Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập động lực học chất điểm

Được đăng lên bởi vuongtra9193
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 345 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Biên soạn: Phan Dương Cẩn – THPT Chuyên Vĩnh Phúc

BÀI TẬP ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
Bài 1: Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Khi không còn lực nào tác dụng lên vật nữa thì vật đang chuyển động sẽ lập tức dừng lại.
B. Khi vận tốc của vật thay đổi thì chắc chắn hợp lực tác dụng lên vật khác không.
C. Nếu không chịu lực nào tác dụng thì mọi vật đứng yên.
D. Vật chuyển động được là nhờ có lực tác dụng lên vật.
Bài 2: Đầu dưới của một lực kế treo trong một buồng thang máy có móc một vật khối lượng

m = 2 kg. Cho biết buồng thang máy đang chuyển động nhanh dần đều theo phương thẳng đứng và
lực kế đang chỉ 15 N. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2. Buồng thang máy đang chuyển động
A. lên trên với gia tốc 2,5 m/s2.
B. lên trên với gia tốc 5 m/s2.
C. xuống dưới với gia tốc 2,5 m/s2.
D. xuống dưới với gia tốc 5 m/s2.
Bài 3: Một vật nhỏ có khối lượng m = 0,1 kg được treo vào một đầu sợi dây nhẹ
không dãn, đầu còn lại của sợi dây được buộc chặt vào điểm cố định O. Cho vật
r
m chuyển động theo quỹ đạo tròn nằm trong mặt phẳng thẳng đứng với tâm O và
bán kính r = 0,5 m (hình bên). Bỏ qua sức cản của không khí và lấy gia tốc rơi tự
o
2
do g = 10 m/s . Cho biết vận tốc của vật khi đi qua vị trí cao nhất của quỹ đạo là
v = 5 m/s. Lực căng của sợi dây khi vật đi qua vị trí cao nhất của quỹ đạo là
A. 5 N.
B. 1 N.
C. 6 N.
D. 4 N.
Bài 4: Khối lượng của vật là đại lượng đặc trưng cho
A. lực tác dụng lên vật.
B. mức quán tính của vật.
C. gia tốc của vật.
D. cảm giác nặng nhẹ về vật.
Bài 5: Một vật khối lượng m = 0,4 kg đặt trên mặt bàn nằm ngang như hình
r
bên. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt bàn là μ t = 0,2. Tác dụng vào vật một
F
k
lực kéo Fk = 1 N có phương nằm ngang. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s 2.
Tính từ lúc tác dụng lực kéo Fk, sau 2 giây vật đi được quãng đường là
A. 400 cm.
B. 100 cm.
C. 500 cm.
D. 50 cm.
Bài 6: Cùng một lúc, từ cùng một độ cao, vật A được ném ngang với vận tốc đầu v 0, vật B được
ném ngang với vận tốc đầu 2v0 và vật C được thả rơi tự do. Bỏ qua sức cản của không khí.
Chọn kết luận đúng.
A. Vật A chạm đất đầu tiên.
B. Vật B chạm đất đầu tiên.
C. Vật C chạm đất đầu tiên.
D. Cả ba vật chạm đất cùng lúc.
Bài 7: Từ độ cao h = 5 m so với mặt đất, một vật nhỏ được ném chếch lên trên với vận tốc đầu
r
v0 = 20 m/s, vectơ vận tốc đầu v0 hợp với phương ngang góc α = 60 0. Bỏ qua sức cản của không

