Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập động học xúc tác

Được đăng lên bởi huyen-dao
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 6399 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Bài số 2:
1 Vẽ đường đẳng nhiệt hấp phụ và nhả hấp phụ
2 Xác định bề mặt riêng của chất hấp phụ
Trên cơ đồ hấp phụ Mc Bain đã xác định các số lượng chất hấp phụ ben zen ở 20 độ C
cho các mẫu 2, 3 như sau

P/Ps

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0
0.081
0.18
0.28
0.36
0.48
0.58
0.63
0.69
0.74
0.77
0.81
0.83

P/Ps
1
2
3
4
5
6
7

Lượng hấp phụ x(mg/g) tại thời điểm τ
Mẫu 2
Mẫu 3
0
0
105
50
163
130
188
141
194
143
233
147
240
149
255
161
275
191
283
207
292
232
299
254
310
348

Nhả hấp phụ
Lượng hấp phụ x(mg/g) tại thời điểm τ
Mẫu 2
Mẫu 3
0.83
310
348
0.77
301
346
0.74
297
242
0.65
277
165
0.59
266
151
0.52
235
148
0.48
232
147

Bàilàm Mẫu2
1.Vẽ đường đẳng nhiệt hấp phụ mẫu 2

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
x

0.081

y

0.8394

0.18
1.346
7

0.28
2.068
6

0.36
2.899
5

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...
Bài số 2:
1 Vẽ đường đẳng nhiệt hấp phụ và nhả hấp phụ
2 Xác định bề mặt riêng của chất hấp phụ
Trên cơ đồ hấp phụ Mc Bain đã xác định các số lượng chất hấp phụ ben zen ở 20 độ C
cho các mẫu 2, 3 như sau
P/Ps Lượng hấp phụ x(mg/g) tại thời điểm τ
Mẫu 2 Mẫu 3
0 0 0
1 0.081 105 50
2 0.18 163 130
3 0.28 188 141
4 0.36 194 143
5 0.48 233 147
6 0.58 240 149
7 0.63 255 161
8 0.69 275 191
9 0.74 283 207
10 0.77 292 232
11 0.81 299 254
12 0.83 310 348
Nhả hấp phụ
P/Ps Lượng hấp phụ x(mg/g) tại thời điểm τ
Mẫu 2 Mẫu 3
1 0.83 310 348
2 0.77 301 346
3 0.74 297 242
4 0.65 277 165
5 0.59 266 151
6 0.52 235 148
7 0.48 232 147
Bài tập động học xúc tác - Trang 2
Bài tập động học xúc tác - Người đăng: huyen-dao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập động học xúc tác 9 10 917