Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập đại số lớp 9

Được đăng lên bởi viet aids
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 515 lần   |   Lượt tải: 2 lần
14
d. (d) song song víi ®êng th¼ng y = 2x + 3 vμ c¾t ®êng th¼ng y= 3x + 2 t¹i
®iÓm cã hoμnh ®é lμ 1
(d) song song víi ®êng th¼ng y = 2x + 3
m12 m1
3n 6 3 n 1



(d) c¾t ®êng th¼ng y= 3x + 2 t¹i ®iÓm cã hoμnh ®é lμ 1

m 1 .1 3n 6 3.1 2 m 3n 2 .
Thay m = 1 vμo ta cã 1 – 3n = - 2
n = 1( kh«ng tháa m·n )
VËy kh«ng cã gi¸ trÞ nμo cña m vμ n tháa m·n ®iÒu kiÖn ®Ò bμi.
Chó ý :
Ta thêng quªn so s¸nh víi ®iÒu kiÖn
n1
nªn dÉn ®Õn kÕt luËn
sai
e. (d) ®i qua diÓm ( -3 ; -3 ) vμ c¾t trôc tung t¹i ®iÓm cã tung ®é lμ 3
(d) ®i qua diÓm ( -3 ; -3 )
3m1.33n6 mn2
(d) c¾t trôc tung t¹i ®iÓm cã tung ®é lμ 3
33n6n1

Thay vμo ph¬ng tr×nh m + n = 2 ta ®îc m + 1 = 2
m = 1
VËy m = 1 , n = 1
f. (d) ®i qua ( 2 ; -5 ) vμ cã tung ®é gèc lμ -3
(d) ®i qua diÓm ( 2 ; -5 )
5m1.23n6 2m3n 13
(d) cã tung ®é gèc lμ -3
33n6n3
Thay vμo ph¬ng tr×nh 2m - 3n = -13 ta ®îc 2m – 3.3 = -13
m = -2
VËy m = -2 , n = 3
g. (d) ®i qua hai ®iÓm ( -1 ; 3 ) vμ ( -3 ; 1 )
(d) ®i qua hai ®iÓm ( -1 ; 3 ) vμ ( -3 ; 1 )



m0
3m1.13n6
m3n2 2m 0
2
3m 3n 2 3m 3n 2
n
1m1.33n6
3




 

VËy m = 0 , m =
2
3
§Ò bμi 3:
Cho hai hμm sè bËc nhÊt y = ( m + 3 )x + 2m + 1 vμ y = 2mx - 3m - 4 cã ®å thÞ t¬ng øng
lμ (d
1
) vμ (d
2
)
T×m m ®Ó :
a. (d
1
) vμ (d
2
) song song víi nhau , c¾t nhau , trïng nhau
b. (d
1
) vμ (d
2
) c¾t nhau t¹i mét ®iÓm n»m trªn trôc tung
c. (d
1
) c¾t (d
2
) t¹i mét ®iÓm trªn trôc hoμnh
d. (d
1
) c¾t (d
2
) t¹i mét ®iÓm n»m bªn ph¶i trôc tung
e. (d
1
) c¾t (d
2
) t¹i mét ®iÓm n»m bªn díi trôc hoμnh
f. (d
1
) c¾t (d
2
) t¹i ®iÓm ( 1 ; -2 )
g. Chøng khi m thay ®æi th× ®êng th¼ng (d
1
) lu«n ®i qua mét ®iÓm cè ®Þnh ,
®êng th¼ng (d
2
) lu«n ®i qua mét ®iÓm cè ®Þnh.
Gi¶i :
§Ó c¸c hμm sè ®· cho lμ c¸c hμm sè bËc nhÊt ta ph¶i cã :
m30 m 3
2m 0 m 0

Chó ý :
§iÒu kiÖn trªn lu«n ®îc dïng so s¸nh tríc khi ®a ra mét kÕt luËn
vÒ m
www.VNMATH.com
www.VNMATH.com
Bài tập đại số lớp 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập đại số lớp 9 - Người đăng: viet aids
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bài tập đại số lớp 9 9 10 344