Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Este - Lipit

Được đăng lên bởi thuylinh263
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 645 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Cho các chất có công thức cấu tạo sau đây: (1) CH3CH2COOCH3 ; (2) CH3OOCCH3 ;
(3) HCOOC2H5 ; (4) CH3COOH ; (5) CH3CH2COOCH3 ; (6) HOOCCH2CH2OH ;
(7) CH3OOC – COOC2H5
Những chất thuộc loại este là:
A. (1) ; (2) ; (3) ; (4) ; (5) ; (6)
C. (1) ; (2) ; (3) ; (5) ; (7)
C. (1) ; (2) ; (4) ; (6) ; (7)
D. (1) ; (2) ; (3) ; (6) ; (7)
Câu 2: Ứng với công thức phân tử C3H6O2 có bao nhiêu este đồng phân của nhau ?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 3: Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân của nhau ?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 4: Metyl propionat là tên gọi của hợp chất nào sau đây ?
A. HCOOC3H7
B. C2H5COOCH3
C. C3H7COOHD. C2H5COOH
Câu 5: Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3OOCCH2CH3. Tên gọi của X là:
A. etyl axetat
B. metyl propionat C. metyl axetat
D. propyl axetat
Câu 6: Phản ứng este hóa giữa ancol etylic và axit axetic tạo thành sản phẩm có tên gọi là gì
A. metyl axetat
B. axyl etylat
C. etyl axetat
D. axetyl etylat
Câu 7: Chất X có công thức phân tử C 4H8O2. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra
chất Y có công thức C2H3O2Na. Công thức cấu tạo của X là:
A. HCOOC3H7
B. C2H5COOCH3
C. CH3COOC2H5
D. HCOOC3H5
Câu 8: Thủy phân este E có công thức phân tử C4H8O2 (có mặt H2SO4 loãng) thu được 2 sản
phẩm hữu cơ X và Y . Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Tên
gọi của E là:
A. metyl propionat B. propyl fomat
C. ancol etylic
D. etyl axetat
Câu 9: Một este có công thức phân tử là C4H8O2 , khi thủy phân trong môi trường axit thu
được rượu etylic. Công thức cấu tạo của C4H8O2 là:
A. C3H7COOH
B. CH3COOC2H5
C. HCOOC3H7D. C2H5COOCH3
Câu 10: Thủy phân este X có công thức phân tửC 4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn
hợp 2 chất hữu cơ Y và Z trong đó Z có tỉ khối hơi so với H2 bằng 23. Tên của X là:
A. etyl axetat
B. metyl axetat
C. metyl propionat D. propyl fomat
Câu 11: Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam este đơn chức, mạch hở X với 100 ml dung dịch KOH
1M (vừa đủ) thu được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là:
A. etyl fomat
B. etyl propionat
C. etyl axetat
D. propyl axetat
Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam một este đơn chức X thu được 3,36 lit khí CO 2 (đktc) và
2,7 gam H2O. Công thức phân tử của X là:
A. C2H4O2
B. C3H6O2
C. C4H8O2
D. C5H8O2
Câu 13: 10,4 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150 gam
dung dịch natri hidroxit 4%. Phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp bằng:
A. 22 %
B. 42,3 %
C. 57,7 %
D. 88 %
Câu 14: Đun 12,00 gam axit axetic với một lượng dư ancol etylic (có axit H 2SO4 đặc làm
xú...
Câu 1: Cho các chất có công thức cấu tạo sau đây: (1) CH
3
CH
2
COOCH
3
; (2) CH
3
OOCCH
3
;
(3) HCOOC
2
H
5
; (4) CH
3
COOH ; (5) CH3CH
2
COOCH3 ; (6) HOOCCH
2
CH
2
OH ;
(7) CH
3
OOC – COOC
2
H
5
Những chất thuộc loại este là:
A. (1) ; (2) ; (3) ; (4) ; (5) ; (6) C. (1) ; (2) ; (3) ; (5) ; (7)
C. (1) ; (2) ; (4) ; (6) ; (7) D. (1) ; (2) ; (3) ; (6) ; (7)
Câu 2: Ứng với công thức phân tử C
3
H
6
O
2
có bao nhiêu este đồng phân của nhau ?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 3: Ứng với công thức phân tử C
4
H
8
O
2
có bao nhiêu este đồng phân của nhau ?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 4: Metyl propionat là tên gọi của hợp chất nào sau đây ?
