Ktl-icon-tai-lieu

bài tập ESTE

Được đăng lên bởi longtrang12131
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 529 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIẢI TOÁN ESTE ĐA CHỨC

GV: Nguyễn Văn Giang – THPT Nguyễn Du – Bình Phước

CHỦ DỀ : ESTE ĐA CHỨC
Một số chú ý khi giải toán
1. Một số công thức tổng quát của este đa chức
,
- Este tạo thành từ axit đơn chức và ancol đa chức (n chức): ( RCOO) n R
,
- Este tạo thành từ axit đa chức (n chức) và ancol đơn chức: R (COOR ) n
,
,
- Este tạo thành từ axit đa chức (n chức) và ancol đa chức (m chức): Rm (COO ) n.m R n . Khi n = m thành R (COO ) n R =>
este vòng
- Este no, 2 chức, mạch hở: CnH2n-2O4

nNaOH
=> x là số nhóm chức este
neste

2. Phản ứng xà phòng hóa: x =

- Khi xà phòng hóa este 2 chức với dung dịch NaOH cho:
* 1 muối + 1 ancol + 1 anđehit thì este đó có cấu tạo: R1  OOC  R  COO  CH  CH  R 2
PỨ: R1  OOC  R  COO  CH  CH  R 2  2 NaOH

t0

1
NaOOC
  R COONa

R
OH  R 2 CH
 2 CHO

* 2 muối + 1 ancol thì este đó có cấu tạo: R1  COO  R  OOC  R 2
PỨ: R1  COO  R  OOC  R 2  2 NaOH
Ta có :

nOH  = 2n

=

este



t0

 R1 COONa
  R 2 COONa

R (OH ) 2

nmuối; nancol = neste

* 1 muối + 2 ancol thì este đó có cấu tạo: R1  OOC  R  COO  R 2
0
PỨ: R1  OOC  R  COO  R 2  2 NaOH t
NaOOC
  R COONa

Ta có :

nOH 

= 2nmuối = 2neste; nOH- = 2



1
R
OH

R 2OH

nrượu.

