Ktl-icon-tai-lieu

Bài Tập Giải Tích 2

Được đăng lên bởi dismissthepast@gmail.com
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2673 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Chương 1
Hàm số - Giới hạn - Liên tục
1.1

Giới hạn hàm số

1.1. Tính các giới hạn sau:
ln(cos 4x)
1.1.1. lim
x→0 x tan 3x
2
e2x − cos 4x
1.1.2. lim
x→0
x2
(1 − ex ) sin 2x
1.1.3. lim
x→0
x2 + 3x
1 − cos 3x cos 4x
1.1.4. lim
x→0
√ x sin 2x√
1 + x2 − cos 2x
1.1.5. lim
x
x→0
tan2
√2
2 − cos x 4 cos 2x
1.1.6. lim
2
x→0
tan
2x
√
3
x
1 − e 1 − 6x
1.1.7. lim
2
x→0
√ x − 2x√
cos 2x − cos 3x
1.1.8. lim
x→0
x arcsin x
tan 2x − sin 2x
1.1.9. lim
x→0
x3
x2
√
1.1.10. lim √
x→0
cos 2x − 1 − x2

1.1.11.
1.1.12.
1.1.13.
1.1.14.
1.1.15.
1.1.16.
1.1.17.
1.1.18.
1.1.19.
1.1.20.

√
x(1 − cos 4x)
lim
x→0 sin x − tan x
√
√
1 + x sin x − 3 cos 4x
√
lim
x→0
1 − 1 − x2
sin x
lim
x→0 1 − cos x
x2 − sin x
lim
x→0
x2
ln(1 + 2x2 )
lim
x→0
sin2 x
1 − e2x
lim
x→0
2x
esin x − ex
lim
x→0 sin x − x
√
1 + x + x2 − 1
lim
x→0
sin 2x
√
3
1 + sin x − 1
lim
x→0
tan x
1
lim x sin
x→0
x

1.2. Tính các giới hạn sau
xx − 4
x→2 x − 2
ln x
√
1.2.2. lim
x→1 1 −
x3
sin πx
√
1.2.3. lim
x→1 1 − 3 x2
1
1.2.4. lim x sin
x→∞
x

1.2.1. lim

Bài tập Giải tích 1

1.2.5. lim

x→+∞

sin

√

√
x + 1 − sin x

√
x
1.2.6. lim x( 2 − 1)
x→∞

√
√
x2 + 1 + x
1.2.7. lim √
x→+∞ 4 x3 + x − x
2x + 3
√
x→∞ x + 3 x

1.2.8. lim

Giảng viên: Phan Đức Tuấn

2

CHƯƠNG 1. HÀM SỐ - GIỚI HẠN - LIÊN TỤC
√
3

x2 + 1
x→∞ x + 1
x2
√
1.2.10. lim
x→+∞ 10 + x x
√
3 √
1.2.11. lim x 2 ( x3 + 1 − x3 − 1)
1.2.9. lim

3
1
−
x→1
1 − x 1 − x3
√
3− 5+x
√
1.2.13. lim
x→4 1 −
5−x
1.2.12. lim

x→+∞

1.3. Tính các giới hạn sau:
x

1.3.1. lim

2x + 5
2x + 1

3x

1.3.2. lim

1 − 3x
4 − 3x

x→∞

x→∞

x→∞

1.3.4. lim

x→∞

x+1

x + 5x
x2 + 3
x2 − x + 1
x2 + x − 1

1.3.5. lim 2x2 + cos 2x

1.3.10. lim 2e

1.3.6. lim (e + 3x)

x
x2 −1

(x + 2)2x (x + 3)x−3
x→∞
(x + 1)3(x−1)
(2x + 3)5x (2x + 5)3x+1
1.3.12. lim
x→∞
(2x + 1)8x+1

1
x2

1

1.3.13. lim (1 + tan 3x) 2x
x→0

x→0

2
x

1.3.14. lim

x→0

x→0

1.2

−1

1.3.11. lim

x

1
x

1.3.7. lim e2x − sin 3x

x−1
x

x→1

x→0

x

1
x2

x→0

2

1.3.3. lim

cos 2x
1.3.8. lim
x→0
cos 3x
√
x
1.3.9. lim cos 3x

sin x
x

3 sin x
x−sin x

Hàm số liên tục

1.4. Xét sự liên tục của hàm f tại x = 0, với

 1 nếu x = 0
1.4.1. f (x) = x
 0 nếu x = 0

 sin x
nếu x = 0
1.4.2. f (x) =
x
1
nếu x = 0
1.4.3. f (x) =

(sin x) arctan x1
0

1.4.4. f (x) =

x sin x1
1

nếu x = 0,
nếu x = 0.

nếu x = 0,
nếu x = 0.

x arctan x3 nếu x = 0,
3
nếu x = 0.

sin 2x

√
nếu x = 0,
1.4.6. f (x) = 1 − 3 4x + 1

2
nếu x = 0.

 ln(cos 2x)
nếu x = 0,
1.4.7. f (x) =
x2

4
nếu x = 0.
1.4.5. f (x) =

Bài tập Giải tích 1

Giảng viên: Pha...
1
Chương 1
Hàm số - Giới hạn - Liên tục
1.1 Giới hạn hàm số
1.1. Tính các giới hạn sau:
1.1.1. lim
x0
ln(cos 4x)
x tan 3x
1.1.2. lim
x0
e
2x
2
cos 4x
x
2
1.1.3. lim
x0
(1 e
x
) sin 2x
x
2
+ 3x
1.1.4. lim
x0
1 cos 3x cos 4x
x sin 2x
1.1.5. lim
x0
1 + x
2
cos 2x
tan
2
x
2
1.1.6. lim
x0
2 cos x
4 cos 2x
tan
2
2x
1.1.7. lim
x0
1 e
x
3
1 6x
x
2
2x
1.1.8. lim
x0
cos 2x
cos 3x
x arcsin x
1.1.9. lim
x0
tan 2x sin 2x
x
3
1.1.10. lim
x0
x
2
cos 2x
1 x
2
1.1.11. lim
x0
x(1
cos 4x)
sin x tan x
1.1.12. lim
x0
1 + x sin x
3
cos 4x
1
1 x
2
1.1.13. lim
x0
sin x
1 cos x
1.1.14. lim
x0
x
2
sin x
x
2
1.1.15. lim
x0
ln(1 + 2x
2
)
sin
2
x
1.1.16. lim
x0
1 e
2x
2x
1.1.17. lim
x0
e
sin x
e
x
sin x x
1.1.18. lim
x0
1 + x + x
2
1
sin 2x
1.1.19. lim
x0
3
1 + sin x 1
tan x
1.1.20. lim
x0
x sin
1
x
1.2. Tính các giới hạn sau
1.2.1. lim
x2
x
x
4
x 2
1.2.2. lim
x1
ln x
1
x
3
1.2.3. lim
x1
sin πx
1
3
x
2
1.2.4. lim
x→∞
x sin
1
x
1.2.5. lim
x+
sin
x + 1 sin
x
1.2.6. lim
x→∞
x(
x
2 1)
1.2.7. lim
x+
x
2
+ 1 +
x
4
x
3
+ x x
1.2.8. lim
x→∞
2x + 3
x +
3
x
Bài tập Giải tích 1 Giảng viên: Phan Đức Tuấn
Bài Tập Giải Tích 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Tập Giải Tích 2 - Người đăng: dismissthepast@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bài Tập Giải Tích 2 9 10 624