Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập giải phương trình mũ và logarit

Được đăng lên bởi Hồ Chí Tiến
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 20462 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập phương trình mũ và logarit
Bài 1: Giải phương trình và bất phương trình:
1)

2x

2

 x 8

x 2 6 x 

3)
4)
5)

(x 2  x  1)x

6)

( x  x 2 ) x 2  1

7)

(x 2  2x  2)

8)
9)

14)

34x 8  4.32x 5  27  0
2 2x  6  2 x 7  17  0
(2  3)x  (2  3) x  4  0
2.16 x  15.4 x  8  0
(3  5) x  16(3  5) x  2 x 3
(7  4 3)x  3(2  3)x  2  0
3.16 x  2.8x  5.36 x

15)

1
2.4 x

10)
11)
12)
13)

16)
17)
18)
19)

2
8x



1
6x



1

1

4 x 2

1

1
9x

 12  0
3  x40
x 2  (3  2 x )x  2(1  2x )  0
2 2x 1  3 2x  5 2x 1  2 x  3 x 1  5 x  2
x

log 5 x  log 25 x  log 0,2 3

3)

log x 2 x 2  5 x  4  2

4)

lg (x 2  2x  3)  lg



x 3
0
x 1

6)

1
. lg(5x  4)  lg x  1  2  lg 0,18
2
(log 5x 5  1)(log 5 x  log x 5)  1

7)

log 0,5x x 2  14log16x x 3  40 log 4x x  0

9)

2

2

2

2

1
log16x x  log 4x5 x 2 
2
2
log 9 x x  log x x  log3 x x 2

10)
11)

logx3 (4x2  4x  1)  log2x1 (2x2  7x  3)  4

2

2

2

2

4x  3.2 x  x  4 x 1
3X  33 2X  6
sin x
31) 4
 2cos x  2  2
 x 2
32) 2
log 2 ( x 2  4x-2)  1
29)
30)

2

33)

36)
37)
38)

2

2

2

2 x  x 1  3x  x  3
3sin x  3cos x  cos2x
3x (1  3x 3x+2 )  x 3  3x  2
2x  2x
9
2 x  3x  2  x
2
x
x
3  5  2  3x
2

2

2

12)

log x 3 (3 x  7) 3  log 3 x 7 (3 x 2  8 x  35)  5

13)

log x2 (4x2 12x  9)  log 2x3 2x2  7x  6  4

14)

3
log 1 ( x  2)2  3  log 1 (4  x)3  log 1 ( x  6)3
2 4
4
4

15) log3 (x2  3x  5)3  2log9 (x  2)3  3log 3 (2x 1)  3
16)

log 25 (2 x  1) 2  log 4 5

17)

1


log 3  log 9 x   9 x   2x
2



18)

lo g 2 4.3 x  6  log 2 9 x  6  1

19)

. log 2 4 x 1  4 .log 2 4 x  1  log

20)

lg 6.5x  25.20 x  x  lg 25

21)

log 2 (1  x )  log3 x
log x 1 5  log x 4  4  x  3

81

x
log x (5x)  3log 5 x  2 log 5 x
5
5

2

252 x-x 1  92 x-x 1  34.152x-x
x3
x  2x-6
27) 2  3
 3x  2 x-5  2 x
x2
x2
28) 3.25  (3x  10)5  3  x  0

35)

3x 3
2 x



2

26)

34)

2)

8)

( 5  21) x  ( 5  21) x  5.2 2

21)

3x 3x

x

Bài 2: Giải phương trình và bất phương trình:
1)
lo g 5 x  lo g 5  x  6   lo g 5  x  2 

5)

( 2  3 )x  ( 2  3 )x  4

25)

5
2

2

22)
23)

2

20)

2
 16 2
x
x 1
2  2  2 x 2  3x  3x 1  3x 2
2 x.3 x 1.5 x  2  12

2)

1
1

x
2 18
x 1
7.3  5x 3  3x  4  5x  2
4 x  x  21 x  2 ( x 1)  1
2x  x 1  2( x 1)  8x  1

24)

 413 x

22)











x  1  3log 5 (3 x  1)











