Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Đại số tuyến tính B1

Được đăng lên bởi pp99
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 267 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
CHƯƠNG 1: HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH
1/ Giải các hệ phương trình tuyến tính thực AX = B dưới đây (nghiệm duy nhất) và tìm hạng của A :
 x  2 y  4 z  31
 x  3y  z  5
 x  y  2 z  3t  1
 x  2 y  3 z  2t  1
 y  2 z  5 x  29
 z  2x  y  2
 3 y  z  t  2 x  6
2 z  2 x  3t  y  2




a) 
b) 
c) 
d) 
 z  3 x  y  10
 y  5 z  x  7
2t  3 x  y  z  4
2 y  2t  3x  z  5
 z  2 y  7 x  8
3z  3 y  2 x  14
 3 z  t  x  2 y  4
 t  2 z  3 y  2 x  11
2/ Giải các hệ phương trình tuyến tính thực AX = B dưới đây (vô nghiệm) và tìm hạng của A :
 x  y  3 z  1
 2x  y  z  t  1
 2 x  5 y  3z  t  5
 2x  2 y  z  t  u  1
 y  2z  2x  1
 2t  5 x  y  z   1
3 z  3 x  t  7 y  1
 t  z  2u  2 y  x  1




a) 
b) 
c) 
d) 
 z x y 3
2 z  8t  3x  2 y  2
2t  6 z  9 y  5 x  7
 7u  5 z  10 y  4 x  5t  1
 2 y  x  3 z  1
  y  z  3t  2 x  4
6 y  t  4 x  3 z  8
7 z  2 x  7t  11u  14 y  1
3/ Giải các hệ phương trình tuyến tính thực AX = B dưới đây (vô số nghiệm) và tìm hạng của A :
 x  3 y  2z  0
 3 x  4 y  5 z  7t  0
 x  y  2 z  3t  1
 3z  2 x  y  0
16t  4 x  11y  13z  0
 3 z  x  2t  4 y  2



a) 
b) 
c) 
5 y  4 z  3 x  0
 3 z  2t  2 x  3 y  0
 4 y  2t  x  z  2
4 z  17 y  x  0
 2 y  z  3t  7 x  0
2t  5 z  8 y  x  2
 3 x  3 y  7 z  3t  6u  3
 t  4 z  3u  2 y  2 x  2

d) 
3u  5 z  3 y  3x  2t  1
 8 z  2 x  3t  9u  2 y  2

x  2 y  2 z  7t  3u  1
x  2 y  z  t  2u  1


 6 y  5u  15t  3x  4 z  2

z  2x  t  u  2 y  1


e) 
f) 
 5t  2 x  4 y  z  u  1
 7u  5 z  10 y  4 x  5t  1
20u  14 z  8 x  16 y  50t  7 7t  11u  2 x  7 z  14 y  1

4/ Giải và biện luận các hệ phương trình tuyến tính thực AX = B dưới đây theo các tham số thực
m, a, b, c và d rồi tìm hạng của A :
x  y  z  2t  1
 3 x  4 y  4 z  17t  11m  7

 x  3 y  8 z  t  3
8 z  5 x  27t  6 y  18m  10

3 z  x  4t  2 y  2



a)  5 z  2 x  5t  y  m
b) 
c) 
 y  t  x  4z  m
13t  19 z  5 y  4 x  2
 3 y  12t  2 x  2 z  8m  5


19t  2 z  5 y  3x  13m  8
mt  z  3 y  4 x  m 2  6m  4
 x  2y  z t u  m
 2t  z  2 x  2u  y  3m

d) 
 u  3x  t  2 y  z  m  1
 z  2u  5 y  2 x  2t  m  1
 x  y  z 1

g) mz  2 x ...
BÀI TẬP ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
CHƯƠNG 1: HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH
1/ Giải các hệ phương trình tuyến tính thực AX = B dưới đây (nghiệm duy nhất) và tìm hạng của A :
a)
2 4 31
2 5 29
3 10
2 7 8
x y z
y z x
z x y
z y x
b)
3 5
2 2
5 7
3 3 2 14
x y z
z x y
y z x
z y x
c)
2 3 1
3 2 6
2 3 4
3 2 4
x y z t
y z t x
t x y z
z t x y
d)
2 3 2 1
2 2 3 2
2 2 3 5
2 3 2 11
x y z t
z x t y
y t x z
t z y x
2/ Giải các hệ phương trình tuyến tính thực AX = B dưới đây (vô nghiệm) và tìm hạng của A :
a)
3 1
2 2 1
3
2 3 1
x y z
y z x
z x y
y x z
b)
2 1
2 5 1
2 8 3 2 2
3 2 4
x y z t
t x y z
z t x y
y z t x
c)
2 5 3 5
3 3 7 1
2 6 9 5 7
6 4 3 8
x y z t
z x t y
t z y x
y t x z
d)
2 2 1
2 2 1
7 5 10 4 5 1
7 2 7 11 14 1
x y z t u
t z u y x
u z y x t
z x t u y
3/ Giải các hệ phương trình tuyến tính thực AX = B dưới đây (vô số nghiệm) và tìm hạng của A :
a)
3 2 0
3 2 0
5 4 3 0
4 17 0
x y z
z x y
y z x
z y x
b)
3 4 5 7 0
16 4 11 13 0
3 2 2 3 0
2 3 7 0
x y z t
t x y z
z t x y
y z t x
c)
2 3 1
3 2 4 2
4 2 2
2 5 8 2
x y z t
z x t y
y t x z
t z y x
d)
3 3 7 3 6 3
4 3 2 2 2
3 5 3 3 2 1
8 2 3 9 2 2
x y z t u
t z u y x
u z y x t
z x t u y
e)
2 2 7 3 1
6 5 15 3 4 2
5 2 4 1
20 14 8 16 50 7
x y z t u
y u t x z
t x y z u
u z x y t
f)
2 2 1
2 2 1
7 5 10 4 5 1
7 11 2 7 14 1
x y z t u
z x t u y
u z y x t
t u x z y
4/ Giải biện luận các hệ phương trình tuyến tính thực AX = B dưới đây theo các tham số thực
m, a, b, c và d rồi tìm hạng của A :
a)
3 8 3
5 2 5
13 19 5 4 2
x y z t
z x t y m
t z y x
b)
3 4 4 17 11 7
8 5 27 6 18 10
3 12 2 2 8 5
19 2 5 3 13 8
x y z t m
z x t y m
y t x z m
t z y x m
c)
2
2 1
3 4 2 2
4
3 4 6 4
x y z t
z x t y
y t x z m
mt z y x m m
d)
2
2 2 2 3
3 2 1
2 5 2 2 1
x y z t u m
t z x u y m
u x t y z m
z u y x t m
e)
2 2 3
6 13 8 3 5
4 8 5
5 3 2 4 3
x y z t u a
y u t x z b
t x y z u c
u z x y t d
f)
3 12
2 2 3
2 3 9
2 21
x y z t
z x t y
y x z
mt z y x
g)
1
2 3 3
3 2
x y z
mz x y
my z x
h)
2 2
2 1
7 5
x y z t m
t z y x m
y t x z m
i)
1
( 1)
1
x y z m
m z mx y m
my z x
j)
3 1
2 1
3 2
x y z
mz x y m
my z x
Bài tập Đại số tuyến tính B1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Đại số tuyến tính B1 - Người đăng: pp99
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập Đại số tuyến tính B1 9 10 648