Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập hệ thống bảng tuần hoàn

Được đăng lên bởi Trần Huân
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2268 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Biên Soạn: TRẦN ĐĂNG HUÂN
tố

Chuyên đề: Bảng tuần hoàn các nguyên

BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
Câu 1: Đại lượng nào sau đây của các nguyên tố biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.
A. số lớp electron
B. số electron lớp ngoài cùng
C. nguyên tử khối
D. số electron trong nguyên tử
Câu 2: Bán kính nguyên tử của các nguyên tố Be, F, Li và Cl tăng dần theo thứ tự sau:
A. Li < Be < F < Cl
B. F < Be < Cl < Li
C. Be < Li < F < Cl
D. Cl < F < Li < Be
Câu 3: Bán kính các ion có cùng cấu hình electron tỉ lệ nghịch với điện tích hạt nhân của nguyên tử . Các ion
Na+ , Mg2+ , F- , O2- đều có cùng cấu hình electron là 1s2 2s2 2p6. Dãy các ion có bán kính giảm dần :
A. Na+ > Mg2+ > F- > O2B. Mg2+ > Na+ > F- > O2+
2+
2C. F > Na > Mg > O
D. O2- > F- > Na+ > Mg2+
Câu 4: Các nguyên tố Na, Mg,, Si, C được sắp xếp theo chiều giảm dần năng lượng ion hóa thứ nhất :
A. C > Si > Mg>Na
B. Si> C> Mg > Na
C. C > Mg> Si> Na
D. Si> C> Mg > Na
Câu 5: Các nguyên tố thuộc chu kì 2 có thể tạo thành cation đơn nguyên tử:
A. Li, Be, B, C và N
B. Li, Be, C, N và O
C. Li, Be và B
D. N, O, F và Ne
Câu 6: Các nguyên tố thuộc chu kì 3 có thể tạo thành anion đơn nguyên tử :
A. Al, Si, P, S, Cl
B. Si, P, S, Cl
C. P, S, Cl
D. Mg, Si, P, S, Cl
2
2
6
2
6
Câu 7: Cấu hình electron nguyên tử của Fe : 1s 2s 2p 3s 3p 3d6 4s2. Sắt ở:
A. ô 26, chu kì 4, nhóm VIIIA
B. ô 26, chu kì 4, nhóm VIIIB
C. ô 26, chu kì 4, nhóm IIA
D. ô 26, chu kì 4, nhóm IIB
Câu 8: Nguyên tố X có số thự tự Z =8 . Hãy chọn câu phát biểu Đúng, X thuộc chu kì ?, nhóm ?
A. chu kì 2, nhóm IVA
B. chu kì 2, nhóm VIA
C. chu kì 2, nhóm VA
D. chu kì 2, nhóm IIA
Câu 9: Nguyên tử nguyên tố X có Z = 15, X có bao nhiêu electron lớp ngoài cùng ?, chu kì ?, nhóm ?
A. 3e ,chu kì 3 nhóm VA
B. 5e,chu kì 3,nhóm IIIA
C. 5e,chu kì 3,nhóm VA
D. 3e, chu kì 3,nhóm VIA
Câu 10: Cho các nguyên tố sau đây , nguyên tố nào có bán kính nguyên tử lớn nhất ?
A. Al
B. P
C. S
D. K
E. Na
Câu 11: Cho các nguyên tố sau đây, nguyên tố nào có độ âm điện lớn nhất ?
A. B
B. N
C. O
D. Mg
E. Ca
Câu 12: Trong BTH, nhóm các nguyên tố kim loại điển hình là:
A. IIIA
B. IIA
C. IA
D. IV A
Câu 13: Trong BTH nhóm các nguyên tố phi kim điển hình là:
A. VIA
B. VA
C.IVA
D. VIIA
Câu 14: Trong BTH không kể nguyên tố Franxi ( không bền ) thì:
a) nguyên tố có tính kim loại mạnh nhất:
A. H
B. Be
C. Cs
D. P
b) nguyên tố có tính phi kim mạnh nhất:
A. F
B. P
C. Br
D. I
Câu 15: Cho các nguyên tố sau đây : Ca, C, F, O, Be
a)Dãy nào sao đây sắp xếp theo chiều tăng dần ...
Biên Soạn: TRẦN ĐĂNG HUÂN Chuyên đề: Bảng tuần hoàn các nguyên
tố
BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
Câu 1: Đại lượng nào sau đây của các nguyên tố biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.
