Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN

Được đăng lên bởi ngo_tuan1012
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1354 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TT GDTX CHÂU THÀNH

BÀI TẬP RÈN LUYỆN KIẾN THỨC LỚP 12A

BÀI TẬP HOÁ VÔ CƠ TỔNG HỢP

BÀI TẬP ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI – ĐIỆN PHÂN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Câu 1: Điện phân dung dịch gồm 7,45 gam KCl và 28,2 gam Cu(NO 3)2 (điện cực trơ, màng ngăn xốp) đến khí khối
lượng dung dịch giảm đi 10,75 gam thì ngừng điện phân (giả thiết lượng nước bay hơi không đáng kể). Tất cả các
chất tan trong dung dịch sau điện phân là
A. KNO3 và KOH.
B. KNO3, KCl và KOH. C. KNO3 và Cu(NO3)2. D. KNO3, HNO3 và Cu(NO3)2.
Câu 2: Điện phân có màng ngăn 500 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuCl 2 0,1M và NaCl 0,5M (điện cực trơ,
hiệu suất điện phân 100%) với cường độ dòng điện 5A trong 3860 giây. Dung dịch thu được sau điện phân có khả
năng hoà tan m gam Al. Giá trị lớn nhất của m là
A. 4,05.
B. 2,70.
C. 1,35.
D. 5,40.
Câu 3: Điện phân 100 ml dung dịch CuSO4 0,2 M với I = 9,65Ampe. Tính khối lượng Cu bám lên catot khi thời
gian điện phân t1 = 200 s, t2 = 500s lần lượt là:
A. 0,32g và 0,64g.
B. 0,64g và 1,28g.
C. 0,64g và 1,32g.
D. 0,32g và 1,28g.
Câu 4: Điện phân 200 ml dung dịch Cu(NO 3)2 đến khi bắt đầu có khí thoát ra ở catot thì ngừng. Để yên dung dịch
cho đến khi khối lượng không đổi thì khối lượng catot tăng 3,2 gam so với lúc chưa điện phân. nồng độ mol/l của
dung dịch Cu(NO3)2 trước phản ứng là:
A. 0,5 M.
B. 0,9 M.
C. 1 M.
D. 1,5 M.
Câu 5: Khi điện phân dung dịch NaCl (cực âm bằng sắt, cực dương bằng than chì, có màng ngăn xốp) thì:
A. ở cực dương xảy ra quá trinh oxi hóa ion Na+ và ở cực âm xảy ra quá trình khử ion Cl-.
B. ở cực âm xảy ra quá trình khử H2O và ở cực dương xảy ra quá trình oxi hóa Cl-.
C. ở cực âm xảy ra quá trình oxi hóa H2O và ở cực dương xả ra quá trình khử ion Cl-.
D. ở cực âm xảy ra quá trình khử ion Na+ và ở cực dương xảy ra quá trình oxi hóa ion Cl-.
Câu 6: Điện phân (đp) 500ml dung dịch AgNO 3 với điện cực trơ cho đến khi catot bắt đầu có khí thoát ra thì
ngừng đp. Để trung hòa dd sau điện phân cần 800ml dd NaOH 1M. Nồng độ mol AgNO 3, và thời gian điện phân là
bao nhiêu biết I=20A
A. 0,8M, 3860s.
B. 1,6M, 3860s.
C. 1,6M, 360s.
D. 0,4M, 380s.
Câu 7: Điện phân 100ml dung dịch CuSO4 0,1M cho đến khi vừa bắt đầu sủi bọt bên catot thì ngừng điện phân. pH
dung dịch ngay khi ấy với hiệu suất 100% (thể tích dung dịch được xem như không đổi, lấy lg2 = 0,30) là:
A. pH = 1,0.
B. pH = 0,7.
C. pH = 1,3.
D. pH = 2,0.
Câu 8: Điện phân có màng ngăn 500 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm Cu...
TT GDTX CHÂU THÀNH BÀI TẬP RÈN LUYỆN KIẾN THỨC LỚP 12A
BÀI TẬP HOÁ VÔ CƠ TỔNG HỢP
BÀI TẬP ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI – ĐIỆN PHÂN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu 1: Điện phân dung dịch gồm 7,45 gam KCl và 28,2 gam Cu(NO
3
)
2
(điện cực trơ, màng ngăn xốp) đến khí khối
lượng dung dịch giảm đi 10,75 gam thì ngừng điện phân (giả thiết lượng nước bay i không đáng kể). Tất cả các
chất tan trong dung dịch sau điện phân là
A. KNO
3
và KOH. B. KNO
3
, KCl và KOH. C. KNO
3
và Cu(NO
3
)
2
. D. KNO
3
, HNO
3
và Cu(NO
3
)
2
.
Câu 2: Điện phân màng ngăn 500 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuCl
2
0,1M và NaCl 0,5M (điện cực trơ,
hiệu suất điện phân 100%) với cường độ dòng điện 5A trong 3860 giây. Dung dịch thu được sau điện phânkhả
năng hoà tan m gam Al. Giá trị lớn nhất của m là
A. 4,05. B. 2,70. C. 1,35. D. 5,40.
Câu 3: Điện phân 100 ml dung dịch CuSO
4
0,2 M với I = 9,65Ampe. Tính khối lượng Cu bám lên catot khi thời
gian điện phân t
1
= 200 s, t
2
= 500s lần lượt là:
A. 0,32g và 0,64g. B. 0,64g và 1,28g. C. 0,64g và 1,32g. D. 0,32g và 1,28g.
