Ktl-icon-tai-lieu

bài tập đại cương hóa học hữu cơ

Được đăng lên bởi Thắm Hồng
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 567 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ
Kiến thức cần nhớ:
I. THÀNH PHẦN NGUYÊN TỐ:
1. Định lượng C và H:
m CO2 (g)

Đốt cháy a(g) HCHC thu được

m H2O (g)

- Tính khối lượng các nguyên tố:
mC = 12 n CO2 = 12

m CO2
44

mH = 2 n H 2 O = 2

m H2O
18

- Tính thành phần % khối lượng các nguyên tố:
m .100%
m .100%
%C = C
%H = H
a
a
2. Định lượng N:
m .100%
mN = 28 n N2 %N = N
a
3. Định lượng O:
mO = a – (mC + mH + mN)

%O = 100% - (%C + %H + %N)

* Ghi chú:
- Nếu chất khí đo ở đkc (00C và 1atm): n =

V(l)
22,4

- Nếu chất khí đo ở điều kiện không chuẩn:
n=

P.V
0
R.(t C + 273)

P: Áp suất (atm)
V: Thể tích (lít)
R  0,082

4. Xác định khối lượng mol:
- Dựa trên tỷ khối hơi:
d A/B =

mA
MA
 d A/B =

mB
MB

MA = MB.dA/B

Nếu B là không khí thì MB = 29  M = 29.dA/KK
- Dựa trên khối lượng riêng a(g/ml): Gọi V0 (lít) là thể tích mol của chất khí có khối lượng
riêng a(g/ml) trong cùng điều kiện thì M = a.V0
- Dựa trên sự bay hơi: Làm hóa hơi m(g) hợp chất hữu cơ thì thể tích nó chiếm V lít. Từ đó
tính khối lượng của một thể tích mol (cùng đk) thì đó chính là M.
Hóa hơi Cùng điều kiện VA = VB
nA = nB
II. Xác định % khối lượng mỗi nguyên tố trong HCHC:
Dựa vào khối lượng hay (%) các nguyên tố. C x H y Oz N t (x, y, z, t nguyên dương)
mC m H mO m N
%C % H %O % N
:
:
:
:
:
:
hoặc x : y : z : t =
=:::
12 1 16 14
12
1
16 14
III. Lập CTPT hợp chất hữu cơ:
x:y:z:t=

1. Dựa vào phần trăm khối lượng các nguyên tố:
12x
y
16z
14t
M
=
=
=
=
mC
mH
mO
mN
m

Hoặc
12x
y
16z
14t
M
=
=
=
=
%C
%H
%O
%N 100%
2. Thông qua CTĐGN:
Từ CTĐGN: CHON) suy ra CTPT: (CHON)n.
M = ( 12    16  14 )n

M

n = 12    16   14  CTPT

3. Tính trực tiếp từ khối lượng sản phẩm đốt cháy:
C x H y Oz N t  ( x 

y z
 
)
4 2

M
m
Do đó:

xCO
 2
44x
mCO2

y
t
H
 2O
N
2
2 2
9y
m H 2O

14t
mN2

M
44x
9y
14t
=
=
=
m
mCO2
mH2O
mN2
Sau khi biết được x, y, t và M ta suy ra z

BÀI TẬP VẬN DỤNG
Bài 1. Nilon – 6, loại tơ nilon phổ biến nhất có 63,68% C; 9,08 % H; 14,14% O; và 12,38% N. Xác
định CTĐGN của nilon – 6.
Bài 2. Kết quả phân tích các nguyên tố trong nicotin như sau: 74% C; 8,65% H; 17,35% N. Xác định
CTĐGN của nicotin, biết nicotin có khối lượng mol phân tử là 162.
Bài 3. Đốt cháy hoàn toàn 5,6 g HCHC A thu được 13,2 g CO 2 và 3,6 g H2O. Tỉ khối của A so với H 2
là 28. Xác định CTPT của A.
Bài 4. Đốt cháy hoàn toàn 0,30 g chất A (chứa C, H, O) thu được 0,44 g CO 2 và 0,18 g H2O. Thể tích
hơi của của 0,30 g chất A bằng thể tích của 0,16g khí oxi (ở cùng đk về nhiệt độ và áp suất). ...
BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ
Kiến thức cần nhớ:
I. THÀNH PHẦN NGUYÊN TỐ:
1. Định lượng C và H:
Đốt cháy a(g) HCHC thu được
2
CO
m (g)
2
H O
m (g)
- Tính khối lượng các nguyên tố:
m
C
= 12
2
CO
n
= 12
2
CO
m
44
m
H
= 2
2
H O
n
= 2
2
H O
m
18
- Tính thành phần % khối lượng các nguyên tố:
%C =
C
m .100%
a
%H =
H
m .100%
a
2. Định lượng N:
m
N
= 28
2
N
n
%N =
N
m .100%
a
3. Định lượng O:
m
O
= a – (m
C
+ m
H
+ m
N
) %O = 100% - (%C + %H + %N)
* Ghi chú:
- Nếu chất khí đo ở đkc (0
0
C và 1atm):
V(l)
n =
22,4
- Nếu chất khí đo ở điều kiện không chuẩn:
0
P.V
n =
R.(t C + 273)
P: Áp suất (atm)
V: Thể tích (lít)
R 0,082
4. Xác định khối lượng mol:
- Dựa trên tỷ khối hơi:
A
A/B
B
m
d =
m
M
A
= M
B
.d
A
/B
Nếu B là không khí thì MB = 29 M = 29.dA
/KK
- Dựa trên khối lượng riêng a(g/ml): Gọi V
0
(lít) thể tích mol của chất khí khối lượng
riêng a(g/ml) trong cùng điều kiện thì M = a.V
0
- Dựa trên s bay hơi: Làm a hơi m(g) hợp chất hữu thì thể ch chiếm V lít. Từ đó
tính khối lượng của một thể tích mol (cùng đk) thì đó chính là M.
Hóa hơi Cùng điều kiện V
A
= V
B
n
A
= n
B
II. Xác định % khối lượng mỗi nguyên tố trong HCHC:
Dựa vào khối lượng hay (%) các nguyên tố.
x y z t
C H O N
(x, y, z, t nguyên dương)
C O N
H
m m m
m
x : y : z : t = : : :
12 1 16 14
hoặc
% % % %
x : y : z : t = : : :
12 1 16 14
C H O N
= : : :
III. Lập CTPT hợp chất hữu cơ:
1. Dựa vào phần trăm khối lượng các nguyên tố:
C H O N
12x y 16z 14t M
= = = =
m m m m m
bài tập đại cương hóa học hữu cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập đại cương hóa học hữu cơ - Người đăng: Thắm Hồng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
bài tập đại cương hóa học hữu cơ 9 10 143