r
v


CH



khí. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2. Độ cao cực đại so với mặt đất mà vật đạt được là
A. 15 m.
B. 20 m.
C. 12,5 m.
D. 10 m.
Bài 8: Một học sinh t...
CH
Biên soạn: Phan Dương Cẩn – THPT Chuyên Vĩnh Phúc
BÀI TẬP ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
Bài 1: Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Khi không còn lực nào tác dụng lên vật nữa thì vật đang chuyển động sẽ lập tức dừng lại.
B. Khi vận tốc của vật thay đổi thì chắc chắn hợp lực tác dụng lên vật khác không.
C. Nếu không chịu lực nào tác dụng thì mọi vật đứng yên.
D. Vật chuyển động được là nhờ có lực tác dụng lên vật.
Bài 2: Đầu dưới của một lực kế treo trong một buồng thang máy móc một vật khối lượng
m = 2 kg. Cho biết buồng thang máy đang chuyển động nhanh dần đều theo phương thẳng đứng
lực kế đang chỉ 15 N. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s
2
. Buồng thang máy đang chuyển động
A. lên trên với gia tốc 2,5 m/s
2
. B. lên trên với gia tốc 5 m/s
2
.
C. xuống dưới với gia tốc 2,5 m/s
2
. D. xuống dưới với gia tốc 5 m/s
2
.
Bài 3: Một vật nhỏ có khối lượng m = 0,1 kg được treo vào một đầu sợi dây nhẹ
không dãn, đầu còn lại của sợi dây được buộc chặt vào điểm cố định O. Cho vật
m chuyển động theo quỹ đạo tròn nằm trong mặt phẳng thẳng đứng với tâm O và
bán kính r = 0,5 m (hình bên). Bỏ qua sức cản của không khí và lấy gia tốc rơi tự
do g = 10 m/s
2
. Cho biết vận tốc của vật khi đi qua vị trí cao nhất của quỹ đạo là
v = 5 m/s. Lực căng của sợi dây khi vật đi qua vị trí cao nhất của quỹ đạo là
A. 5 N. B. 1 N. C. 6 N. D. 4 N.
Bài 4: Khối lượng của vật là đại lượng đặc trưng cho
A. lực tác dụng lên vật. B. mức quán tính của vật.
C. gia tốc của vật. D. cảm giác nặng nhẹ về vật.
Bài 5: Một vật khối lượng m = 0,4 kg đặt trên mặt bàn nằm ngang như hình
bên. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt bàn là μ
t
= 0,2. Tác dụng vào vật một
lực kéo F
k
= 1 N phương nằm ngang. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s
2
.
Tính từ lúc tác dụng lực kéo F
k
, sau 2 giây vật đi được quãng đường là
A. 400 cm. B. 100 cm. C. 500 cm. D. 50 cm.
Bài 6: Cùng một lúc, t cùng một đ cao, vật A được ném ngang với vận tốc đầu v
0
, vật B được
ném ngang với vận tốc đầu 2v
0
vật C được thả rơi tự do. Bỏ qua sức cản của không khí.
Chọn kết luận đúng.
A. Vật A chạm đất đầu tiên. B. Vật B chạm đất đầu tiên.
C. Vật C chạm đất đầu tiên. D. Cả ba vật chạm đất cùng lúc.
Bài 7: Từ độ cao h = 5 m so với mặt đất, một vật nhỏ được ném chếch lên trên với vận tốc đầu
v
0
= 20 m/s, vectơ vận tốc đầu
0
v
r
hợp với phương ngang góc α = 60
0
. Bỏ qua sức cản của không
khí. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s
2
. Độ cao cực đại so với mặt đất mà vật đạt được là
A. 15 m. B. 20 m. C. 12,5 m. D. 10 m.
Bài 8: Một học sinh thực hiện đẩy tạ. Quả tạ rời tay tại vị trí độ cao h = 2 m so với mặt đất, với
vận tốc đầu v
0
= 7,5 m/s góc đẩy (góc hợp bởi vectơ vận tốc đầu
0
v
r
phương ngang)
α = 45
0
. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s
2
. Thành tích đẩy t của
học sinh này (tầm bay xa của quả tạ)
A. 7,74 m. B. 5,74 m. C. 7,31 m. D. 8,46 m.
Bài 9: Một quả bóng khối lượng m = 200 g bay với vận tốc v
1
= 20 m/s thì đập vuông góc vào một
bức tường rồi bật trở lại theo phương cũ với vận tốc v
2
= 10 m/s. Khoảng thời gian va chạm vào
tường là Δt = 0,05 s. Tính lực của tường tác dụng lên quả bóng.
v
r
o
r
k
F
r
Bài tập động lực học chất điểm - Trang 2
Bài tập động lực học chất điểm - Người đăng: vuongtra9193
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập động lực học chất điểm 9 10 856