Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập halogen

Được đăng lên bởi Hop Le
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1571 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Chương 5 . Nhóm halogen (Nhóm VIIA)
A. BAØI TAÄP TRAÉC NGHIEÄM :
Câu 1: Các nguyên tố phân nhóm chính nhóm VIIA có cấu hình electron lớp ngoài cùng là:
A/ 3s
2
3p
5
B/ 2s
2
2p
5
C/ 4s
2
4p
5
D/ ns
2
np
5
Câu 2: Số liên kết cộng hóa trị tối đa có thể tạo ra bởi nguyên tử có cấu hình electron ngoài cùng là 3s
2
3p
5
là :
A. 5 B.3. C. 2. D. 7.
Câu 3: Ñaëc ñieåm naøo döôùi ñaây khoâng phaûi laø ñaëc ñieåm chung cuûa caùc nguyeân toá halogen (F, Cl, Br, I )
A/ Nguyeân töû chæ co ùkhaû naêng thu theâm 1 e B/Taïo ra hôïp chaát lieân keát coäng hoaù trò co ùcöïc vôùi hidro
C/ Coù soá oxi hoaù -1 trong moïi hôïp chaát D/ Lôùp electron ngoaøi cuøng cuûa nguyeân töû coù 7 electron
Câu 4: Ñaëc ñieåm naøo döôùi ñaây laø ñaëc ñieåm chung cuûa caùc nguyeân toá halogen ?
A/ ÔÛ ñieàu kieän thöôøng laø chaát khí B/ Coù tính oxi hoùa maïnh
C/ Vöaø coù tính oxi hoaù, vöøa coù tính khöû D/ Taùc duïng maïnh vôùi nöôùc
Câu 5: Trong các Halogen sau: F
2
, Cl
2
, Br
2
, I
2
, halogen phản ứng với nước mạnh nhất là:
A/ Cl
2
B/ Br
2
C/ F
2
D/ I
2
Câu 6: Trong daõy boán dung dòch axit : HF, HCl, HBr, HI :
A/Tính axit taêng daàn töø traùi qua phaûi. B/Tính axit giaûm daàn töø traùi qua phaûi.
C/Tính axit taêng daàn ñeán HCl sau ñoù giaûm ñeán HI. D/Tính axit bieán ñoåi khoâng theo qui luaät.
Câu 7:Cho các axit : HCl(1);HI(2);HBr(3).Sắp xếp theo chiều tính khử giảm dần:
A.(1)>(2)>(3) B.(3)>(2)>(1) C.(1)>(3)>(2) D.(2)>(3)>(1)
Câu 8: Tính oxy hoá của các halogen giảm dần theo thứ tự sau:
A/ Cl
2
> Br
2
>I
2
>F
2
B/ F
2
> Cl
2
>Br
2
>I
2
C/ Br
2
> F
2
>I
2
>Cl
2
D/ I
2
> Br
2
>Cl
2
>F
2
Câu 9: Số oxy hoá của clo trong các chất: HCl, KClO
3
, HClO, HClO
2
, HClO
4
lần lượt là:
A/ +1, +5, -1, +3, +7 B/ -1, +5, +1, -3, -7 C/ -1, -5, -1, -3, -7 D/ -1, +5, +1, +3, +7
Câu 10: Sắp xếp nào sau đây theo chiều tăng dần tính axit:
A. HClO > HClO
2
> HClO
3
> HClO
4
B.HClO < HClO
2
< HClO
3
< HClO
4
C. .HClO
3
< HClO
4
< HClO < HClO
2
D. HClO
3
> HClO
4
> HClO > HClO
2
Caâu 11:Giaûi thích taïi sao ngöôøi ta ñieàu cheá ñöôïc nöôùc clo maø khoâng ñieàu cheá ñöôïc nöôùc flo. Haõy choïn lí do ñuùng .
A/ Vì flo khoâng taùc duïng vôùi nöôùc . B/ Vì flo coù theå tan trong nöôùc .
