Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập dãy số cấp số 11 ban nâng cao (hay)

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Sơn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1575 lần   |   Lượt tải: 1 lần
-Tài liệu Toán 11 Nâng cao-Bài tập Chương 3. DÃY SỐ-CẤP SỐ CỘNG-CẤP SỐ NHÂN.
Dạng 1. Chứng minh quy nạp

-PP: Chứng minh mệnh đề A(n) đúng với mọi n ∈ , n ≥ p .
+(Bước cơ sở) *Kiểm tra A(p) đúng.
+(Bước quy nạp) *Giả sử A(k) đúng (với k ≥ p ). Ta chứng minh A(k+1) cũng đúng. Từ đó suy ra
mệnh đề đúng với mọi n ∈ , n ≥ p ./.
-Một số bài toán.
Bài 1. Chứng minh bằng quy nạp.
a) 1.2 + 2.5 + ... + n.(3n − 1) = n 2 (n + 1), ∀n ∈ * ;
1 
1 
n+2
 1   1 
b) 1 −  1 −  1 −  ... 1 −
, ∀n ∈ * ;
=
2 
 4   9  16   (n + 1)  2(n + 1)
n5 n 4 n3 n
c) 33 n+3 − 26n − 27169, ∀n ∈ * ;
d)
+ + −
luôn là số nguyên với ∀n ∈ * ;
5 2 3 30
1
1
1
1
n
e)
+
+
+ ... +
=
, ∀n ∈ * ;
1.4 4.7 7.10
(3n − 2)(3n + 1) 3n + 1
(−1) n −1 n(n + 1)
, ∀n ∈ * ;
2
π
2π
nπ
nπ
(n + 1)π
g) sin + sin
+ ... + sin
= 2sin
sin
, ∀n ∈ * ;
3
3
3
6
6
n
4
(2n)!
i) x 2 + x 2 + ... + x 2 < x + 1, ∀n ∈ * (n dấu căn);
h)
<
, ∀n ∈ , n > 1;
2
n + 1 (n !)
f) 12 − 22 + 32 − ... + (−1) n −1 n 2 =

1
2
2n
1
2n +1
+
+ ... +
=
+
, ∀n ∈ * , x ≠ 1;
j)
2
2n
2n+1
1+ x 1+ x
x −1 1 − x
1+ x
Bài 2. Cho n số dương xi , i = 1,..., n(n ≥ 2) . Chứng minh rằng:
(1 + x1 )(1 + x2 )...(1 + xn ) > 1 + x1 + x2 + ... + xn
Bài 3. Gọi a là một nghiệm của phương trình: x 2 − 3x + 1 = 0 . Chứng minh rằng xn = a n +
với ∀n ∈  .

1
= 3 và xk +1 = x1.xk − xk −1 .
a
Bài 4. Giả sử cosθ là số hữu tỉ. Chứng minh rằng với ∀n ∈ * , cos nθ cũng là số hữu tỉ.
HD. + cos(n + 1)θ = cos nθ cos θ − sin nθ .sin θ .
HD. + a 2 + 1 = 3a ⇔ a +

Dạng 2. Toán dãy số.
*Tìm các số hạng của dãy số.
1. Cho dãy số (un) xác định bởi: un =
a) Viết 5 số hạng đầu của dãy.

2n + 5
.
n2 + 1
b) Tìm n sao cho un =

1
.
5

(ĐS. b) n=12 )

 2n
 n − 1 khi n chan
2. Cho dãy số (un) xác định bởi: un = 
.
 n − 1 khi n le
 n + 1
a) Viết 4 số hạng đầu của dãy.
b) Chứng minh mọi số hạng của dãy đều khác nhau.
-Trang 1

