Ktl-icon-tai-lieu

bài tập halogen

Được đăng lên bởi hongngocvu3011
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1729 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GV: Hoàng Văn Hùng

Trường THPT Trưng Vương – năm học: 2011

Chương 5. NHÓM HALOGEN
(3 BUỔI)
A. MỤC TIÊU:
- Cung cấp cho học sinh một số dạng bài tập về NHÓM HALOGEN và phương pháp giải các
dang toán đó.
- Rèn luyện cho học sinh kỹ năng giải các bài toán về NHÓM HALOGEN
B. NỘI DUNG
I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT
Một số tính chất chung của các nguyên tố nhóm halogen
Đều có tính oxi hóa mạnh.
Độ mạnh giảm dần theo dãy: F2>Cl2>Br2>I2 (Vi độ âm điện nguyên tố halogen giảm dần)
Tính khử tăng dần theo dãy: F2<Cl2<Br2<I2 Hoặc F-<Cl-<Br-<IVì vậy, Các halogen mạnh có thể dẩy halogen yếu ra khỏi dd muối halogenua.
+ TH1: 1 halogen pư với 1 dd muối
VD: Cl2 + 2 NaBr  2 NaCl + Br2
Sau phản ứng: Khối lương muối giảm
1 mol Cl2 pư thì KL muối giảm: m  = 160 – 71 = 89g
+ TH2: Hỗn hợp halogen phản ứng với 1 dd muối
VD: Cl2, Br2 + dd NaI
Các phản ứng xảy ra theo thứ tự: Chất oxh mạnh hơn pư trước
Cl2 + 2NaI  2NaCl + I2 (1)
Br2 + 2NaI  2NaBr + I2 (2)
Sau (1) còn dư NaI thì mới có pứ (2)
+ TH3: Halogen phản ứng với hh muối halogenua
VD: Cl2 + dd hh NaBr và NaI
Các phản ứng xảy ra theo thứ tự: Chất khử mạnh hơn pư trước
Cl2 + 2NaI  2NaCl + I2 (1)
Cl2 + 2NaBr  2NaCl + Br2 (2)
Sau (1) còn dư Cl2 thì mới có pứ (2)
Các hidro halogenua khi hòa tan vào H2O tạo ra axit halogenic
Độ mạnh của axit tăng dần theo dãy: HF<HCl<HBr<HI ( Vi bán kính nguyên tử halogen tăng dần)
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
DẠNG I: VIẾT PTHH
Câu 1: Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) khi lần lượt cho các chất sau tác dụng với Clo, Br2,
I2:
a) K, Na, Rb, Mg, Ba, Al, Fe, Ca, Zn, Cu, H2, H2O.
c) KOH(ở t0 thường), KOH(ở 1000C), NaOH, Ca(OH)2, KBr, NaBr, NaI, KI, MgBr2, CaBr2, BaBr2
Câu 2: Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) khi lần lượt cho các chất sau tác dụng với HCl, HBr:
a) K, Na, Rb, Mg, Ba, Al, Fe, Ca, Zn, Cu, H2.
b) K2O, Na2O, Rb2O, MgO, BaO, Al2O3, Fe2O3, CaO, ZnO, FeO, CuO
c) K2CO3, Na2CO3, Rb2CO3, MgCO3, BaCO3, CaCO3, AgNO3
d) KOH, NaOH, RbOH, Mg(OH)2, Ba(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)2, Ca(OH)2, Zn(OH)2, Cu(OH)2
e) MnO2, KMnO4, K2Cr2O7
Câu 3: Viết các phương trình phản ứng xảy ra cho các sơ đồ sau:
a) HCl  Cl2  FeCl3  NaCl  HCl  CuCl2  AgCl
b) KMnO4Cl2HCl FeCl3  AgCl Cl2Br2I2ZnI2 Zn(OH)2
c) KCl Cl2KClOKClO3KClO4KClKNO3
d) Cl2KClO3KCl Cl2Ca(ClO)2CaCl2Cl2O2
e) KMnO4 Cl2  KClO3  KCl  Cl2  HCl  FeCl2  FeCl3  Fe(OH)3
f) CaCl2  NaCl  HCl  Cl2  CaOCl2  CaCO3  CaCl2 ...