C/ Vì flo coù tính oxi hoaù maïnh hôn clo raát nhieàu , coù theå boác chaùy khi taùc duïng vôùi nöôùc D/ Vì moät lí do khaùc .
Caâu 12: Phaûn öùng cuûa khí Cl
2
vôùi khí H
2
xaõy ra ôû ñieàu kieän naøo sau ñaây ?
A/ Nhieät ñoä thaáp döôùi 0
0
C B/ Trong boùng toái, nhieät ñoä thöôøng 25
0
C C/ Trong boùng toái D/ Coù chieáu saùng
Câu 13: Choïn caäu sai:
A/ Ñoä aâm ñieän cuûa caùc halogen taêng töø ioât ñeán flo B/HF laø axít yeáu, coøn HCl, HBr,HI laø nhöõng axít maïnh
C/ Flo laø nguyeân toá coù ñoä aâm ñieän cao nhaát trong baûng heä thoáng tuaân hoaøn
D/ Trong caùc hôïp chaát vôùi hydroâ vaø kim loaïi,caùc halogen theå hieän soá oxi hoaù töø -1 ñeán +7
Caâu 14: Trong 4 hỗn hôïp sau ñaây, hoån hôïp naøo laø nöôùc Javen
A/NaCl + NaClO + H
2
O B/NaCl + NaClO
2
+ H
2
O C/NaCl + NaClO
3
+ H
2
O D/NaCl +HClO+ H
2
O
Caâu 15: Dung dòch HCl phaûn öùng ñöôïc vôùi taát caû caùc chaát trong nhoùm chaát naøo sau ñaây:
A/ NaCl, H
2
O, Ca(OH)
2
, KOH B/ CaO, Na
2
CO
3
, Al(OH)
3
, S
C/ Al(OH)
3
, Cu, S, Na
2
CO
3
D/ Zn, CaO, Al(OH)
3
, Na
2
CO
3
Câu 16: Trong các oxit sau:CuO, SO
2,
CaO, P
2
O
5
, FeO, Na
2
O, Oxit phản ứng được với axit HCl là:
A/ CuO, P
2
O
5
, Na
2
O B/ CuO, CaO,SO
2
C/ SO
2
, FeO, Na
2
O, CuO D/ FeO, CuO, CaO, Na
2
O
Câu 17: Dùng muối Iối hàng ngày để phòng bệnh bướu cổ . Muối Iốt ở đây là:
A. KI B. I
2
C. NaCl và I
2
D. NaCl và KI
Câu 18: Nếu lấy khối lượng KMnO
4
và MnO
2
bằng nhau cho tác dụng với HCl đặc thì chất nào cho nhiều Clo hơn :
A. MnO
2
B. KMnO
4
C. Lượng Clo sinh ra bằng nhau D. Không xác được.
Câu 19: Thêm dần dần nước Clo vào dung dịch KI có chứa sẵn một ít hồ tinh bột . Hiện tượng quan sát được là :
A.dd hiện màu xanh . B. dd hiện màu vàng lục C. Có kết tủa màu trắng D. Có kết tủa màu vàng nhạt .
Câu 20: Chất tác dụng với H
2
O tạo ra khí oxi là:
A. Flo B. Clo C. Brom D. Iot
Câu 21: Dãy khí nào sau đây ( từng chất một) làm nhạt được màu của dung dịch nước brom.
A. CO
2
, SO
2
, N
2
, H
2
S. B. SO
2
, H
2
S. C. H
2
S, SO
2
, N
2
, NO. D. CO
2
, SO
2
, NO
2
.
Câu 22: Đầu que diêm chứa S, P và 50%KClO
3
. Vậy KClO
3
được dùng làm:
A.Nguồn cung cấp oxi để đốt cháy S và P . B.Chất kết dính các chất bột S và P C.Chất độn rẻ tiền . D.Cả 3 điều trên
Câu 23: Số oxi hóa của Clo trong phân tử CaOCl
2
là:
A. 0 B. –1 C. +1 D. –1 và +1..
Bài tập halogen - Trang 2
Bài tập halogen - Người đăng: Hop Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập halogen 9 10 374