,
,
* 1 muối + 1 ancol thì este đó có cấu tạo: R (COOR ) 2 hoặc ( RCOO ) 2 R

PỨ: R (COOR , ) 2  2 NaOH

t0

NaOOC
  R COONa

2 R ,OH

( RCOO) 2 R ,  2 NaOH

t0

2 RCOONa

R , (OH ) 2

BÀI TẬP TỰ LUẬN
Bài 1(ĐH Y -1998): Hợp chất hữu cơ X chứa một loại nhóm chức có CTPT là C 8H14O4. Khi thủy phân X trong dung dịch
NaOH thu được một muối và hỗn hợp hai ancol A và B. Phân tử ancol B có số nguyên tử cacbon nhiều gấp đôi trong A.
Khi đun nóng với H2SO4 đặc, A cho một anken và B cho 2 anken. Tìm CTCT của X
HD: X + NaOH  1 muối + 2 ancol => X: R1OOC-R-COOR2
A, B đều tạo ra anken => A, B phải có ít nhất 2 nguyên tử C
X có 8C, có 2 nhóm –COO, B có số C gấp đôi số C của A=> A có 2C (C2H5OH) và B có 4C (C4H9OH) có CTCT: CH3CHOH-CH2CH3
Axít tạo ra este là axit oxalic: HOOC-COOH
=> X: COO-CH2-CH3
COO-CH(CH3)-CH2-CH3
Bài 2(ĐH TCKT-1992): Ba chất hữu cơ A, B, D có cùng CTPT C6H10O4, mạch thẳng, không tác dụng với Na. Xác định
CTCT của A, B, D và viết ptpứ minh họa biết rằng khi tác dụng với dd NaOH thì A tạo thành 1 muối và 2 ancol kế tiếp
nhau trong dãy đồng đẳng, B tạo thành 2 muối và 1 ancol, D tạo thành 1 muối và 1 ancol
HD: X không phản ứng với Na => X không có H linh động
A + NaOH  1 muối + 2 ancol kế tiếp nhau trong cùng 1 dãy đồng đẳng. Vậy A là este củ...
GIẢI TOÁN ESTE ĐA CHỨC GV: Nguyễn Văn Giang – THPT Nguyễn Du – Bình Phước
CHỦ DỀ : ESTE ĐA CHỨC
Một số chú ý khi giải toán
1. Một số công thức tổng quát của este đa chức
- Este tạo thành từ axit đơn chức và ancol đa chức (n chức):
,
( )
n
RCOO R
- Este tạo thành từ axit đa chức (n chức) và ancol đơn chức:
,
( )
n
R COOR
- Este tạo thành từ axit đa chức (n chức) và ancol đa chức (m chức):
,
.
( )
m n m n
R COO R
. Khi n = m thành
,
( )
n
R COO R
=>
este vòng
- Este no, 2 chức, mạch hở: C
n
H
2n-2
O
4
2. Phản ứng xà phòng hóa: x =
NaOH
este
n
n
=> x là số nhóm chức este
- Khi xà phòng hóa este 2 chức với dung dịch NaOH cho:
* 1 muối + 1 ancol + 1 anđehit thì este đó có cấu tạo:
1 2
R OOC R COO CH CH R
PỨ:
0
1 2 1 2
2
2
t
R OOC R COO CH CH R NaOH NaOOC R COONa R OH R CH CHO 
* 2 muối + 1 ancol thì este đó có cấu tạo:
1 2
R COO R OOC R
PỨ:
0
1 2 1 2
2
2 ( )
t
R COO R OOC R NaOH R COONa R COONa R OH 
Ta có :
= 2n
este
=
n
muối
; n
ancol
= n
este
* 1 muối + 2 ancol thì este đó có cấu tạo:
1 2
R OOC R COO R
PỨ:
0
1 2 1 2
2
t
R OOC R COO R NaOH NaOOC R COONa R OH R OH 
Ta có :
= 2n
muối
= 2n
este
; n
OH
-
= 2
n
rượu
.
* 1 muối + 1 ancol thì este đó có cấu tạo:
,
2
( )R COOR
hoặc
,
2
( )RCOO R
PỨ:
0
, ,
2
( ) 2 2
t
R COOR NaOH NaOOC R COONa R OH 
0
, ,
2 2
( ) 2 2 ( )
t
RCOO R NaOH RCOONa R OH
BÀI TẬP TỰ LUẬN
Bài 1(ĐH Y -1998): Hợp chất hữu cơ X chứa một loại nhóm chức có CTPT là C
8
H
14
O
4
. Khi thủy phân X trong dung dịch
NaOH thu được một muối và hỗn hợp hai ancol A và B. Phân tử ancol B có số nguyên tử cacbon nhiều gấp đôi trong A.
Khi đun nóng với H
2
SO
4
đặc, A cho một anken và B cho 2 anken. Tìm CTCT của X
HD: X + NaOH
1 muối + 2 ancol => X: R
1
OOC-R-COOR
2
A, B đều tạo ra anken => A, B phải có ít nhất 2 nguyên tử C
X có 8C, có 2 nhóm –COO, B có số C gấp đôi số C của A=> A có 2C (C
2
H
5
OH) và B có 4C (C
4
H
9
OH) có CTCT: CH
3
-
CHOH-CH
2
CH
3
Axít tạo ra este là axit oxalic: HOOC-COOH
=> X: COO-CH
2
-CH
3
COO-CH(CH
3
)-CH
2
-CH
3
Bài 2(ĐH TCKT-1992): Ba chất hữu cơ A, B, D có cùng CTPT C
6
H
10
O
4
, mạch thẳng, không tác dụng với Na. Xác định
CTCT của A, B, D và viết ptpứ minh họa biết rằng khi tác dụng với dd NaOH thì A tạo thành 1 muối và 2 ancol kế tiếp
nhau trong dãy đồng đẳng, B tạo thành 2 muối và 1 ancol, D tạo thành 1 muối và 1 ancol
HD: X không phản ứng với Na => X không có H linh động
A + NaOH
1 muối + 2 ancol kế tiếp nhau trong cùng 1 dãy đồng đẳng. Vậy A là este của axit 2 chức no và 2 ancol no
đơn chức đồng đẳng kế tiếp => CTCT của A: CH
3
OOC-CH
2
-COO-C
2
H
5
B + NaOH
2 muối + 1ancol => B là este của ancol 2 chức no và 2 axit đơn chức no
=> CTCT của B: HCOO-CH
2
-CH
2
-CH
2
-OOCCH
3
hoặc HCOO-CH
2
-CH
2
-OOC-CH
2
-CH
3
D + NaOH
1 muối + 1 ancol => D là este của 1 axit no 2 chức và 1 ancol no đơn chức hoặc 1 axit no đơn chức và 1
ancol no hai chức. Vậy D có thể có các CTCT sau:
CH
3
-OOC-CH
2
-CH
2
-COOCH
3
; C
2
H
5
-OOC-COO-C
2
H
5
; CH
3
-COO-CH
2
-CH
2
-OOC-CH
3
Bài 3(ĐHNT-1994): Chất A có CTPT là C
11
H
20
O
4
. A tác dụng với NaOH tạo ra muối của axit hữu cơ B mạch thẳng và 2
ancol là etanol và propanol-2. Hãy viết CTCT của A, B và gọi tên chúng
http://dehoa.net – Thư viện đề thi hóa học
bài tập ESTE - Trang 2
bài tập ESTE - Người đăng: longtrang12131
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
bài tập ESTE 9 10 481