Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập hình học không gian

Được đăng lên bởi Tiêu Dao Lão Tử
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 139 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MATHVN.COM – 

BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
(CÓ THỂ DÙNG PP TỌA ĐỘ ĐỂ GIẢI)
Bµi 1: ( Bµi tËp T.3 trang 88, s¸ch BT H×nh häc12)
Cho h×nh lËp ph-¬ng ABCDA’B’C’D’. Gäi I, J lÇn l-ît lµ trung ®iÓm cña A’D’ vµ B’B.
a) Chøng minh r»ng IJ vu«ng gãc víi AC’
b) Chøng minh r»ng D’B vu«ng gãc víi mp(A’C’D), D’B vu«ng gãc víi mp(ACB’)
c) TÝnh gãc gi÷a hai ®-êng th¼ng IJ vµ A/D
Bµi 2: Cho h×nh lËp ph-¬ng ABCDA’B’C’D’ cã c¹nh b»ng a.
a) Chøng minh r»ng giao ®iÓm cña ®-êng chÐo A’C vµ mp (AB’D’) lµ träng t©m tam gi¸c
AB’D’.
b) T×m kho¶ng c¸ch gi÷a hai mp (AB’D’) vµ mp (C’BD).
c)T×m gãc t¹o bëi hai mp (DA’C) vµ mp (ABB’A’).
Bµi 3: ( §Ò thi §¹i häc Ngo¹i th-¬ng TP. Hå ChÝ Minh 2001-2002)
Cho h×nh lËp ph-¬ng ABCDA’B’C’D’, c¹nh b»ng a.
Gi¶ sö M,N lÇn l-ît lµ trung ®iÓm cña BC vµ DD’.
a) Chøng minh r»ng MN// (A’BD).
b) TÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®o¹n th¼ng BD vµ MN theo a.
Bµi 4: ( §Ò thi Häc viÖn C«ng nghÖ B-u chÝnh viÔn th«ng 2001-2002)
Cho h×nh hép ch÷ nhËt ABCDA’B’C’D’ cã AB=a ; AD=2a; AA’=a.
a) Gäi M lµ ®iÓm n»m trong AD sao cho

AM
= 3 .TÝnh kho¶ng c¸ch tõ M ®Õn (AB’C)
MD

b) TÝnh thÓ tÝch tø diÖn AB’D’C.
Bµi 5: Bµi tËp sè 7. ¤n tËp ch-¬ng 2- SGK HH12)
Cho h×nh lËp ph-¬ng ABCDA’B’C’D’ c¹nh a. §iÓm M thuéc AD’ vµ ®iÓm N thuéc BD
sao cho AM = DN = k
(0 < k < a 2)
a) T×m k ®Ó ®o¹n th¼ng MN ng¾n nhÊt.
b) Chøng minh r»ng MN lu«n song song víi mp(A’D’BC) khi k biÕn thiªn.
c) Khi ®o¹n MN ng¾n nhÊt, chøng minh r»ng MN lµ ®-êng vu«ng gãc chung cña AD’ vµ
DB vµ MN song song víi A’C.
Bµi 6: TÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a ®-êng chÐo cña mét h×nh lËp ph-¬ng vµ ®-êng chÐo cña
mét mÆt bªn nÕu chóng kh«ng c¾t nhau, biÕt r»ng c¹nh cña h×nh lËp ph-¬ng b»ng a.

 – book.mathvn.com

1

MATHVN.COM – 

Bµi 7: Cho tam gi¸c OAB vu«ng t¹i O, trªn ®-êng th¼ng vu«ng gãc víi (OAB) t¹i O lÊy
®iÓm C.
a) Chøng minh r»ng tø diÖn OABC cã 3 cÆp c¹nh ®èi diÖn vu«ng gãc víi nhau.
b) Tõ O vÏ OH ^ (ABC) t¹i H. Chøng minh r»ng H lµ trùc t©m tam gi¸c ABC.
c) Chøng minh r»ng

