Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ

Được đăng lên bởi Dinh Dung
Số trang: 114 trang   |   Lượt xem: 42287 lần   |   Lượt tải: 20 lần
TRẦN NGỌC TÂY - A8 - THPT NGYỄN THÁI HỌC (DIÊN KHÁNH – KHÁNH HÒA)
Tài liệu gồm:Bài tập: hidrocacbon no,không no,thơm; dẫn xuất halogen ancol
phenol;114 câu trắc nghiệm anđehit-xeton-axit cacboxylic, 100 câu trắc nghiệm dẫn xuất
halogen-ancol-phenol;xác định CTPT hóa hữucơ

BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ
Kiến thức cần nhớ:
I. THÀNH PHẦN NGUYÊN TỐ:
1. Định lượng C và H:
m CO2 (g)

Đốt cháy a(g) HCHC thu được

m H2O (g)

- Tính khối lượng các nguyên tố:
mC = 12 n CO2 = 12

m CO2

mH = 2 n H2O = 2

44

- Tính thành phần % khối lượng các nguyên tố:
m .100%
%C = C
a
2. Định lượng N:

%H =

mN = 28 n N2

m H2O
18

m H .100%
a

%N =

m N .100%
a

3. Định lượng O:
mO = a – (mC + mH + mN)

%O = 100% - (%C + %H + %N)

* Ghi chú:
- Nếu chất khí đo ở đkc (00C và 1atm): n =

V(l)
22,4

- Nếu chất khí đo ở điều kiện không chuẩn:
n=

P.V
0
R.(t C + 273)

P: Áp suất (atm)
V: Thể tích (lít)
R ≈ 0,082

4. Xác định khối lượng mol:
- Dựa trên tỷ khối hơi:
d A/B =

mA
MA
⇒ d A/B =
⇒
mB
MB

MA = MB.dA/B

Nếu B là không khí thì MB = 29 ⇒ M = 29.dA/KK
- Dựa trên khối lượng riêng a(g/ml): Gọi V0 (lít) là thể tích mol của chất khí có khối lượng riêng
a(g/ml) trong cùng điều kiện thì M = a.V0
- Dựa trên sự bay hơi: Làm hóa hơi m(g) hợp chất hữu cơ thì thể tích nó chiếm V lít. Từ đó tính khối
lượng của một thể tích mol (cùng đk) thì đó chính là M.
Hóa hơi Cùng điều kiện VA = VB
nA = nB
II. Xác định % khối lượng mỗi nguyên tố trong HCHC:
Dựa vào khối lượng hay (%) các nguyên tố. C x H y Oz N t (x, y, z, t nguyên dương)

TRẦN NGỌC TÂY - A8 - THPT NGYỄN THÁI HỌC (DIÊN KHÁNH – KHÁNH HÒA)
mC m H mO m N
%C % H %O % N
:
:
:
:
:
:
hoặc x : y : z : t =
=α:β:γ :δ
12 1 16 14
12
1
16 14
III. Lập CTPT hợp chất hữu cơ:
x:y:z:t=

1. Dựa vào phần trăm khối lượng các nguyên tố:
12x
y
16z
14t
M
=
=
=
=
mC
mH
mO
mN
m
Hoặc
12x
y
16z
14t
M
=
=
=
=
%C
%H
%O
%N 100%
2. Thông qua CTĐGN:
Từ CTĐGN: CαHβOγ Nδ) suy ra CTPT: (CαHβOγ Nδ)n.
M

M = ( 12α + β + 16γ + 14δ )n 
→ n = 12α + β + 16γ + 14δ ⇒ CTPT
3. Tính trực tiếp từ khối lượng sản phẩm đốt cháy:
C x H y Oz N t + ( x +
M
m
Do đó:

y z
y
t
− ) 
→ xCO2 + H 2O + N 2
4 2
2
2
44x
mCO2

9y
m H 2O

14t
mN2

M
44x
9y
14t
=
=
=
m
mCO2
mH2O
mN2
Sau khi biết được x, y, t và M ta suy ra z
Dạng 1: Xác định % khối lượng mỗi nguyên tố trong HCHC
Bài 1. Đốt cháy hoàn toàn 0,92 g HCHC thu được 1,76 g CO 2 và 1,08 g H2O. Xác định % khối lượng mỗi
nguyên tố trong HCHC.
Bài 2. Đốt cháy hoàn toàn 7,75 g vitamin C (chứa C, H, O) thu được 11,62 g CO2 và 3,17 g H2O. Xác đị...
TRẦN NGỌC TÂY - A8 - THPT NGYỄN THÁI HỌC (DIÊN KHÁNH – KHÁNH HÒA)
Tài liệu gồm:Bài tập: hidrocacbon no,không no,thơm; dẫn xuất halogen ancol
phenol;114 câu trắc nghiệm anđehit-xeton-axit cacboxylic, 100 câu trắc nghiệm dẫn xuất
halogen-ancol-phenol;xác định CTPT hóa hữucơ
BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ
Kiến thức cần nhớ:
I. THÀNH PHẦN NGUYÊN TỐ:
1. Định lượng C và H:
Đốt cháy a(g) HCHC thu được
2
CO
m (g)
2
H O
m (g)
- Tính khối lượng các nguyên tố:
m
C
= 12
2
CO
n
= 12
2
CO
m
44
m
H
= 2
2
H O
n
= 2
2
H O
m
18
- Tính thành phần % khối lượng các nguyên tố:
%C =
C
m .100%
a
%H =
H
m .100%
a
2. Định lượng N:
m
N
= 28
2
N
n
%N =
N
m .100%
a
3. Định lượng O:
m
O
= a – (m
C
+ m
H
+ m
N
) %O = 100% - (%C + %H + %N)
* Ghi chú:
- Nếu chất khí đo ở đkc (0
0
C và 1atm):
V(l)
n =
22,4
- Nếu chất khí đo ở điều kiện không chuẩn:
0
P.V
n =
R.(t C + 273)
P: Áp suất (atm)
V: Thể tích (lít)
R 0,082
4. Xác định khối lượng mol:
- Dựa trên tỷ khối hơi:
A
A/B
B
m
d =
m
A
A/B
B
M
d =
M
M
A
= M
B
.d
A
/B
Nếu B là không khí thì MB = 29 M = 29.dA
/KK
- Dựa trên khối lượng riêng a(g/ml): Gọi V
0
(lít) thể tích mol của chất khí khối lượng riêng
a(g/ml) trong cùng điều kiện thì M = a.V
0
- Dựa trên sự bay hơi: Làm a hơi m(g) hợp chất hữu cơ thì thể tích nó chiếm V lít. Từ đó tính khối
lượng của một thể tích mol (cùng đk) thì đó chính là M.
Hóa hơi Cùng điều kiện V
A
= V
B
n
A
= n
B
II. Xác định % khối lượng mỗi nguyên tố trong HCHC:
Dựa vào khối lượng hay (%) các nguyên tố.
(x, y, z, t nguyên dương)
BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ - Người đăng: Dinh Dung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
114 Vietnamese
BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ 9 10 421