1
2

1
8

23)...
i tp phương trình mũ và logarit
i 1: Giải phương trình và bất phương trình:
1)
2
8 1 3
2 4
x x x
2)
2
5
6
2
2 16 2
x x
3)
x x 1 x 2 x x 1 x 2
2 2 2 3 3 3
4)
x x 1 x 2
2 .3 .5 12
5)
2
2 x 1
(x x 1) 1
6)
2 x 2
( x x ) 1
7)
2
2 4 x
(x 2x 2) 1
8)
4x 8 2x 5
3 4.3 27 0
9)
2x 6 x 7
2 2 17 0
10)
x x
11)
x x
2.16 15.4 8 0
12)
x x x 3
(3 5) 16(3 5 ) 2
13)
x x
(7 4 3) 3(2 3) 2 0
14)
x x x
3.16 2.8 5.36
15)
1 1 1
x x x
2.4 6 9
16)
2 3x 3
x x
8 2 12 0
17)
x
3 x 4 0
18)
2 x x
x (3 2 )x 2(1 2 ) 0
19)
2x 1 2x 2 x 1 x x 1 x 2
2 3 5 2 3 5
20)
2
x 3x
x
1 1
3
2 18
21)
x 1 x 3 x 4 x 2
7.3 5 3 5
22)
2 2 2
x x 1 x (x 1)
4 2 2 1
23)
2 2
x x 1 ( x 1) x
2 2 8 1
24)
x x
( 2 3) ( 2 3) 4
25)
x
x x
2
( 5 21) ( 5 21) 5.2
26)
2 2 2
2x-x 1 2x-x 1 2x-x
25 9 34.15
27)
2 2
x 3 x 2x-6 x 2 x-5 x
2 3 3 2
28)
x 2 x 2
3.25 (3x 10)5 3 x 0
29)
x x x x 1
4 3.2 4
30)
X 3 2X
3 3 6
31)
2 2
sin x cos x
4 2 2 2
32)
x 2
2
2
2 log ( x 4x-2) 1
33)
2 2
x x 1 x x
2 3 3
34)
2 2
sin x cos x
3 3 cos2x
35)
2
x x 3x+2 3
3 (1 3 ) x 3x 2
36)
x
2 2x
37)
x x
9
2 3 2 x
2
38)
x x
3 5 2 3x
i 2: Giải phương trình và bất phương trình:
1)
5 5 5
log x lo g x 6 log x 2
2)
5 25 0,2
log x log x log 3
3)
2
x
log 2 x 5 x 4 2
4)
2
x 3
lg(x 2x 3) lg 0
x 1
5)
1
.lg(5 x 4) lg x 1 2 lg 0,18
2
6)
5x 5 x
(log 5 1)(log x log 5) 1
7)
2 3
0,5x 16x 4x
log x 14log x 40log x 0
8)
5
2
16x
4x
1
log x log x
2
9)
2 2
9 3
81
log log log
x x x
x x x
10)
5 5
5
log (5 ) 3log 2log
5
x x
x
x x
11)
2 2
3 2 1
log (4 4 1) log (2 7 3) 4
x x
x x x x
12)
3 2
3 3 7
log (3 7) log (3 8 35) 5
x x
x x x
13)
2 2
2
2 3
log (4 12 9) log 2 7 6 4
x
x
x x x x
14)
2 3 3
1 1 1
4 4 4
3
log ( 2) 3 log (4 ) log ( 6)
2
x x x
15)
2 3 3
3 9
3
log ( 3 5) 2log ( 2) 3log (2 1) 3
x x x x
16)
4
2
25 5
5
log (2 1) log 1 3log (3 1)
x x x
17)
x
3 9
1
log log x 9 2x
2
18)
x x
2 2
lo g 4.3 6 log 9 6 1
19) .
x 1 x
2 2 1
2
1
log 4 4 .log 4 1 log
8
20)
x x
21)
2 3
log (1 x) log x
22)
x 1 x
log 5 log 4 4 x 3
Bài tập giải phương trình mũ và logarit - Trang 2
Bài tập giải phương trình mũ và logarit - Người đăng: Hồ Chí Tiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập giải phương trình mũ và logarit 9 10 43