Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP DI TRUYỀN QUẦN THỂ

Được đăng lên bởi nguyentusgd
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 6457 lần   |   Lượt tải: 12 lần
KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH
GIẢI BÀI TẬP DI TRUYỀN QUẦN THỂ
Tác giả: Nguyễn Huy Cao
Trường THPT Nam Đàn I
A. CƠ SỞ CỦA VIỆC VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
I. Giải pháp cũ
Phần bài tập về di truyền quần thể gồm nhiều thể loại. Thể loại nghiệm đúng định luật
Hacđi-Vanbec tương đối đơn giản, song thể loại không nghiệm đúng định luật Hacđi-Vanbec
lại khá phức tạp. Ví dụ trường hợp các alen trội và lặn cùng tồn tại nhưng sức sống của các
hợp tử không ngang nhau hoặc trong các thế hệ có hiện tượng đột biến việc xác định tần số
các alen ở các thế hệ tiếp theo tương đối khó và rắc rối. Trong một số tài liệu tham khảo như:
Bài tập di truyền hay và khó - Vũ Đức Lưu; Phương pháp giải bài tập sinh học - Nguyễn
Văn Sang, Nguyễn Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Vân; Di truyền học – Hoàng Trọng Phán; Di
truyền quần thể - Đỗ Lê Thăng… đã đưa ra các công thức để giải các thể loại này.
Tuy nhiên trong quá trình hướng dẫn giải bài tập học sinh vẫn gặp nhiều khó khăn
bởi lẽ các tài liệu đưa ra công thức tổng quát nhưng không đưa ra cách xây dựng công thức
làm học sinh khi áp dụng có những băn khoăn, thiếu niềm tin, mặt khác có thể loại tài liệu
đưa ra vài ba công thức song không chỉ rõ phạm vi áp dụng vì thế khi đi vào giải các bài cụ
thể học sinh vẫn lúng túng khi vận dụng công thức từ đó dẫn tới sự nhầm lẫn. Những điều
này đã hạn chế kết quả học tập của học sinh
II. Giải pháp mới
Từ những điều đã phân tích trên tôi đã dành nhiều thời gian nghiên cứu và đã đưa ra
được giải pháp nâng cao hiệu quả học tập của học sinh.
Điểm mới trong giải pháp là tôi đã đưa ra được cách xây dựng các công thức mà tài
liệu chưa nêu ra, điều này giúp học sinh nắm được bản chất và nguồn gốc của các công thức,
tạo được hứng thú và niềm tin cho các em trong quá trình giải bài tập. Mặt khác tôi cũng đã
đưa ra các lí giải một cách khoa học để chỉ ra cho các em phạm vi áp dụng của từng công
thức cụ thể. Điều này tạo thuận lợi và niềm tin cho các em trong quá trình giải bài tập làm
cho việc vận dụng các công thức để giải các loại bài tập khó trong phần di truyền quần thể
được dễ dàng hơn rất nhiều
B. GIẢI PHÁP CỤ THỂ
I.Công thức 1:
*Tần số tương đối của alen A = 1 −
*Tần số tương đối của alen a =

qo
1 + nqo

qo
1 + nqo

* Cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ n là:
In : (1 −

qo
qo
qo
qo
) 2 AA + 2 (1 )(
) Aa + (
) 2 aa = 1
1 + nqo
1 + nq o 1 + nqo
1 + nqo

1.Phạm vi áp dụng công thức 1:
1

*Trong một quần thể ngẫu phối xét một gen có hai alen A, a nằm trên NST tương
đồng (có thể xem là NST thường ).
* Một q...
KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH
GIẢI BÀI TẬP DI TRUYỀN QUẦN THỂ
Tác giả: Nguyễn Huy Cao
Trường THPT Nam Đàn I
A. CƠ SỞ CỦA VIỆC VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
I. Giải pháp cũ
Phần bài tập về di truyền quần thể gồm nhiều thể loại. Thể loại nghiệm đúng định luật
Hacđi-Vanbec tương đối đơn giản, song thể loại không nghiệm đúng định luật Hacđi-Vanbec
lại khá phức tạp. dụ trường hợp các alen trội lặn cùng tồn tại nhưng sức sống của các
hợp tử không ngang nhau hoặc trong các thế hệ hiện tượng đột biến việc c định tần số
các alen ở các thế hệ tiếp theo tương đối khó và rắc rối. Trong một số tài liệu tham khảo như:
Bài tập di truyền hay k - Đức Lưu; Phương pháp giải bài tập sinh học - Nguyễn
Văn Sang, Nguyễn Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Vân; Di truyền học Hoàng Trọng Phán; Di
truyền quần thể - Đỗ Lê Thăng… đã đưa ra các công thức để giải các thể loại này.
Tuy nhiên trong quá trình hướng dẫn giải i tập học sinh vẫn gặp nhiều khó khăn
bởi lẽ các tài liệu đưa ra công thức tổng quát nhưng không đưa ra ch xây dựng công thức
làm học sinh khi áp dụng những băn khoăn, thiếu niềm tin, mặt khác thể loại tài liệu
đưa ra vài ba công thức song không chỉ phạm vi áp dụng thế khi đi vào giải các bài cụ
thể học sinh vẫn lúng túng khi vận dụng công thức từ đó dẫn tới sự nhầm lẫn. Những điều
này đã hạn chế kết quả học tập của học sinh
II. Giải pháp mới
Từ những điều đã phân tích trên tôi đã dành nhiều thời gian nghiên cứu đã đưa ra
được giải pháp nâng cao hiệu quả học tập của học sinh.
Điểm mới trong giải pháp tôi đã đưa ra được cách xây dựng các công thức tài
liệu chưa nêu ra, điều này giúp học sinh nắm được bản chất và nguồn gốc của các công thức,
tạo được hứng thú niềm tin cho các em trong quá trình giải bài tập. Mặt khác tôi cũng đã
đưa ra các giải một cách khoa học để chỉ ra cho các em phạm vi áp dụng của từng công
thức cụ thể. Điều này tạo thuận lợi niềm tin cho các em trong quá trình giải bài tập làm
cho việc vận dụng các công thức để giải các loại bài tập khó trong phần di truyền quần thể
được dễ dàng hơn rất nhiều
B. GIẢI PHÁP CỤ THỂ
I.Công thức 1:
*Tần số tương đối của alen A =
o
o
nq
q
+
1
1
*Tần số tương đối của alen a =
o
o
nq
q
+
1
* Cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ n là:
I
n
:
1)
1
()
1
)(
nq1
q
-(1 2 A )
1
1(
2
o
o
2
=
+
+
++
+
+
aa
nq
q
Aa
nq
q
A
nq
q
o
o
o
o
o
o
1.Phạm vi áp dụng công thức 1:
1
BÀI TẬP DI TRUYỀN QUẦN THỂ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP DI TRUYỀN QUẦN THỂ - Người đăng: nguyentusgd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
BÀI TẬP DI TRUYỀN QUẦN THỂ 9 10 621