Ktl-icon-tai-lieu

bài tập hàm phức

Được đăng lên bởi Trung Đại Gia
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1159 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài tập Hàm biến phức

Trường Đại học Điện Lực – Khoa KHCB

Bài tập chương II
(Đạo hàm và tích phân hàm biến phức)
Bài 1. Xét tính khả vi của các hàm số sau
a) f  z   zz
b) f  z   z  z  i  z  1  i
c) f  z   x 2  y 2  i 2 xy
d) f  z   x 2  y 2  2 xy  i  2 xy  x 2  y 2 
e) f  z  e zz  1
f) f  z  arg z
Bài 2. Xác định các số thực a, b, c để hàm số sau giải tích trên C
2

f  z   x  ay 2  i  bx  cy 

Bài 3. Bằng định lý Cauchy-Riemann chứng minh rằng hàm số ln z là hàm khả vi
trên C\{0} và  ln z ' 

1
z

Bài 4. Tìm những miền mà tại đó hàm số f  z   x

Bài 5. Cho hàm số

2

 y 2  2i xy

là giải tích

 x 3 1  i   y 3 1  i 
 2 2 , z 0
f  z   x  y
0
, z 0


Chứng tỏ rằng hàm số trên liên tục và thoả mãn điều kiện Cauchy-Riemann tại
z 0 nhưng không khả vi tại đó.
Bài 6. CMR hàm số f  z   xy thoả mãn các điều Cauchy-Riemann tại z 0
nhưng tại đó hàm số không có đạo hàm.

Bài 7. Khảo sát tính giải tích của hàm số

 xy 2  x  iy 
, z 0

f  z   x 2  y 4
0
, z 0

4

 e-z , z 0
Bài 8. Khảo sát tính giải tích của hàm số f  z  
 0 , z 0
Bài 9. Tính các tích phân sau
a) I  xdz , với L là đoạn gấp khúc nối từ A(0;0) đến B(1;1) đến C(1;2)
L

b) I  xdz , với L là đường tròn

z  a R

L

z

c) I  z dz , với L là biên của miền 1 
L

z  2, Im z  0

d) I  z z dz , với L là biên của miền  z

 1, Im z  0

L

1

GV Phạm Trí Nguyễn

Bài tập Hàm biến phức

Trường Đại học Điện Lực – Khoa KHCB

x2
 y 2 1 lấy ngược chiều KĐH
e) I  z dz , với L là nửa trên của Elip
4

L

f)

I   z  2 dz
L

, với L là đường cong

y x 2  1

nối từ điểm z i đến điểm

z 1  2i

Bài 10. Tính các tích phân sau
a) I  
L

b) I  
L

Bài 11. CMR

1

dz , với L là đường  z 1 , y 0 , 1 1

z
1

dz , với L là đường  z 1 , y 0 , 1   1

z



z R

dz
z a za



2R
R2  a

2

Bài 12. Tính các tích phân sau
a)
b)

z3  2z  1

  z  1

2

dz

z 2

cos z

  z  1  z  5
3

2

dz

z 4 2

Bài 13. Tính các tích phân sau
a)
b)

cos z
dz
z2   2
z 4





 z 3

c)
d)

z
2 dz
2
z 1

sin

sin z sin  z  1
dz
z2  z
z 2



sin z

  z  i

3

dz

z  i 1

Bài 14. Tính tích phân

z
L

dz
trong các trường hợp sau
9

2

a) 3i  D L , 3i  D L
b)  3i  D L ,3i  DL
c) 3i  DL
Bài 15. Tính các tích phân sau
z 3  2z 1
  z  1 2 dz
z 2
cos z
b) I    z  1 3  z  5 2 dz
z  4 2

a) I 

Bài 16. Giả sử chu tuyến L giới hạn một miền kín D có diện tích S. CMR
2...
Bài tập Hàm biến phức Trường Đại học Điện Lực – Khoa KHCB
Bài tập chương II
(Đạo hàm và tích phân hàm biến phức)
Bài 1. Xét tính khả vi của các hàm số sau
a)
zzzf
b)
izizzzf 1
c)
xyiyxzf 2
22
d)
2222
22 yxxyixyyxzf
e)
2
1
zz
ezf
f)
zargzf
Bài 2. Xác định các số thực a, b, c để hàm số sau giải tích trên C
cybxiayxzf
2
Bài 3. Bằng định lý Cauchy-Riemann chứng minh rằng hàm số
zln
hàm khả vi
trên C\{0} và
Bài 4. Tìm những miền mà tại đó hàm số
xyiyxzf 2
22
là giải tích
Bài 5. Cho hàm số
0 0
0
11
22
33
z,
z,
yx
iyix
zf
Chứng tỏ rằng hàm số trên liên tục thoả mãn điều kiện Cauchy-Riemann tại
0z
nhưng không khả vi tại đó.
Bài 6. CMR hàm số
xyzf
thoả mãn các điều Cauchy-Riemann tại
0z
nhưng tại đó hàm số không có đạo hàm.
Bài 7. Khảo sát tính giải tích của hàm số
0 0
0
42
2
z,
z,
yx
iyxxy
zf
Bài 8. Khảo sát tính giải tích của hàm số
0 0
0 e
4
-z
z,
z,
zf
Bài 9. Tính các tích phân sau
a)
L
xdzI
, với L là đoạn gấp khúc nối từ A(0;0) đến B(1;1) đến C(1;2)
b)
L
xdzI
, với L là đường tròn
Raz
c)
L
dz
z
z
I
, với L là biên của miền
021 zIm,z
d)
L
dzzzI
, với L là biên của miền
01 zIm,z
GV Phạm Trí Nguyễn
1
bài tập hàm phức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập hàm phức - Người đăng: Trung Đại Gia
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
bài tập hàm phức 9 10 597