Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập CTHH lớp 8

Được đăng lên bởi cactus-sv92
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 479 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hóa 8

Chương I

BÀI 5. CÔNG THỨC HÓA HỌC
Bài 1. Viết CTHH và tính PTK của các chất sau:
a) Canxi sunfat, biết trong phân tử có 1Ca, 1S và 4O
b) Canxi cacbonat, biết trong phân tử có 1Ca, 1C và 3O
c) Khí clo, biết trong phân tử có 2Cl
d) Kim loại vàng
e) Chì sunfua, biết trong phân tử có 1Pb và 1S
f) Natri cacbonat (sođa) biết trong phân tử có 2Na, 1C và 3O

Bài 2. Các cách viết sau diễn đạt ý gì?
a) 2Cl2
b) 2Cl
c) ZnCl2
Bài 3. Dùng chữ số và KHHH, CTHH để diễn đạt các ý sau:
a) 3 phân tử canxi cacbonat
c) 4 phân tử chì sunfua
b) 1 phân tử natri cacbonat
d) 6 nguyên tử Nitơ
Bài 4. Cho CTHH của các chất sau:

d) 3FeCl3

1. Khí metan CH4

2. Nhôm sunfat Al2(SO4)3

3. Kali nitrat(diêm tiêu) KNO3

4. Axit clohiđric HCl

5.Amoniac NH3

6. Natri hiđroxit (sút) NaOH

a) Hãy nêu những gì biết được từ các CTHH trên.
b) Tính PTK của các chất trên.
Bài 5. Trong các chất có CTHH sau chất nào là đơn chất, hợp chất, tính phân tử khối của chất đó?
a) C3H6
b) Br2
c) KClO3
d) CaO
e) H2
f) N2
g) NaOH
h) I2
Bài 6. Một hợp chất gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 3 nguyên tử nguyên tố oxi và có
khối lượng gấp 5 lần phân tử oxi.
a) Tính phân tử khối của hợp chất đó
b) Cho biết tên nguyên tố X và CTHH của hợp chất.
Bài 7. Biết hợp chất A nặng bằng nguyên tử bạc. Trong phân tử của hợp chất A có 2 nguyên tử X
liên kết với 5 nguyên tử Y. Biết tỉ lệ khối lượng của X và Y là

7
8 . Tìm CTHH của A

Bài tập trắc nghiệm.
Bài 1. Công thức hóa học dùng để biểu diễn:
A. Chất
B. Đơn chất
C. Hợp chất
Bài 2. Công thức hóa học của một chất không cho biết:
A. Chất đó là đơn chất hay hợp chất
C. Khối lượng riêng của chất
B. Các nguyên tố tạo nên chất
D. Phân tử khối của chất
Giáo viên: Nguyễn Thị Huyền

D. Hỗn hợp

sđt: 01667692398

Hóa 8

Chương I

Bài 3. Cho CTHH của một số chất như sau: brom (Br2), nhôm clorua (AlCl3), Magie oxit (MgO),
kim loại kẽm (Zn), Kali nitrat (KNO3), natri hiđroxit (NaOH)
Trong dãy chất kể trên có mấy đơn chất, hợp chất
A. 3 đơn chất, 3 hợp chất
C. 2 đơn chất, 4 hợp chất
B. 4 đơn chất, 2 hợp chất
D. 1 đơn chất, 5 hợp chất
Bài 4. Dãy CTHH nào toàn là hợp chất
A. CuO, K2SO4, N2, NH3, H2O
C. P2O5, Ca(OH)2, CuCl2, H2
B. O2, CO2, CaO, HNO3, CO
D. NaOH, CO2, SO2, CH4, HCl
Bài 5. Hợp chất Fex(NO3)3 có phân tử khối là 242. Giá trị của X là
A. 2
B. 1
C. 3
D. Không xác định
Bài 6. Từ CTHH Na2CO3 cho biết ý nào đúng
1. Hợp chất trên do 3 đơn chất Na, C, O tạo nên
2. Hợp chất trên do 3 nguyên tố Na, C, O tạo nên
3. Hợp chất trên do 3 nguyên tử Na, C, O tạo nên
4. Hợp chất ...
Hóa 8 Chương I
BÀI 5. CÔNG THỨC HÓA HỌC
Bài 1. Viết CTHH và tính PTK của các chất sau:
a) Canxi sunfat, biết trong phân tử có 1Ca, 1S và 4O
b) Canxi cacbonat, biết trong phân tử có 1Ca, 1C và 3O
c) Khí clo, biết trong phân tử có 2Cl
d) Kim loại vàng
e) Chì sunfua, biết trong phân tử có 1Pb và 1S
f) Natri cacbonat (sođa) biết trong phân tử có 2Na, 1C và 3O
Bài 2. Các cách viết sau diễn đạt ý gì?
a) 2Cl
2
b) 2Cl c) ZnCl
2
d) 3FeCl
3
Bài 3. Dùng chữ số và KHHH, CTHH để diễn đạt các ý sau:
a) 3 phân tử canxi cacbonat c) 4 phân tử chì sunfua
b) 1 phân tử natri cacbonat d) 6 nguyên tử Nitơ
Bài 4. Cho CTHH của các chất sau:
1. Khí metan CH
4
2. Nhôm sunfat Al
2
(SO
4
)
3
3. Kali nitrat(diêm tiêu) KNO
3
4. Axit clohiđric HCl 5.Amoniac NH
3
6. Natri hiđroxit (sút) NaOH
a) Hãy nêu những gì biết được từ các CTHH trên.
b) Tính PTK của các chất trên.
Bài 5. Trong các chất có CTHH sau chất nào là đơn chất, hợp chất, tính phân tử khối của chất đó?
a) C
3
H
6
b) Br
2
c) KClO
3
d) CaO
e) H
2
f) N
2
g) NaOH h) I
2
Bài 6. Một hợp chất gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 3 nguyên tử nguyên tố oxi và có
khối lượng gấp 5 lần phân tử oxi.
a) Tính phân tử khối của hợp chất đó
b) Cho biết tên nguyên tố X và CTHH của hợp chất.
Bài 7. Biết hợp chất A nặng bằng nguyên tử bạc. Trong phân tử của hợp chất A có 2 nguyên tử X
liên kết với 5 nguyên tử Y. Biết tỉ lệ khối lượng của X và Y là
7
8
. Tìm CTHH của A
Bài tập trắc nghiệm.
Bài 1. Công thức hóa học dùng để biểu diễn:
A. Chất B. Đơn chất C. Hợp chất D. Hỗn hợp
Bài 2. Công thức hóa học của một chất không cho biết:
A. Chất đó là đơn chất hay hợp chất C. Khối lượng riêng của chất
B. Các nguyên tố tạo nên chất D. Phân tử khối của chất
Giáo viên: Nguy n Th Huy n sđt: 01667692398
Bài tập CTHH lớp 8 - Trang 2
Bài tập CTHH lớp 8 - Người đăng: cactus-sv92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập CTHH lớp 8 9 10 160