Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập HÌnh học 8_ CHương 1 Tứ Giác

Được đăng lên bởi nvthao1980
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 10043 lần   |   Lượt tải: 28 lần
CHƯƠNG I: TỨ GIÁC
I.

TỨ GIÁC

* Định nghĩa:
- Tứ giác ABCD là hình gồm 4 đoạn thẳng AB, BC, CD, DA; trong đó bất kì hai đoạn thẳng nào
cũng không cùng nằm trên một đường thẳng.
- Tứ giác lồi là tứ giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa bất kì
cạnh nào của tứ giác.
- Tổng các góc trong một tứ giác bằng 3600
Tứ giác ABCD  µA  µB  µC  µD  3600
VẤN ĐỀ I. Sử dụng tính chất về các góc của một tứ giác để tính góc
Bài 1. Cho tứ giác ABCD có µB  1200 ,µC  600 ,µD  900 . Tính góc A và góc ngoài tại đỉnh A.
Bài 2. Cho tứ giác ABCD có AB = AD, CB = CD, µC  600 , µA  1000 .
b) Tính µB, µD .

a) Chứng minh AC là đường trung trực của BD.

ĐS: b) µB  µD  1000 .
Bài 3. Cho tứ giác ABCD có phân giác trong của góc A và góc B cắt nhau tại E, phân giác ngoài
µ µ
µ µ
của góc A và góc B cắt nhau tại F. Chứng minh: ·AEB  C  D và ·AFB  A  B .
2

2

Bài 4. Cho tứ giác ABCD có µB  µD  1800 , CB  CD . Trên tia đối của tia DA lấy điểm E sao cho
DE = AB. Chứng minh:
a) Các tam giác ABC và EDC bằng nhau.
b) AC là phân giác của góc A.
Bài 5. Cho tứ giác ABCD biết số đo của các góc µA, µB, µC , µD tỉ lệ thuận với 5; 8; 13 và 10.
a) Tính số đo các góc của tứ giác ABCD.
b) Kéo dài hai cạnh AB và DC cắt nhau ở E, kéo dài hai cạnh AD và BC cắt nhau ở F. Hai
tia phân giác của các góc AED và góc AFB cắt nhau ở O. Phân giác của góc AFB cắt các cạnh
CD và AB tại M và N. Chứng minh O là trung điểm của đoạn MN.
Bài 6. Cho tứ giác ABCD có µB  µD  1800 , AC là tia phân giác của góc A. Chứng minh CB =
CD.
Bài 7. Cho tứ giác ABCD có µA   , µC   Hai đường thẳng AD và BC cắt nhau tại E, hai đường
thẳng AB và DC cắt nhau tại F. Các tia phân giác của ·AEB và ·AFD cắt nhau tại I. Tính góc ·EIF
theo  , 
Bài 8. Cho tứ giác ABCD có µA  650 ,µB  1170 ,µC  710. Tính số đo góc ngoài tại đỉnh D.
VẤN ĐỀ II. Sử dụng bất đẳng thức tam giác
để giải các bài toán liên hệ đến các cạnh của một tứ giác
Bài 1. Cho tứ giác ABCD. Chứng minh:
a) AB  BC  CD  AD
b) AC  BD  AB  BC  CD  AD .
Bài 2. Cho tứ giác ABCD có AB  BD  AC  CD . Chứng minh: AB  AC .
Bài 3. Cho tứ giác ABCD. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD.
a) Chứng minh:

AB  BC  CD  AD
 OA  OB  OC  OD  AB  BC  CD  AD .
2
1

b) * Khi O là điểm bất kì thuộc miền trong của tứ giác ABCD, kết luận trên có đúng
không?
Bài 4. Chứng minh rằng trong một tứ giác thì:
a) Tổng độ dài 2 cạnh đối diện nhỏ hơn tổng độ dài hai đường chéo.
b) Tổng độ dài hai đường chéo lớn hơn nửa chu vi của tứ ...
I. TỨ GIÁC
* Định nghĩa:
- Tứ giác ABCD hình gồm 4 đoạn thẳng AB, BC, CD, DA; trong đó bất hai đoạn thẳng nào
cũng không cùng nằm trên một đường thẳng.
- Tứ giác lồi tứ giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng bờ đường thẳng chứa bất
cạnh nào của tứ giác.
- Tổng các góc trong một tứ giác bằng 360
0
Tứ giác ABCD
µ
µ
µ
µ
A B C D
0
360
VẤN ĐỀ I. Sử dụng tính chất về các góc của một tứ giác để tính góc
Bài 1. Cho tứ giác ABCD có
µ
µ
µ
B C D
0 0 0
120 , 60 , 90
. Tính góc A và góc ngoài tại đỉnh A.
Bài 2. Cho tứ giác ABCD có AB = AD, CB = CD,
µ
µ
C A
0 0
60 , 100
.
a) Chứng minh AC là đường trung trực của BD. b) Tính
µ
µ
B D,
.
ĐS: b)
µ
µ
B D
0
100
.
Bài 3. Cho tứ giác ABCD phân giác trong của góc A góc B cắt nhau tại E, phân giác ngoài
của góc A và góc B cắt nhau tại F. Chứng minh:
·
µ
µ
C D
AEB
2
·
µ
µ
A B
AFB
2
.
Bài 4. Cho tứ giác ABCD
µ
µ
B D CB CD
0
180 ,
. Trên tia đối của tia DA lấy điểm E sao cho
DE = AB. Chứng minh:
a) Các tam giác ABC và EDC bằng nhau.
b) AC là phân giác của góc A.
Bài 5. Cho tứ giác ABCD biết số đo của các góc
tỉ lệ thuận với 5; 8; 13 và 10.
a) Tính số đo các góc của tứ giác ABCD.
b) Kéo dài hai cạnh AB và DC cắt nhau ở E, kéo dài hai cạnh AD và BC cắt nhau ở F. Hai
tia phân giác của các góc AED góc AFB cắt nhau O. Phân giác của góc AFB cắt các cạnh
CD và AB tại M và N. Chứng minh O là trung điểm của đoạn MN.
Bài 6. Cho tứ giác ABCD
µ
µ
B D
0
180
, AC tia phân giác của góc A. Chứng minh CB =
CD.
Bài 7. Cho tứ giác ABCD
µ
µ
A C,
Hai đường thẳng AD BC cắt nhau tại E, hai đường
thẳng AB DC cắt nhau tại F. Các tia phân giác của
·
AEB
·
AFD
cắt nhau tại I. Tính góc
·
EIF
theo
,
Bài 8. Cho tứ giác ABCD
µ
µ
µ
A B C
0 0 0
65 , 117 , 71 .
Tính số đo góc ngoài tại đỉnh D.
VẤN ĐỀ II. Sử dụng bất đẳng thức tam giác
để giải các bài toán liên hệ đến các cạnh của một tứ giác
Bài 1. Cho tứ giác ABCD. Chứng minh:
a)
AB BC CD AD
b)
AC BD AB BC CD AD
.
Bài 2. Cho tứ giác ABCD có
AB BD AC CD
. Chứng minh:
AB AC
.
Bài 3. Cho tứ giác ABCD. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD.
a) Chứng minh:
AB BC CD AD
OA OB OC OD AB BC CD AD
2
.
1
CHƯƠNG I: TỨ GIÁC
Bài tập HÌnh học 8_ CHương 1 Tứ Giác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập HÌnh học 8_ CHương 1 Tứ Giác - Người đăng: nvthao1980
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bài tập HÌnh học 8_ CHương 1 Tứ Giác 9 10 113