A. số lớp electron B. số electron lớp ngoài cùng
C. nguyên tử khối D. số electron trong nguyên tử
Câu 2: Bán kính nguyên tử của các nguyên tố Be, F, Li và Cl tăng dần theo thứ tự sau:
A. Li < Be < F < Cl B. F < Be < Cl < Li C. Be < Li < F < Cl D. Cl < F < Li < Be
Câu 3: Bán kính các ion có cùng cấu hình electron tỉ lệ nghịch với điện tích hạt nhân của nguyên tử . Các ion
Na
+
, Mg
2+
, F
-
, O
2-
đều có cùng cấu hình electron là 1s
2
2s
2
2p
6
. Dãy các ion có bán kính giảm dần :
A. Na
+
> Mg
2+
> F
-
> O
2-
B. Mg
2+
> Na
+
> F
-
> O
2-
C. F
-
> Na
+
> Mg
2+
> O
2-
D. O
2-
> F
-
> Na
+
> Mg
2+
Câu 4: Các nguyên tố Na, Mg,, Si, C được sắp xếp theo chiều giảm dần năng lượng ion hóa thứ nhất :
A. C > Si > Mg>Na B. Si> C> Mg > Na C. C > Mg> Si> Na D. Si> C> Mg > Na
Câu 5: Các nguyên tố thuộc chu kì 2 có thể tạo thành cation đơn nguyên tử:
A. Li, Be, B, C và N B. Li, Be, C, N và O C. Li, Be và B D. N, O, F và Ne
Câu 6: Các nguyên tố thuộc chu kì 3 có thể tạo thành anion đơn nguyên tử :
A. Al, Si, P, S, Cl B. Si, P, S, Cl C. P, S, Cl D. Mg, Si, P, S, Cl
Câu 7: Cấu hình electron nguyên tử của Fe : 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
6
4s
2
. Sắt ở:
A. ô 26, chu kì 4, nhóm VIIIA B. ô 26, chu kì 4, nhóm VIIIB
C. ô 26, chu kì 4, nhóm IIA D. ô 26, chu kì 4, nhóm IIB
Câu 8: Nguyên tố X có số thự tự Z =8 . Hãy chọn câu phát biểu Đúng, X thuộc chu kì ?, nhóm ?
A. chu kì 2, nhóm IVA B. chu kì 2, nhóm VIA
C. chu kì 2, nhóm VA D. chu kì 2, nhóm IIA
Câu 9: Nguyên tử nguyên tố X có Z = 15, X có bao nhiêu electron lớp ngoài cùng ?, chu kì ?, nhóm ?
A. 3e ,chu kì 3 nhóm VA B. 5e,chu kì 3,nhóm IIIA
C. 5e,chu kì 3,nhóm VA D. 3e, chu kì 3,nhóm VIA
Câu 10: Cho các nguyên tố sau đây , nguyên tố nào có bán kính nguyên tử lớn nhất ?
A. Al B. P C. S D. K E. Na
Câu 11: Cho các nguyên tố sau đây, nguyên tố nào có độ âm điện lớn nhất ?
A. B B. N C. O D. Mg E. Ca
Câu 12: Trong BTH, nhóm các nguyên tố kim loại điển hình là:
A. IIIA B. IIA C. IA D. IV A
Câu 13: Trong BTH nhóm các nguyên tố phi kim điển hình là:
A. VIA B. VA C.IVA D. VIIA
Câu 14: Trong BTH không kể nguyên tố Franxi ( không bền ) thì:
a) nguyên tố có tính kim loại mạnh nhất:
A. H B. Be C. Cs D. P
b) nguyên tố có tính phi kim mạnh nhất:
A. F B. P C. Br D. I
Câu 15: Cho các nguyên tố sau đây : Ca, C, F, O, Be
a)Dãy nào sao đây sắp xếp theo chiều tăng dần của độ âm điện ?
A. C, F, Ca, O, Be B. Ca, Be, C, O, F C. F, O, C, Be, Ca D. O, C, F, Ca, Be.
b) Dãy nguyên tố nào sau đây sắp xếp theo chiều tăng dần của bán kính nguyên tử ?
A. C, F, O, Be, Ca B. Ca, Be, C, O, F C. F, C, O, Ca, Be D. F,O, C, Be, Ca.
Câu 16: Cation R
+
có cấu hình electron kết thúc ở phân lớp 3p
6
. Vậy R thuộc :
Email: danghuan5191@gmail.com Phone: 01656100025
Page 1
Bài tập hệ thống bảng tuần hoàn - Trang 2
Bài tập hệ thống bảng tuần hoàn - Người đăng: Trần Huân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập hệ thống bảng tuần hoàn 9 10 346