 !"#
$%&'()*

+,-./012/3456027.89 !"#8..:.0;0:
4<2:=>
+?@A,BC/0DE0;0:602:89 !"#


12/32F-2,G<:,BH23><AI
-

-


 !
"

#$%&%'()*
-
+,-.
/
/ !
/"
01
2
/
2
/ !
2
/"
2
$3456789:!,;)
<+0==>?4@=)
$A
<B !
B< !
C>DE)?F)
=
>?3EG)
H=IJKL=HMN
<+00OP>>D4@=)
$A
6 !
<B"
7>D!DQRF>?!?@

<B"
B<"
#=*
 !
<B"
B !<"
#*
C#=*S?B"3@>D#*
<+0T0>D4@)
$A
<B !4UB"
7>D!DQR,-F>?!?@

<B"
B<"
#=*

<B !
B< !
#*
C#=*S?
3@>D#*
-
7!,S4U0
V!
-
W.0/0/0 !/0"#$X7,(-.*

 
  Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) khi lần lượt cho các chất sau tác dụng với Clo, Br
2
,
I
2
:
a) K, Na, Rb, Mg, Ba, Al, Fe, Ca, Zn, Cu, H
2
, H
2
O.
c) KOH(ở t
0
thường), KOH(ở 100
0
C), NaOH, Ca(OH)
2
, KBr, NaBr, NaI, KI, MgBr
2
, CaBr
2
, BaBr
2
! Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) khi lần lượt cho các chất sau tác dụng với HCl, HBr:
a) K, Na, Rb, Mg, Ba, Al, Fe, Ca, Zn, Cu, H
2
.
b) K
2
O, Na
2
O, Rb
2
O, MgO, BaO, Al
2
O
3
, Fe
2
O
3
, CaO, ZnO, FeO, CuO
c) K
2
CO
3
, Na
2
CO
3
, Rb
2
CO
3
, MgCO
3
, BaCO
3
, CaCO
3
, AgNO
3
d) KOH, NaOH, RbOH, Mg(OH)
2
, Ba(OH)
2
, Al(OH)
3
, Fe(OH)
2
, Ca(OH)
2
, Zn(OH)
2
, Cu(OH)
2
e) MnO
2
, KMnO
4
, K
2
Cr
2
O
7
" Viết các phương trình phản ứng xảy ra cho các sơ đồ sau:
a) HCl Cl
2
FeCl
3
NaCl HCl CuCl
2
AgCl
b) KMnO
4
Cl
2
HCl FeCl
3
AgCl Cl
2
Br
2
I
2
ZnI
2
Zn(OH)
2
c) KCl Cl
2
KClOKClO
3
KClO
4
KClKNO
3
d) Cl
2
KClO
3
KCl Cl
2
Ca(ClO)
2
CaCl
2
Cl
2
O
2
e) KMnO
4
Cl
2
KClO
3
KCl Cl
2
HCl FeCl
2
FeCl
3
Fe(OH)
3
f) CaCl
2
NaCl HCl Cl
2
CaOCl
2
CaCO
3
CaCl
2
NaCl NaClO
g) KI I
2
HI HCl KCl Cl
2
HCLO O
2
Cl
2
Br
2
I
2
h) KMnO
4
→ Cl
2
→ HCl →FeCl
2
→ AgCl → Ag
i) HCl → Cl
2
→ FeCl
3
→ Fe(OH)
3
→ Fe
2
(SO
4
)
3
j)HCl → Cl
2
→ NaCl → HCl → CuCl
2
→ AgCl → Ag
1
bài tập halogen - Trang 2
bài tập halogen - Người đăng: hongngocvu3011
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
bài tập halogen 9 10 566