1
là số nguyên
an

-Tài liệu Toán 11 Nâng cao-nπ
.
3
a) Viết 6 số hạng đầu của dãy.
b) Chứng minh dãy số chỉ nhận hữu hạn giá trị.
4. Cho dãy số (un) xác định như sau: un là số dư khi chia n cho 6.
a) Xác định 7 số hạng đầu của dãy;
b) Nếu um = un, chứng minh rằng : m − n  6 .
*Tìm công thức tổng quát của dãy số.
1. Cho dãy số (un) xác định bởi: u1=5 và un+1=3.un , ∀n ∈ * . Chứng minh rằng: un=5.3n-1.
2. Cho dãy số (un) xác định bởi: u1=1 và un+1=3.un + 2n, ∀n ∈ * .
1
5
Chứng minh rằng: un = − − n + .3n −1 .
2
2
1 − 2n
, n ∈ * .
3. Cho dãy số (un) xác định bởi: u1=1 và un+1=3.un +...
-Tài liu Toán 11 Nâng cao-
-Trang 1-
Bài tp Chương 3. DÃY S-CP S CNG-CP S NHÂN.
Dng 1. Chng minh quy np
-PP: Chng minh mnh đề A(n) đúng vi mi ,
nnp
∈≥
.
+(Bước cơ s) *Kim tra A(p) đúng.
+(Bước quy np) *Gi s A(k) đúng (vi
kp
). Ta chng minh A(k+1) cũng đúng. T đó suy ra
mnh đề đúng vi mi ,
nnp
∈≥
./.
-Mt s bài toán.
Bài 1. Chng minh bng quy np.
a)
2*
1.22.5....(31)(1),;
nnnnn+++=+∀∈
b)
*
2
11112
4916(1)2(1)
n
n
nn

+

=∀∈


++


c)
33*
32627169,
n
nn
+
∀∈

; d)
543
52330
nnnn
++− luôn là s nguyên vi
*
n∀∈
;
e)
*
1111
...,;
1.44.77.10(32)(31)31
n
n
nnn
++++=∀∈
++
f)
1
22212*
(1)(1)
123...(1),;
2
n
n
nn
nn
−+
++=∀∈
g)
*
2(1)
sinsin...sin2sinsin,;
33366
nnn
n
πππππ
+
+++=∀∈
h)
2
4(2)!
,,1;
1(!)
n
n
nn
nn
<∈>
+
i)
222*
...1,xxxxn+++<+∀∈
(n du căn);
j)
1
1
*
2
22
12212
...,,1;
111
11
nn
nn
nx
xxx
xx
+
+
+++=+∈≠
++−
+−
Bài 2. Cho n s dương
,1,...,(2)
i
xinn
=≥
. Chng minh rng:
1212
(1)(1)...(1)1...
nn
xxxxxx
+++>++++
Bài 3. Gi a mt nghim ca phương trình:
2
310
xx
+=
. Chng minh rng
1
n
n
n
xa
a
=+ s ngun
vi n
∀∈
.
HD. +
2
1
133
aaa
a
+=+=
111
.
kkk
xxxx
+−
=−.
Bài 4. Gi s
cos
θ
là s hu t. Chng minh rng vi
*
n∀∈
,
cos
n
θ
cũng là s hu t.
HD. +
cos(1)coscossin.sin
nnn
θθθθθ
+=−
.
Dng 2. Toán dãy s.
*Tìm các s hng ca dãy s.
1. Cho dãy s (u
n
) xác định bi:
2
25
1
n
n
u
n
+
=
+
.
a) Viết 5 s hng đầu ca dãy. b) Tìm n sao cho
1
5
n
u
=
. (ĐS. b) n=12 )
2. Cho dãy s (u
n
) xác định bi:
khi n chan
2
1
1
khi n le
1
n
n
n
u
n
n
=
+
.
a) Viết 4 s hng đầu ca dãy. b) Chng minh mi s hng ca y đều khác nhau.
www.MATHVN.com
WWW.MATHVN.COM
Bài tập dãy số cấp số 11 ban nâng cao (hay) - Trang 2
Bài tập dãy số cấp số 11 ban nâng cao (hay) - Người đăng: Nguyễn Văn Sơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập dãy số cấp số 11 ban nâng cao (hay) 9 10 439