Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập cung cấp điện

Được đăng lên bởi Phạm Việt Huy
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1832 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nhóm thuyết trình:
Phạm Minh Thành
Lê Thành Thảo
Trần Duy Thế
Trương Văn Thi
Trần Quốc Thịnh
Hoàng Trung Thông
Trần Đức Thương

Nguyễn Trung Tín
Nguyễn Hữu Trường
Võ Thành Trung
Phan Thanh Tùng
Nguyễn Hoàng Vân
Dương Lê Văn
Phan Ngọc Vũ

Nhóm 4

2

Nội dung tóm tắt tính toán ngắn
mạch:
• Mục đích:

S N  3UI
I xk =I

(3)
N

(3)
N

1  2(k xk  1)

i xk = 2k xk .I

2

(3)
N
Nhóm 4

3

Bài toán có thể chia làm 4 bước:
• Bước 1: Lập sơ đồ thay thế chọn mức
điện áp cơ bản
• Bước 2: Tính toán các điện trở và điện
kháng của hệ thống, các phần tử của hệ
thống và điện trở đến điểm ngắn mạch
Các điện trở và điện kháng nếu đề bài
không cho có thể căn cứ vào mã hiệu của
dây dẫn để tra (bảng 17.pl) [1]
Nhóm 4

4

• Bước 3: Tính hệ số xung kích dựa vào
(bảng 6.pl.BT) và dòng điện ngắn mạch
3 pha tại điểm ngắn mạch
Kxk phụ thuộc vào tỉ lệ

XN
RN
X N   X HT

RN   RHT

I

(3)
N



U cb
3Z N

Z N  X N  RN
2

Nhóm 4

2
5

• Bước 4: Tính giá trị dòng điện xung kích
(ixk), giá trị hiệu dụng của dòng xung kích
(Ixk), và công suất ngắn mạch (SN).

S N  3UI
I xk =I

(3)
N

(3)
N

1  2(k xk  1)

i xk = 2k xk .I

2

(3)
N

Nhóm 4

6

Nội dung tóm tắt bảo vệ rơle:
• Mục đích: Lựa chọn được rơle dựa vào (bảng
48.pl.BT)
và độ nhạy của bảo vệ

I N min
K nh 
I kd
Nhóm 4

7

Bài tập bảo vệ rơle được chia làm
5 bước:
• Bước 1: Dòng khởi động của Bảo vệ:
Đối với bảo vệ cực đại :

ktc
I kd 
kmm I lvMax
kt v
Bảo vệ cắt nhanh:Ikd>IN.max.ng
Bảo vệ so lệch: Ikd=ktc.ka.kcl.Si.IN.max.ng

Nhóm 4

8

• Bước 2: Dòng khởi động của rơle:
• Dòng bảo vệ cực đại:
ktc
I kdR 
k sd .kmm I lvMax
kt v .ni
• Bảo vệ cắt nhanh:

I kdRCN

k sd

ktc .I kMaxng
ni

• Bảo vệ so lệch:
 MBA : I kdR
 MF : I dm.MF

k sd

ktc .I kcbMax
ni
S MF

3.U MF

I kcbMax =k a .k cl .Si .I NMax.ng

Ikđ>In.MF;
Ikđ>Ikcb.Max;
Nhóm 4

9

• Bước 3: Chọn rơle dựa vào dòng khởi động của
rơle và (bảng 48.pl.BT)
• Bước 4: Tính toán dòng khởi động thực tế của
bảo vệ:
I .n

I BVTT 

xk

i

K sd

• Bước 5: Độ nhạy của rơle bảo vệ theo hệ số
nhạy

I N min
K nh 
I kdTTBV

Nhóm 4

10

• Tính toán lựa chọn thiết bị:
• Mục đích:
• Lựa chọn được thiết bị điện dựa vào các bảng tra
tương ứng và kiểm tra được chế độ ổn định nhiệt
và chế độ ổn định động

Fmin 

BN
C1



I

M
 tt 
W

(3)
N

tN

C1

2 2
l
ixk
8
M  1, 76.10 .
10.a

2

W=0,167b h

Nhóm 4

11

Bài tập tính toán lựa chọn thiết bị
được chia làm:

Nhóm 4

12

Bài 1:
• Tính toán ngắn mạch 3 pha
tại điểm N1 và N2 trên sơ
đồ mạng điện (như hình1.a)
được cung c...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập cung cấp điện - Người đăng: Phạm Việt Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Bài tập cung cấp điện 9 10 737