Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập đối xứng

Được đăng lên bởi teen-a2-tuson-gmail-com
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 497 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ ĐỐI XỨNG
TÂM ĐỐI XỨNG- TRỤC ĐỐI XỨNG- ĐỒ THỊ ĐỐI XỨNG VÀ CÔNG THỨC
CHUYỂN TRỤC
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN :

Cho hàm số y=f(x). có đồ thị (C)
1.Nếu f(x) là hàm số chẵn : Đồ thị của có đối xứng nhau qua trục Oy - Có nghĩa là ,trục Oy
là trục đối xứng của nó .
2. Nếu f(x) là hàm số lẻ : Đồ thị của nó nhận gốc tọa độ O làm tâm đối xứng
3. Cho hai điểm A  x1 ; y1  ; B  x2 ; y2  và đường thẳng d : mx+ny+p=0 . Nếu A và B đối xứng
nhau qua đường thẳng d thì phải thỏa mãn hệ sau :
 k AB .kd  1
y y
; voi:k AB  2 1

x2  x1
 Trungdiêm I  d

4. Cho điểm I( x0 ; y0 ) . Nếu chuyển hệ tọa độ Oxy dọc theo phương của véc tơ OI thì công
 x  x0  X
 y  y0  y

thức chuyển trục là : 

Khi đó phương trình của đồ thị (C) trong hệ mới : Y=F(X;y0;x0)
B. GHI NHỚ :

- Đối với đồ thị hàm phân thức , thì giao hai tiệm cận là tâm đối xứng
- Đối với hàm số bậc ba thì tọa độ điểm uốn là tọa độ tâm đối xứng
- Đối với hàm số trùng phương thì trục Oy là trục đối xứng của đồ thị hàm số .
C. CÁC BÀI TOÁN THƯỜNG GẶP
I.CHỨNG MINH ĐỒ THỊ Y=F(X) CÓ TRỤC ĐỐI XỨNG

CÁCH GIẢI
Có hai cách
* Cách 1.
- Giả sử trục đối xứng có phương trình : x  x0 . Gọi điểm I  x0 ;0 
uuu
r

 OI
- Chuyển  Oxy 

 
 IXY

 x  x0  X

 y Y

- Viết phương trình đường cong (C) trong tọa độ mới : Y=F(X;x0;y0) (*)
- Buộc cho (*) là một hàm số chẵn : ( Cho hệ số các ẩn bậc lẻ bằng 0 )
- Giải hệ các ẩn số bậc lẻ bằng 0 ta suy ra kết quả cần tìm .
* Cách 2. Nếu với x  x0 là trục đối xứng thì : f( x  x0 )  f  x0  x  đúng với mọi x , thì ta
cũng thu được kết quả .
4
3
2
Ví dụ 1. Cho hàm số y  x  4 x  7 x  6 x  4  C  . Chứng minh rằng đường thẳng x=1 là
trục đối xứng của đồ thị (C)
( Hoặc : Chứng minh rằng đồ thị hàm số có trục đối xứng ; tìm phương trình của trục đối
xứng đó ? )
GIẢI
Trang 1

- Giả sử đường thẳng x= x0 là trục đối xứng của đồ thị (C). Gọi I( x0 ;0)
uuu
r

 OI  IXY
 
- Chuyển :  Oxy 

 x  x0  X

 y Y

- Phương trình của (C) trong hệ tọa độ mới là :

Y   x  x0   4  x  x0   7  x  x0   6  x  x0   4
4

3

2

 Y  X 4   4 x0  4  X 3   6 x02  5 x0  X 2   4 x03  5 x02  7 x0  6  X   x04  4 x03  7 x02  6 x0  4 

- Để hàm số là chẵn thì các hệ số của ẩn bậc lẻ và số hạng tự do bằng không :
 4 x0  4  0


  4 x03  5 x02  7 x0  6  0
 x0  1
 4
3
2
 x0  4 x0  7 x0  6 x0  4  0

Chứng tỏ đồ thị hàm số có trục đối xứng , và phương trình của trục đối xứng là : x=1.
4
3
2
Ví dụ 2. Tìm tham số m để đồ thị hàm số : y ...
CHUYÊN ĐỀ ĐỐI XỨNG
TÂM ĐỐI XỨNG- TRỤC ĐỐI XỨNG- ĐỒ THỊ ĐỐI XỨNG VÀ CÔNG THỨC
CHUYỂN TRỤC
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN :
Cho hàm số y=f(x). có đồ thị (C)
1.Nếu f(x) là hàm số chẵn : Đồ thị của có đối xứng nhau qua trục Oy - Có nghĩa là ,trục Oy
là trục đối xứng của nó .
2. Nếu f(x) là hàm số lẻ : Đồ thị của nó nhận gốc tọa độ O làm tâm đối xứng
3. Cho hai điểm
1 1 2 2
; ; ;A x y B x y
và đường thẳng d : mx+ny+p=0 . Nếu A và B đối xứng
nhau qua đường thẳng d thì phải thỏa mãn hệ sau :
2 1
AB
2 1
. 1
; i:k
êm I d
AB d
k k
y y
vo
Trungdi x x
 
4. Cho điểm I(
0 0
; )x y
. Nếu chuyển hệ tọa độ Oxy dọc theo phương của véc tơ OI thì công
thức chuyển trục là :
0
0
x x X
y y y
Khi đó phương trình của đồ thị (C) trong hệ mới : Y=F(X;y
0
;x
0
)
B. GHI NHỚ :
- Đối với đồ thị hàm phân thức , thì giao hai tiệm cận là tâm đối xứng
- Đối với hàm số bậc ba thì tọa độ điểm uốn là tọa độ tâm đối xứng
- Đối với hàm số trùng phương thì trục Oy là trục đối xứng của đồ thị hàm số .
C. CÁC BÀI TOÁN THƯỜNG GẶP
I.CHỨNG MINH ĐỒ THỊ Y=F(X) CÓ TRỤC ĐỐI XỨNG
CÁCH GIẢI
Có hai cách
* Cách 1.
- Giả sử trục đối xứng có phương trình :
0
x x
. Gọi điểm
0
;0I x
- Chuyển
0
Oxy IXY
OI
x x X
y Y

uuur
- Viết phương trình đường cong (C) trong tọa độ mới : Y=F(X;x
0
;y
0
) (*)
- Buộc cho (*) là một hàm số chẵn : ( Cho hệ số các ẩn bậc lẻ bằng 0 )
- Giải hệ các ẩn số bậc lẻ bằng 0 ta suy ra kết quả cần tìm .
* Cách 2. Nếu với
0
x x
là trục đối xứng thì : f(
0 0
)x x f x x
đúng với mọi x , thì ta
cũng thu được kết quả .
Ví dụ 1. Cho hàm số
. Chứng minh rằng đường thẳng x=1 là
trục đối xứng của đồ thị (C)
( Hoặc : Chứng minh rằng đồ thị hàm số có trục đối xứng ; tìm phương trình của trục đối
xứng đó ? )
GIẢI
Trang 1
Bài tập đối xứng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập đối xứng - Người đăng: teen-a2-tuson-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bài tập đối xứng 9 10 762