Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC TỪ NĂM 2007

Được đăng lên bởi kietto12a1
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1121 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC TỪ NĂM 2007-2014
CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT
Một số chú ý khi giải toán:
-Quá trình xảy ra tại các điện cực:
+ Tại catot (-): các cụm từ sau là tương đương: xảy ra quá trình khử (nhận e), sự khử, bị khử
+ Tại Anot (+): các cụm từ sau là tương đương xảy ra quá trình oxi hoá (cho e), sự oxh, bị oxh.
Kinh nghiệm
-Tên cực và dấu:
+ anion là ion – , anot là cực +
+ cation là ion +, catot là cực –
Như vậy trong quá trình điện phân tên ion và tên cực ngược nhau về dấu.
-Quy tắc kinh nghiệm “ khử cho o lấy(nhận), bị gì sự nấy”. Chất(khử cho o lấy) thì ngược với
quá trình(bị gì sự nấy).
-Sự tập trung các ion ở cực: Hiểu “nôm na” như sau:
+ catot (-) nên hút ion +, ion + cần nhận e để trở nên trung hòa.
+ anot (+) nên hút ion -, ion – thì cho e để trở nên trung hòa
(Tuy nhiên sự cho nhận e và thứ tự ưu tiên còn phụ thuộc vào loại ion xem phần 2. §iÖn ph©n
dung dÞch)
các dạng điện phân
1. Điện phân nóng chảy
a) Điện phân nóng chảy oxit: chỉ dụng điều chế Al

2Al2 O3 
 NaAlF6

4Al+3O 2

Quá trình điện phân:

+ Catot (-):

2Al3+ +6e  2Al

+ Anot (+)
điện cùc lµm b»ng graphit (than ch×) nªn bÞ khÝ sinh ra ë anot ¨n mßn.

6O 2-  3O 2  6e
2C+O 2  2CO 
2CO+O 2  2CO 2 

Ph¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÖn ph©n cho c¶ 2 cùc lµ:
2Al 2O
3 

dpnc

Al2O3 +3C
 

4Al+3O

2
2Al+3CO


dpnc

2Al 2O3 +3C
 

4Al+3CO

2

dpnc

- Hỗn hợp khí ở anot có thể gồm: CO, CO2 và O2.
b) §iÖn ph©n nãng ch¶y hi®r«xit
2MOH
 

dpnc

Tæng qu¸t:
Catot (-): 2M+ +2e



Anot (+): 2OH- -2e

1
2M+
 O 2 +H 2O
2

(M=Na, K,...)

2M

1
O  +H 2 O 
2 2

c) §iÖn ph©n nãng ch¶y muèi clorua
2MCl
x 

dpnc

2M+xCl 2

(x=1,2)

Tæng qu¸t:
2. §iÖn ph©n dung dÞch
-Vai trò của nước:
+ Lµ m«i trêng ®Ó c¸c cation vµ anion di chuyÓn vÒ 2 cùc.
+ §«i khi níc tham gia vµo qu¸ tr×nh ®iÖn ph©n.
ë catot:2H2O + 2e  H2 + 2OHở

anot: 2H2O  O2 + 4H+ + 4e

VÒ b¶n chÊt níc nguyªn chÊt kh«ng bÞ ®iÖn ph©n do ®iÖn trë qu¸ lín ( I=0). Do vËy muçn ®iÖn
ph©n níc cÇn hoµ thªm c¸c chÊt ®iÖn ly m¹nh nh: muèi tan, axit m¹nh, baz¬ m¹nh...
Thư tư điện phân tại các điện cực:

-Dãy điện hóa:
…Mg2+/Mg Al3+/Al Zn2+/Zn Cr2+/Cr S/S2- Fe2+/Fe Cr3+/Cr2+ Ni2+/Ni Sn2+/Sn Pb2+/Pb
Fe3+/Fe 2H+/H2 Sn4+/Sn2+ Cu2+/Cu I2/2I- Fe3+/Fe2+ Ag+/Ag Hg2+/Hg Br2/2Br- Cl2/2ClF2/2F-Quy luËt chung:
ë katot: cation nµo cã tÝnh oxi hãa m¹nh th× bÞ ®iÖn ph©n tríc
ë anot: anion nµo cã tÝnh khö m¹nh bÞ ®iÖn ph©n tríc.

-Quy tăc catot(-)
+ C¸c...

 !
"#$%&'()*'+,+-+#./01
23/#450'6-748#9+&/&:+;0&<&1
 !"!#!$%&'"!#&()"!#
* !!!%&'!&()!+
=+0'0,'+;>
,'-./
0&'
&'0
1!-$ !23!4,-,'0,?@&0'83ABCD3E
56"!!27"!#!/!$&()'/8+9!/"!#!/! :-;
 !() '/+
<'$3='>?7@8!
,!A&B!$%?=,!C+
,!A&0! !%?=,!C
!,'!!$%-!D',C3!!E-%3!B2. §iÖn ph©n
dung dÞch)
&/&C90,:+;0F'G0
E+;0F'G00H0,&'-7
a) Điện phân nóng chảy oxit: chỉ dụng điều chế Al
F
1*G
H I H
H* J K*IJ
Quá trình điện phân:
9
I
H* F% H*
*
i2n cùc lµm b»ng graphit (than ch×) nªn bÞ khÝ sinh ra ë anot ¨n mßn.
BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC TỪ NĂM 2007 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC TỪ NĂM 2007 - Người đăng: kietto12a1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC TỪ NĂM 2007 9 10 219