Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập giới hạn một bên

Được đăng lên bởi lngoctrac
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1765 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Giới hạn và hàm liên tục

BÀI GIẢNG SỐ 03: CÁC DẠNG GIỚI HẠN MỘT PHÍA
Dạng 1: Giới hạn khi x dần về a+ , aPhương pháp: Sử dụng các định nghĩa với lưu ý:


x  x0 được hiểu là x  x0 và x  x0 ( khi đó x  x0  x  x0 )



x  x0 được hiểu là x  x0 và x  x0 ( khi đó x  x0  x0  x )



 lim f ( x )  lim f ( x)  lim f ( x)
xa

x a

x a

Ví dụ 1: Áp dụng định nghĩa giới hạn bên phải và giới hạn bên trái của hàm số, tìm các
giới hạn sau:
a) lim x  1

b) lim ( 5  x  2x )

x 1

c) lim
x 3



x 5 

1
x 3

1
x 3

d) lim
x 3



Bài giải:
a) Ta có ngay lim x  1 = 0
x 1

b) lim ( 5  x  2x ) = 10
x 5 

1
= +
x 3 x  3
1
d) lim
= -
x 3 x  3

c) lim



Ví dụ 2: Tìm các giới hạn sau ( nếu có )
a)

lim

x 2

| x 2|
x2

b) lim
x 2

Từ đó đưa ra kết luận cho giới hạn lim
x 2



| x2|
x2

x2
x2

Bài giải:
Ta có:
x2
| x2|
 lim
1
x

2
x2
x2
x2
2 x
b) lim
 lim
 1
x2 x  2
x2 x  2
x2
x2
x2
Từ a) và b) ta thấy lim
không tồn tại
 lim
 lim
x 2 x  2
x 2 x  2
x 2 x  2

a) lim

x 2

Ví dụ 3: Tìm các giới hạn sau:

Giới hạn và hàm liên tục

a) lim

x 0

c) lim

x2 x

b) lim

x 2 

x x
x 2  3x  2

x  ( 1) 

4  x2
2x

x 2  7 x  12

d) lim

x 3 

x5  x4

9  x2

Bài giải:
a) Với x > 0, ta có:
x2 x
x x

Do đó: lim
x 0



x2 x
 lim
x  x x  0

x ( x  2)



x ( x  1)

x 2



x 1

x 2 2

 2
x  1 1

b) Với x < 2, ta có:
4  x 2 (2  x )(2  x )

 ( x  2) 2  x
2 x
2 x

Do đó: lim

x 2

4  x2
 lim ( x  2) 2  x  0
2  x x  2

c) Với x > - 1, ta có:
x 2  3x  2
x5  x 4
2

x  3x  2

Do đó: lim



x5  x 4
d) Với 3  x  3 ta có:
x ( 1)

x  ( 1)

9 x

Do đó: lim


x 3

x 2  7 x  12
9  x2

2

 lim
x 3

x

2

x 1

(3  x)(4  x)



(3  x)(3  x)

2 | x | 1 khi x  2
2
 2 x  1 khi x  2
Tìm lim  f ( x ) , lim  f ( x )

f(x) = 

x  ( 2 )

Bài giải:
Ta có:
+) lim f ( x )  lim  2 x  1  lim (2 x  1)  3
x ( 2)

x  ( 2) 

+) lim f ( x )  lim
x  ( 2)

x  ( 2)

x  ( 2)

2 x2  1  3



4 x
1
6


6
3 x
6

Ví dụ 4: ( Giới hạn hàm số kép)
Cho hàm số:

x  ( 2 )



x  1( x  2)
x2

x  1( x  2)
0
x2

 lim 

x 2  7 x  12

( x  1)( x  2)



4 x
3 x

Giới hạn và hàm liên tục

Bài tập tự luyện
Bài 1: Tìm các giới hạn sau:
a) lim

3

x  

c) lim

x  

2x 5  x 3  1
(2 x 2  1)(x 3  x )

b) lim

x 2  x  2x
2x  3

d) lim ( x  1)

ĐS: a) 1

b) 2

x  

2 | x | 3
x2  x  5

x  

c)

1
2

x
...
Gii hn và hàm liên tc
BÀI GING S 03: CÁC DNG GII HN MT PHÍA
Dng 1: Gii hn khi x dn v a
+
,
a
-
Phương pháp: S dụng các định nghĩa với lưu ý:
0
x x
được hiu là
0
x x
0
x x
( khi đó
0 0
x x x x
)
0
x x
được hiu là
0
x x
0
x x
( khi đó
0 0
x x x x
)
lim ( ) lim ( ) lim ( )
x a
x a x a
f x f x f x
Ví d 1:
Áp dụng định nghĩa giới hạn bên phi và giới hạn bên trái của hàm số, tìm các
giới hạn sau:
a) 1xlim
1x
b)
)x2x5(lim
5x
c)
3
x
1
lim
3x
d)
3
x
1
lim
3x
Bài giải:
a) Ta có ngay 1xlim
1x
= 0
b)
)x2x5(lim
5x
= 10
c)
3
x
1
lim
3x
= +
d)
3
x
1
lim
3x
= -
Ví dụ 2: Tìm các giới hạn sau ( nếu có )
a)
2
| 2|
lim
2
x
x
x
b)
2
| 2|
lim
2
x
x
x
Từ đó đưa ra kết luận cho giới hạn
2
2
lim
2
x
x
x
Bài gii:
Ta có:
a)
2 2
| 2| 2
lim lim 1
2 2
x x
x x
x x
b)
2 2
2
2
lim lim 1
2 2
x x
x
x
x x
T a) và b) ta thy
2
2 2
2 2 2
lim lim lim
2 2 2
x
x x
x x x
x x x
không tn ti
Ví d 3: Tìm các giới hạn sau:
Bài tập giới hạn một bên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập giới hạn một bên - Người đăng: lngoctrac
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài tập giới hạn một bên 9 10 733