A. HCOOC
3
H
7
B. C
2
H
5
COOCH
3
C. C
3
H
7
COOHD. C
2
H
5
COOH
Câu 5: Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH
3
OOCCH
2
CH
3
. Tên gọi của X là:
A. etyl axetat B. metyl propionat C. metyl axetat D. propyl axetat
Câu 6: Phản ứng este hóa giữa ancol etylic và axit axetic tạo thành sản phẩm có tên gọi là gì
A. metyl axetat B. axyl etylat C. etyl axetat D. axetyl etylat
Câu 7: Chất X công thức phân tử C
4
H
8
O
2
. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra
chất Y có công thức C
2
H
3
O
2
Na. Công thức cấu tạo của X là:
A. HCOOC
3
H
7
B. C
2
H
5
COOCH
3
C. CH
3
COOC
2
H
5
D. HCOOC
3
H
5
Câu 8: Thủy phân este E công thức phân tử C
4
H
8
O
2
(có mặt H
2
SO
4
loãng) thu được 2 sản
phẩm hữu X Y . Từ X thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Tên
gọi của E là:
A. metyl propionat B. propyl fomat C. ancol etylic D. etyl axetat
Câu 9: Một este công thức phân tử C
4
H
8
O
2
, khi thủy phân trong môi trường axit thu
được rượu etylic. Công thức cấu tạo của C
4
H
8
O
2
là:
A. C
3
H
7
COOH B. CH
3
COOC
2
H
5
C. HCOOC
3
H
7
D. C
2
H
5
COOCH
3
Câu 10: Thủy phân este X có công thức phân tửC
4
H
8
O
2
trong dung dịch NaOH thu được hỗn
hợp 2 chất hữu cơ Y và Z trong đó Z có tỉ khối hơi so với H
2
bằng 23. Tên của X là:
A. etyl axetat B. metyl axetat C. metyl propionat D. propyl fomat
Câu 11: Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam este đơn chức, mạch hở X với 100 ml dung dịch KOH
1M (vừa đủ) thu được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là:
A. etyl fomat B. etyl propionat C. etyl axetat D. propyl axetat
Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam một este đơn chức X thu được 3,36 lit khí CO
2
(đktc) và
2,7 gam H
2
O. Công thức phân tử của X là:
A. C
2
H
4
O
2
B. C
3
H
6
O
2
C. C
4
H
8
O
2
D. C
5
H
8
O
2
Câu 13: 10,4 gam hỗn hợp X gồm axit axetic etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150 gam
dung dịch natri hidroxit 4%. Phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp bằng:
A. 22 % B. 42,3 % C. 57,7 % D. 88 %
Câu 14: Đun 12,00 gam axit axetic với một lượng ancol etylic (có axit H
2
SO
4
đặc làm
xúc tác). Đến khi phản ứng dừng lại thu được 11,00 gam este. Hiệu suất của phản ng este
hóa là bao nhiêu ?
A. 70% B. 75% C. 62,5% D. 50%
Câu 15: Tính khối lượng este metyl metacrylat thu được khi đun nóng 215 gam axit
metacrylic với 100 gam rượu metylic. Giả thiết phản ứng este hóa đạt hiệu suất 60%.
A. 125 gam B. 175 gam C. 150 gam D. 200 gam
Câu 16: Dãy các chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi của các chất tăng
dần ?
Bài tập Este - Lipit - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Este - Lipit - Người đăng: thuylinh263
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập Este - Lipit 9 10 174