Ktl-icon-tai-lieu

Bài Tập Đại Só Tuyến Tính

Được đăng lên bởi Parkhee Mi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2099 lần   |   Lượt tải: 4 lần
VB2 và VLVH
Bài tp ñại s tuyến tính – dành cho h VB2 và VLVH GV : ThS Trn Th Tun Anh
- 1 -
BÀI TP ðẠI S TUYN TÍNH
Chương 1 : MA TRN VÀ ðỊNH THC
Bài 1.
Cho ma trn
2 2 0
1 3 1
3 1
A
m
=
a. Tìm
m
ñể
A
suy biến.
b. Khi
2
m
=
, hãy tìm
1
A
.
Bài 2.
Cho ma trn
1 2 0
2 3 1
1 0 1
A
=
Tìm ma trn
X
sao cho
T
AX A
=
Bài 3.
Cho các ma trn
1 2 1
2 1 3
1 3
A
m
=
0 1 1
1 0 1
1 1 0
B
=
a. Tìm
m
ñể
A
là mt ma trn không suy biến.
b. Vi
1
m
=
, hãy tìm tt c các ma trn
X
sao cho
T
=
Bài 4.
Cho các ma trn
1 2 2 8
2 1 1 1
1 3 3
A
m
=
0 0 1
0 1 0
1 0 0
B
=
a. Bin lun hng ca
A
theo
m
.
b. Vi
0
m
=
, hãy tìm tt c các ma trn
X
sao cho
T
XB A
=
Bài 5.
Cho ma trn
6 2 3
11 3 7
7 2 4
A
=
0 0 1
0 0 1
0 0 1
B
=
a) Tính
(
)
5
( ), 2 , ( )
T
D A D A D AA
=
.
b) Gii phương trình ma trn
AX B
=
.
Bài 6.
Cho ma trn
Bài Tập Đại Só Tuyến Tính - Trang 2
Bài Tập Đại Só Tuyến Tính - Người đăng: Parkhee Mi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài Tập Đại Só Tuyến Tính 9 10 897