Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập đại cương hóa hữu cơ 11

Được đăng lên bởi trymybestlg
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 689 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHUYÊN ĐỀ :
CHUYÊN ĐỀ 1 :

ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ
ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ

1

CHUYÊN ĐỀ :

ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ

2

CHUYÊN ĐỀ :

ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ

Buổi 1: BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ
I/Kiến thức cần nhớ:
- Tính khối lượng các nguyên tố:
m CO2
mH O
mC = 12 n CO2 = 12
mH = 2 n H 2 O = 2 2
44
18
- Tính thành phần % khối lượng các nguyên tố:
m .100%
%C = C
a
Định lượng N:

%H =

mN = 28 n N2

m H .100%
a

%N =

m N .100%
a

Định lượng O:
mO = a – (mC + mH + mN)

%O = 100% - (%C + %H + %N)

* Ghi chú:
- Nếu chất khí đo ở đkc (00C và 1atm): n =

V(l)
22,4

- Nếu chất khí đo ở điều kiện không chuẩn:
P.V
n=
0
R.(t C + 273)

3

P: Áp suất
(atm)
V: Thể tích (lít)
R  0,082

CHUYÊN ĐỀ :

ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ

Xác định khối lượng mol:
- Dựa trên tỷ khối hơi:
d A/B =

mA
MA
 d A/B =

mB
MB

MA = MB.dA/B

Nếu B là không khí thì MB = 29  M = 29.dA/KK
- Dựa trên khối lượng riêng a(g/ml): Gọi V0 (lít) là thể tích mol của chất khí có khối lượng riêng
a(g/ml) trong cùng điều kiện thì M = a.V0
- Dựa trên sự bay hơi: Làm hóa hơi m(g) hợp chất hữu cơ thì thể tích nó chiếm V lít. Từ đó tính
khối lượng của một thể tích mol (cùng đk) thì đó chính là M.
Hóa hơi Cùng điều kiện VA = VB
nA = nB
Xác định % khối lượng mỗi nguyên tố trong HCHC:
Dựa vào khối lượng hay (%) các nguyên tố. C x H y Oz N t (x, y, z, t nguyên dương)
mC m H mO m N
%C % H %O % N
:
:
:
:
:
:
hoặc x : y : z : t =
=:::
12 1 16 14
12
1
16 14
Lập CTPT hợp chất hữu cơ:
x:y:z:t=

1. Dựa vào phần trăm khối lượng các nguyên tố:
12x
y
16z
14t
M
=
=
=
=
mC
mH
mO
mN
m
Hoặc
12x
y
16z
14t
M
=
=
=
=
%C
%H
%O
%N 100%
2. Thông qua CTĐGN:
Từ CTĐGN: CHON) suy ra CTPT: (CHON)n.
M = ( 12    16  14 )n

M

n = 12    16   14  CTPT

3. Tính trực tiếp từ khối lượng sản phẩm đốt cháy:
C x H y Oz N t  ( x 

y z
 
)
4 2

M
m
Do đó:

xCO
 2
44x
mCO2

y
t
H
 2O
N
2
2 2
9y
m H 2O

M
44x
9y
14t
=
=
=
m
mCO2
mH2O
mN2
Sau khi biết được x, y, t và M ta suy ra z
II/Bµi tËp

4

14t
mN2

CHUYÊN ĐỀ :
Ngày…………… :

ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ

Buổi :
Dạng 1: Xác định CTPT HCHC khi chỉ cho PTK:

Câu 1: Một hợp chất hữu cơ A có M = 74. Đốt cháy A bằng oxi thu được khí CO2 và H2O. Có bao nhiêu
công thức phân tử phù hợp với A?
A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. A.1.
PP giải bài tập tìm công thức PT khibiết khối lượng phân tử “M”
Bước 1 : đạt CTTQ : CxHyOzNt
Bước 2: Lập phương trình địa số: M= 12x + y + 16z +14t
( Thường là 12x + y + 16z = M ”
Nếu là * => Bước 1: cz < M => miền giá chị của z
Bước 2 : Xét z đề tìm ra x và y => CTP...
CHUYÊN ĐỀ : ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ
CHUYÊN ĐỀ 1 : ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ
1
Bài tập đại cương hóa hữu cơ 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập đại cương hóa hữu cơ 11 - Người đăng: trymybestlg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bài tập đại cương hóa hữu cơ 11 9 10 699