Ktl-icon-tai-lieu

bài tập Hàm mũ và logarit

Được đăng lên bởi Bees Eagles
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 446 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRAÀN SÓ TUØNG
---- ›š & ›š ----

BAØI TAÄP GIAÛI TÍCH 12
TAÄP 2

OÂN THI TOÁT NGHIEÄP THPT & ÑAÏI HOÏC

Naêm 2009

Traàn Só Tuøng

Haøm soá luyõ thöøa – muõ –logarit

CHÖÔNG II
HAØM SOÁ LUYÕ THÖØA – HAØM SOÁ MUÕ – HAØM SOÁ LOGARIT

I. LUYÕ THÖØA
1. Ñònh nghóa luyõ thöøa
Soá muõ a

Cô soá a

a = nÎ N*
a =0

aÎR
a¹0

a = -n ( n Î N * )

a¹0

m
(m Î Z , n Î N * )
n
a = lim rn (rn Î Q, n Î N * )

a=

Luyõ thöøa aa
aa = a n = a.a......a (n thöøa soá a)
aa = a 0 = 1
1
a a = a -n = n
a
m

a>0

a a = a n = n a m (n a = b Û b n = a)

a>0

a a = lim a rn

2. Tính chaát cuûa luyõ thöøa
· Vôùi moïi a > 0, b > 0 ta coù:
a

b

a .a = a

a +b

;

aa
= aa -b
b
a

· a > 1 : aa > a b Û a > b ;
· Vôùi 0 < a < b ta coù:

a

a

b

; (a ) = a

a .b

a

a

; (ab) = a .b

a

aa
æaö
; ç ÷ = a
b
èbø

0 < a < 1 : aa > a b Û a < b

am < bm Û m > 0 ;
am > bm Û m < 0
Chuù yù: + Khi xeùt luyõ thöøa vôùi soá muõ 0 vaø soá muõ nguyeân aâm thì cô soá a phaûi khaùc 0.
+ Khi xeùt luyõ thöøa vôùi soá muõ khoâng nguyeân thì cô soá a phaûi döông.
3. Ñònh nghóa vaø tính chaát cuûa caên thöùc
· Caên baäc n cuûa a laø soá b sao cho b n = a .
· Vôùi a, b ³ 0, m, n Î N*, p, q Î Z ta coù:
n

ab = n a .n b ;

Neáu

p q
= thì
n m

n
n

ap =

a na
=
(b > 0) ;
b nb

m

n

a q (a > 0) ; Ñaëc bieät

· Neáu n laø soá nguyeân döông leû vaø a < b thì

n

p

a p = ( n a ) ( a > 0) ;
n

a=

mn

mn

a = mn a

am

a<nb.

Neáu n laø soá nguyeân döông chaün vaø 0 < a < b thì
Chuù yù:

n

a<nb.

+ Khi n leû, moãi soá thöïc a chæ coù moät caên baäc n. Kí hieäu n a .
+ Khi n chaün, moãi soá thöïc döông a coù ñuùng hai caên baäc n laø hai soá ñoái nhau.
4. Coâng thöùc laõi keùp
Goïi A laø soá tieàn göûi, r laø laõi suaát moãi kì, N laø soá kì.
Soá tieàn thu ñöôïc (caû voán laãn laõi) laø:

C = A(1 + r )N

Trang 51

Haøm soá luyõ thöøa – muõ –logarit

Traàn Só Tuøng

Baøi 1. Thöïc hieän caùc pheùp tính sau::
3

2

3
42

c) C =

2
+ 83

d) D =
7

3

f) F =

23.2 -1 + 5-3.54 - ( 0, 01)

-2

0

10 -3 :10 -2 - ( 0,25 ) + 10 -2

4. 64. æç 3 2 ö÷
è
ø
i) I =
3
32
5

4

( )
3
32 2

-

2
5
3

-18 ) .2 4. ( -50 )
(
e) E =
4
5
2
( -25) . ( -4 ) . ( -27 )
g) G =

6

-3 ) . ( -15 ) .84
(
b) B =
6
4
92. ( -5 ) . ( -6 )

2

æ 7 ö
7ö æ 2ö
a) A = ( -1) ç - ÷ . ç - ÷ . ( -7 ) . ç - ÷
è 8ø è 7ø
è 14 ø
3æ

( 0, 01)

2
253 êé( -5 ) úù
ë
û

h) H = ( 4

.10 -2
-3

3

1256. ( -16 ) . ( -2 )
4

1
+ 25 3

)( 2

1
3

1
- 10 3

5

81. 5 3. 5 9. 12

1
3

1
+ 53

)

4

k) K =

2

æ 3 3 ö . 18 5 27. 6
ç
÷
è
ø
Baøi 2. Vieát caùc bieåu thöùc sau döô...
TRAÀN SÓ TUØNG
---- ›š & ›š ----
BAØI TAÄP GIAÛI TÍCH 12
TAÄP 2
OÂN THI TOÁT NGHIEÄP THPT & ÑAÏI HOÏC
Naêm 2009
bài tập Hàm mũ và logarit - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập Hàm mũ và logarit - Người đăng: Bees Eagles
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
bài tập Hàm mũ và logarit 9 10 749