Câu 4: Điện phân 200 ml dung dịch Cu(NO
3
)
2
đến khi bắt đầukhí thoát racatot thì ngừng. Để yên dung dịch
cho đến khi khối lượng không đổi thì khối lượng catot tăng 3,2 gam so với lúc chưa điện phân. nồng độ mol/l của
dung dịch Cu(NO
3
)
2
trước phản ứng là:
A. 0,5 M. B. 0,9 M. C. 1 M. D. 1,5 M.
Câu 5: Khi điện phân dung dịch NaCl (cực âm bằng sắt, cực dương bằng than chì, có màng ngăn xốp) thì:
A. ở cực dương xảy ra quá trinh oxi hóa ion Na
+
và ở cực âm xảy ra quá trình khử ion Cl
-
.
B. ở cực âm xảy ra quá trình khử H
2
O và ở cực dương xảy ra quá trình oxi hóa Cl
-
.
C. ở cực âm xảy ra quá trình oxi hóa H
2
O và ở cực dương xả ra quá trình khử ion Cl
-
.
D. ở cực âm xảy ra quá trình khử ion Na
+
và ở cực dương xảy ra quá trình oxi hóa ion Cl
-
.
Câu 6: Điện phân (đp) 500ml dung dịch AgNO
3
với điện cực trơ cho đến khi catot bắt đầu khí thoát ra thì
ngừng đp. Để trung hòa dd sau điện phân cần 800ml dd NaOH 1M. Nồng độ mol AgNO
3
, và thời gian điện phân là
bao nhiêu biết I=20A
A. 0,8M, 3860s. B. 1,6M, 3860s. C. 1,6M, 360s. D. 0,4M, 380s.
Câu 7: Điện phân 100ml dung dịch CuSO
4
0,1M cho đến khi vừa bắt đầu sủi bọt bên catot thì ngừng điện phân. pH
dung dịch ngay khi ấy với hiệu suất 100% (thể tích dung dịch được xem như không đổi, lấy lg2 = 0,30) là:
A. pH = 1,0. B. pH = 0,7. C. pH = 1,3. D. pH = 2,0.
Câu
8:
Đ
iệ
n
ph
â
n
c
ó
ng
n
n
500
ml
dung
d
ịc
h
chứa
hỗn
h
p
gồ
m CuCl
2
0,1M
v
à
N
aCl
0,5M
iệ
n
cực
t
r
ơ
,
hiệ
u
s
uất
đ
iệ
n
ph
â
n
100%)
v
ới cườ
ng
độ
ng
đ
iệ
n
5A
t
rong
3860
g
y.
Dung
d
ịc
h
t
hu
được
s
a
u
đ
iệ
n
ph
â
n
c
ó
kh
n
ă
ng
ho
à ta
n
m gam
A
l
.
G
iá t
r
ị lớ
n
nhất của m là
A.
4,05
B
.
2,70
C
.
1,35 D.
5,40
Câu 9: Hòa tan 13,68 gam muối MSO
4
vào nước được dung dịch X. Điện phân X (với điện cực trơ, cường độ dòng
điện không đổi) trong thời gian t giây, được y gam kim loại M duy nhất catot0,035 mol khí anot. Còn nếu
thời gian điện phân là 2t giây thì tổng số mol khí thu được ở cả hai điện cực là 0,1245 mol. Giá trị của y là
A. 4,480. B. 3,920. C. 1,680. D. 4,788.
Câu 10: Điện phân dung dịch hỗn hợp chứa 0,1 mol FeCl
3
, 0,2 mol CuCl
2
0,1 mol HCl (điện cc trơ, màng
ngăn xốp). Khi ở catot bắt đầu sủi bọt khí thì dừng điện phân. Tại thời điểm này khối lượng catot đã tăng :
A. 0,0 gam. B. 5,6 gam. C. 12,8 gam. D. 18,4 gam.
Câu 11: Tiến hành điện phân hoàn toàn dung dịch X chứa 200 ml dd AgNO
3
Cu(NO
3
)
2
thu được 56 gam hỗn
hợp kim loại ở catot và 4,48 lít khí ở anot (đktc). Nồng độ mol AgNO
3
và Cu (NO
3
)
2
trong X lần lượt là
A. 2M và 1M. B. 1M và 2M. C. 2M và 4M. D. 4M và 2M.
Câu 12: Sau một thời gian điện phân 100 ml dung dịch CuSO
4
với đin cực trơ, khối lượng dung dịch giảm 4 gam.
Để làm kết tủa hết ion Cu
2+
còn lại trong dung dịch sau khi điện phân cần dùng 50 ml dung dịch H
2
S 0,5M. Nồng
độ mol/l của dung dịch CuSO
4
trước lúc điện phân là
A. 0,375M. B. 0,420M. C. 0,735M D. 0,750M.
Câu 13: Điện phân một dung dịch gồm a mol CuSO
4
và b mol NaCl. Nếu b > 2a mà ở catot chưa có khí thoát ra thì
dung dịch sau điện phân chứa
A. Na
+
, SO
4
2-
, Cl
-
. B. Na
+
, SO
4
2-
, Cu
2+
. C. Na
+
, Cl
-
. D. Na
+
, SO
4
2-
, Cu
2+
, Cl
-
.
Câu 14: Điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp) một dung dịch gồm a mol CuSO
4
và b mol NaCl. Dung dịch sau
điện phân hết muối có thể hoà tan được kim loại nhôm, mối quan hệ giữa a và b là
A. 2a=b B. 2a>b. C. 2a< b. D. 2a # b.
GV: NGÔ THANH TUẤN TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ
-----------------------------------------------------------------------------
Trang 1- Bài tập hoá vô cơ 12- Điện phân
BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN - Trang 2
BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN - Người đăng: ngo_tuan1012
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN 9 10 915