Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 11 BỒI DƯỠNG HSG – NĂM HỌC 2011-2012 MÔN TOÁN - LỚP 4A

Được đăng lên bởi Hoàng Francesc Leo
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 4069 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hång Quang
Hång

ỨNG HÒA – HÀ NỘI

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 11
BỒI DƯỠNG HSG – NĂM HỌC 2011-2012
MÔN TOÁN - LỚP 4A
Họ và tên : ...............................................................
***********************************************

Điểm Toán
.............
Điểm TV
...............

Bµi 1 : §Æt tÝnh råi tÝnh
12 604 x 7
53 165 x 6
35 x 40
6253 x 200
2700 x 700
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Bài 2. Tính b»ng c¸ch hîp lÝ nhÊt
a) 2008 + 2008 + 2008 + 2008 – 2008 x 4 ;
b) 88 – 8 + 8 + 8 +... 8 ( 11 sè 8 )
..........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..................
Bài 3. Tìm X :
a) 191 + X + 9 = 43 x 5
b) X x 25 x 4 = 125 x 8
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Bài 4. Một hình vuông có cạnh 15m. Một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi hình vuông đó,
chiều dài hơn chiều rộng 4m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
............................................................
Hång
Hång
Quang
Hång
Hång
Quang
Hång
HångHång
Quang
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 11
BỒI DƯỠNG HSG – NĂM HỌC 2011-2012
MÔN TOÁN - LỚP 4A
Họ và tên : ...............................................................
***********************************************
Điểm Toán
.............
Điểm TV
...............
Bµi 1 : §Æt tÝnh råi tÝnh
12 604 x 7 53 165 x 6 35 x 40 6253 x 200 2700 x 700
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Bài 2. Tính b»ng c¸ch hîp lÝ nhÊt
a) 2008 + 2008 + 2008 + 2008 – 2008 x 4 ; b) 88 – 8 + 8 + 8 +... 8 ( 11 sè 8 )
..........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..................
Bài 3. Tìm X : a) 191 + X + 9 = 43 x 5 b) X x 25 x 4 = 125 x 8
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Bài 4. Một hình vuông cạnh 15m. Một hình chữ nhật chu vi bằng chu vi hình vuông đó,
chiều dài hơn chiều rộng 4m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...
Bài 5. Tìm một số, biết rằng nếu ta viết thêm chữ số 5 vào bên phải số đó thì số đó tăng thêm
2939 đơn vị.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Bµi 6 : Khi nh©n mét víi 3573, mét b¹n ®· viÕt nhÇm ch÷ 3 th nh ch÷ 8 lªn tÝch ®·à
t¨ng thªm 10 ®¬n vÞ. H·y t×m tÝch ®óng cña phÐp nh©n ®ã .
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ỨNG HÒA – HÀ NỘI
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 11 BỒI DƯỠNG HSG – NĂM HỌC 2011-2012 MÔN TOÁN - LỚP 4A - Trang 2
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 11 BỒI DƯỠNG HSG – NĂM HỌC 2011-2012 MÔN TOÁN - LỚP 4A - Người đăng: Hoàng Francesc Leo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 11 BỒI DƯỠNG HSG – NĂM HỌC 2011-2012 MÔN TOÁN - LỚP 4A 9 10 980