254.
B.
1,0752 và 20,678.
C.
0,448 và 25,8.
D.
0,448 và 11,82.
Bài tập crom và hợp chất của của crom - Trang 2
Bài tập crom và hợp chất của của crom - Người đăng: chienk55hus
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập crom và hợp chất của của crom 9 10 52