Ktl-icon-tai-lieu

bài tập hệ thống tuần hoàn

Được đăng lên bởi sonlazydaiyen
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 195 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP VỀ BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN
Câu 1:
Các nguyên tố xếp ở chu kỳ 6 có số lớp electron trong nguyên tử là:
A. 3
B. 5.
C. 6.
D. 7.
Câu 2:
Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kỳ nhỏ và chu kỳ lớn là:
A. 3 và 3.
B. 3 và 4.
C. 4 và 4.
D. 4 và 3.
Câu 3:
Số nguyên tố trong chu kỳ 3 và 5 là:
A. 8 và 18.

B. 18 và 8.

C. 8 và 8.

D. 18 và 18.

Câu 4:
Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc nào? Chọn đáp án đúng
nhất .
A. Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.
B. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng.
C. Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được xếp thành 1 cột.
D. Cả A, B và C.
Câu 5:
Tìm câu sai trong các câu sau đây:
A. Bảng tuần hoàn gồm có các ô nguyên tố, các chu kỳ và các nhóm.
B. Chu kỳ là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron,
được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.
C. Bảng tuần hoàn có 7 chu kỳ. Số thứ tự của chu kỳ bằng số phân lớp electron
trong nguyên tử.
D. Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A và 8 nhóm B.
Câu 6:
Nguyên tố nhóm A hoặc nhóm B được xác định dựa vào đặc điểm nào sau đây ?
A. Nguyên tố s, nguyên tố p hoặc nguyên tố d, nguyên tố f.
B. tổng số electron trên lớp ngoài cùng.
C. Tổng số electron trên phân lớp ngoài cùng.
D. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố.
Câu 7:
Nguyên tố s là:
A. Nguyên tố mà nguyên tử có electron điền vào phân lớp s.
B. Nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng điền vào phân lớp s.
Giáo viên ào Th Ti pC. Nguyên tố mà nguyên tử có số electron lớp ngoài cùng là 2 electron.
D. Nguyên tố mà nguyên tử có từ 1 đến 6 electron trên lớp ngoài cùng .
Câu 8:
Số hiệu nguyên tử của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn cho ta biết:
1- số điện tích hạt nhân .
2- số nơtron trong nhân nguyên tử.
3- số electron trên lớp ngoài cùng .
4- số thứ tự nguyên tố trong bảng tuần hoàn.
5- số proton trong nhân hoặc electron trên vỏ nguyên tử.
6- số đơn vị điện tích hạt nhân.
Hãy cho biết thông tin đúng:
A. 1, 3, 5, 6.

B. 1, 2, 3, 4.

C. 1, 4, 5, 6.

D. 2, 3, 5, 6.

Câu 9:
Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p3. Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố X thuộc:
A. chu kỳ 3, nhóm V A.
B. chu kỳ 4, nhóm V B.
C. chu kỳ 4, nhóm VA.
D. chu kỳ 4 nhóm IIIA.
Câu 10:
Nguyên tố hóa học ở vị trí nào trong bảng tuần hoàn có cấu hình electron hóa trị là 3d10 4s1 ?
A. Chu kỳ 4, nhóm IB.
B. Chu kỳ 4, nhóm IA.
C. Chu kỳ 4, nhóm VIB.

D. Chu kỳ 4, nhóm VIA.

Câu 11:
Nguyên tố hóa học ở vị trí nào ...
Giáo viên ào Th󰗌 Ti󰗀p www.hoc360.vn
BÀI TẬP VỀ BNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN
Câu 1:
Các nguyên tố xếp ở chu k 6 có số lớp electron trong nguyên
t
ử là:
A. 3 B. 5. C. 6. D. 7.
Câu 2:
Trong bảng tuần hoàn các nguyên
t
ố, số chu kỳ nhỏ và chu kỳ lớn là:
A. 3 và 3. B. 3 và 4. C. 4 và 4. D. 4 và 3.
Câu 3:
Số nguyên tố trong chu k 3 và 5 là:
A. 8 và 18. B. 18 và 8. C. 8 và 8. D. 18 và 18.
Câu 4:
Trong bảng tuần hoàn, các nguyên
t
được sắp xếp theo nguyên tắc o? Chọn đáp án đúng
nhất .
A. Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.
B. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên
t
được xếp thành một hàng.
C. Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được xếp thành 1 cột.
D. Cả A, B và C.
Câu 5:
Tìm câu sai trong các câu sau
đây
:
A. Bảng tuần hoàn gồm có các ô nguyên
t
ố, các chu kỳ và các nhóm.
B. Chu kỳ là dãy c nguyên
t
mà nguyên tử của chúng có cùng
s
lớp electron,
được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.
C. Bảng tuần hoàn 7 chu
k
ỳ. Số thứ tự của chu k bằng số phân lớp electron
trong nguyên tử.
D. Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A và 8 nhóm B.
Câu 6:
Nguyên tố nhóm A hoặc nhóm B được xác định dựa vào đặc điểm nào sau đây ?
A. Nguyên tố s, nguyên tố p hoặc nguyên tố d, nguyên t f.
B. tổng số electron trên lớp ngoài cùng.
C. Tổng số electron trên phân lớp ngoài cùng.
D. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố.
Câu 7:
Nguyên tố s là:
A. Nguyên tố mà nguyên tử có electron điền vào phân lớp s.
B. Nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng điền vào phân lớp s.
bài tập hệ thống tuần hoàn - Trang 2
bài tập hệ thống tuần hoàn - Người đăng: sonlazydaiyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
bài tập hệ thống tuần hoàn 9 10 903