Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Đại số lớp 8

Được đăng lên bởi misloan1102
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 512 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Baøi taäp : Ñaïi soá lôùp 8- chöông 1
BAØI 1: NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC
A(B + C) = AB + AC
A. KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN
B. BÀI TẬP
Bài 1:
1. Tính :
a./ (- 4xy)(2xy2 – 3x2y)
b./ (- 5x)(3x3 + 7x2 – x)
2. Rút gọn:
A = x2(a – b) + b(1 – x) + x(bx + b) – ax(x + 1)
B = x2(11x – 2) + x2(x – 1) – 3x(4x2 - x – 2)
3
2
3. Tìm hệ số của x và x trong đa thức sau:
Q   x 3  3x 2  2 x  1   x 2   x  2 x 2  3 x  1
Bài 2:
 1 3 2 3 4  4  3
a b  ab 
a b
4  3 
 2
Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
12
Q  3x  x  4 y   y  y  5 x  , cho x  4, y  5
5
Tìm x, biết : 2x3(2x – 3) – x2(4x2 – 6x + 2) = 0
Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào x và y:
M = 3x(x – 5y) + (y – 5x)(- 3y) – 3(x2 – y2) – 1.
Cho S = 1 + x + x2 + x3 + x4 + x5.Cm : xS – S = x6 - 1

1) Tính : 
2)

3)
4)

5)
Bài 3:
1. Tính (3a3 – 4ab + 5c2)(- 5bc).
2. Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
A = 4a2( 5a – 3b) – 5a2(4a + b),với a = -2,b = -3.
3. Chứng tỏ biểu thức sau không phụ thuộc vào x:
B = x(x2 + x + 1) – x2( x + 1) – x +5.
4. Tìm x,biết : x(x – 1) – x2 + 2x = 5
5. Tìm m,biết: ( x2 – x + 1)x – ( x + 1)x2 + m = - 2x2 + x + 5.
Bài 4:
1. Rút gọn: 9y3 – y(1 – y + y2) – y2 + y
2
2
2
2
2. Tìm hệ số của x2 trong đa thức: Q   5 x  a( x  a )   3(a  x )  2 ax  2ax  4(a  2 ax )
3. Tìm m, biết: 2 – x2(x2 + x + 1) = - x4 – x3 – x2 + m.
4. Chứng minh : khi a = 10, b = -5 giá trị biểu thức :
A = a( 2b + 1) – b(2a – 1) bằng 5.
5. Tìm x,biết: 10( 3x – 2) – 3(5x + 2) + 5( 11 – 4x) = 25.
Bài 5:
1. Tính : ( -a4x5)(- a6x + 2a3x2 – 11ax5).
2. Tính biểu thức : A = mx( x – y) + y3(x + y) tại x = -1,y = 1
3. Tìm x, biết: 8(x – 2) – 2(3x – 4) = 2.
4. Tìm hệ số của x2 trong đa thức : Q = 5x( 3x2 – x + 2) – 2x2( x – 2) + 15(x – 1).
BAØI 2: NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC
A. KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN
B. BÀI TẬP
Bài 1:

 A  B   C  D   AC  AD  BC  BD

1

Baøi taäp : Ñaïi soá lôùp 8- chöông 1
2

2

1. Tính : ( 2a – b)(4a + 2ab + b ).
2. Rút gọn và tính giá trị biểu thức: Q   x  4  ( x  2)  ( x  1)( x  3), cho x  1

3
4

3. Tìm x, biết : (3x + 2)(x – 1) – 3(x + 1)(x – 2) = 4
4. Tìm hệ số của x4 trong đa thức: P = ( x3 - 2x2 +x – 1)( 5x3 – x).
Bài 2:
1. Chứng minh: với a = - 3,5 giá trị biểu thức A   a  3  9a  8    2  a  (9a  1) bằng – 29.
2. Chứng minh rằng biểu thức sau không phụ thuộc vào x:
Q   3x  5   2 x  11   2 x  3  3 x  7 
3. Biết (x – 3)(2x2 + ax + b) = 2x3 – 8x2 + 9x – 9 .Tìm a,b.
Bài 3:
1. Tính :
a./ (2 + x)(2 – x)(4 + x2) b./ ( x2 – 2xy + 2y2)(x – y)...
Baøi taäp : Ñaïi soá lôùp 8- chöông 1
KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN


1. Tính :
a./ (- 4xy)(2xy
2
– 3x
2
y) b./ (- 5x)(3x
3
+ 7x
2
– x)
2. Rút gọn:
A = x
2
(a – b) + b(1 – x) + x(bx + b) – ax(x + 1) B = x
2
(11x – 2) + x
2
(x – 1) – 3x(4x
2
- x – 2)
3. Tìm hệ số của x
3
và x
2
trong đa thức sau:
3 2 2 2
3 2 1 2 3 1Q x x x x x x x

1) Tính :
3 2 4 3
1 3 4
2 4 3
a b ab a b
2) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
12
3 4 5 , 4, 5
5
Q x x y y y x cho x y
3) Tìm x, biết : 2x
3
(2x – 3) – x
2
(4x
2
– 6x + 2) = 0
4) Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào x và y:
M = 3x(x – 5y) + (y – 5x)(- 3y) – 3(x
2
– y
2
) – 1.
5) Cho S = 1 + x + x
2
+ x
3
+ x
4
+ x
5
.Cm : xS – S = x
6
- 1

1. Tính (3a
3
– 4ab + 5c
2
)(- 5bc).
2. Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
A = 4a
2
( 5a – 3b) – 5a
2
(4a + b),với a = -2,b = -3.
3. Chứng tỏ biểu thức sau không phụ thuộc vào x:
B = x(x
2
+ x + 1) – x
2
( x + 1) – x +5.
4. Tìm x,biết : x(x – 1) – x
2
+ 2x = 5
5. Tìm m,biết: ( x
2
– x + 1)x – ( x + 1)x
2
+ m = - 2x
2
+ x + 5.

1. Rút gọn9y
3
– y(1 – y + y
2
) – y
2
+ y
2. Tìm hệ số của x
2
trong đa thức:
2 2 2 2
5 ( ) 3( ) 2 2 4( 2 )Q x a x a a x ax ax a ax
3. Tìm m, biết: 2 – x
2
(x
2
+ x + 1) = - x
4
– x
3
– x
2
+ m.
4. Chứng minh : khi a = 10, b = -5 giá trị biểu thức :
A = a( 2b + 1) – b(2a – 1) bằng 5.
5. Tìm x,biết: 10( 3x – 2) – 3(5x + 2) + 5( 11 – 4x) = 25.

1. Tính : ( -a
4
x
5
)(- a
6
x + 2a
3
x
2
– 11ax
5
).
2. Tính biểu thức : A = mx( x – y) + y
3
(x + y) tại x = -1,y = 1
3. Tìm x, biết: 8(x – 2) – 2(3x – 4) = 2.
4. Tìm hệ số của x
2
trong đa thức : Q = 5x( 3x
2
– x + 2) – 2x
2
( x – 2) + 15(x – 1).
KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN


AØI 1: 
A(B + C) = AB + AC
AØI 2: 
A B C D AC AD BC BD
Bài tập Đại số lớp 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Đại số lớp 8 - Người đăng: misloan1102
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bài tập Đại số lớp 8 9 10 444