1
1
1
1
=
+
+
2
2
2
OH
OA OB OC 2

Bµi 8: ( Bµi tËp sè 9 bµi 9. Gãc SGK H×nh 12)
Cho tø diÖn OABC cã c¸c mÆt OAB, OBC, OCA lµ c¸c tam gi¸c vu«ng t¹i ®Ønh O.
Gäi a , b , g lµ gãc lÇn l-ît hîp bëi c¸c mÆt ph¼ng (OBC), (OCA), (OAB) víi mÆt ph¼ng
(ABC). Chøng minh r»ng:
a) Tam gi¸c ABC cã 3 gãc nhän.
b) cos 2 a + cos 2 b + cos 2 g = 1
Bµi 9: Cho h×nh chãp tø gi¸c ®Òu S.ABCD cã c¹nh ®¸y b»ng a; ®-êng cao b»ng b. TÝnh
kho¶ng c¸ch tõ S ®Õn mÆt ph¼ng ®i qua AB vµ trung ®iÓm M cña c¹nh SC.
Bµi 10: Cho h×nh chãp S.ABCD ...
MATHVN.COM – www.mathvn.com
www.mathvn.com book.mathvn.com
1
BÀI TP HÌNH HC KHÔNG GIAN
(CÓ TH DÙNG PP TỌA ĐỘ ĐỂ GII)
Bµi 1: ( Bµi tËp T.3 trang 88, s¸ch BT H×nh häc12)
Cho h×nh lËp ph-¬ng ABCDA’B’C’D’. Gäi I, J lÇn l-ît lµ trung ®iÓm cña A’D’ vµ B’B.
a) Chøng minh r»ng IJ vu«ng gãc víi AC’
b) Chøng minh r»ng D’B vu«ng gãc víi mp(A’C’D), D’B vu«ng gãc víi mp(ACB’)
c) TÝnh gãc gi÷a hai ®-êng th¼ng IJ vµ A
/
D
Bµi 2: Cho h×nh lËp ph-¬ng ABCDA’B’C’D’ cã c¹nh b»ng a.
a) Chøng minh r»ng giao ®iÓm cña ®-êng chÐo A’C vµ mp (AB’D’) lµ träng t©m tam gi¸c
AB’D’.
b) T×m kho¶ng c¸ch gi÷a hai mp (AB’D’) vµ mp (C’BD).
c)T×m gãc t¹o bëi hai mp (DA’C) vµ mp (ABB’A’).
Bµi 3: ( §Ò thi §¹i häc Ngo¹i th-¬ng TP. Hå ChÝ Minh 2001-2002)
Cho h×nh lËp ph-¬ng ABCDA’B’C’D’, c¹nh b»ng a.
Gi¶ sö M,N lÇn l-ît lµ trung ®iÓm cña BC vµ DD’.
a) Chøng minh r»ng MN// (A’BD).
b) TÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®o¹n th¼ng BD vµ MN theo a.
Bµi 4: ( §Ò thi Häc viÖn C«ng nghÖ B-u chÝnh viÔn th«ng 2001-2002)
Cho h×nh hép ch÷ nhËt ABCDA’B’C’D’ cã AB=a ; AD=2a; AA’=a.
a) Gäi M lµ ®iÓm n»m trong AD sao cho
3
AM
MD
=
.TÝnh kho¶ng c¸ch tõ M ®Õn (AB’C)
b) TÝnh thÓ tÝch tø diÖn AB’D’C.
Bµi 5: Bµi tËp sè 7. ¤n tËp ch-¬ng 2- SGK HH12)
Cho h×nh lËp ph-¬ng ABCDA’B’C’D’ c¹nh a. §iÓm M thuéc AD’ vµ ®iÓm N thuéc BD
sao cho AM = DN = k
(0 2)
k a< <
a) T×m k ®Ó ®o¹n th¼ng MN ng¾n nhÊt.
b) Chøng minh r»ng MN lu«n song song víi mp(A’D’BC) khi k biÕn thiªn.
c) Khi ®o¹n MN ng¾n nhÊt, chøng minh r»ng MN lµ ®-êng vu«ng gãc chung cña AD’ vµ
DB vµ MN song song víi A’C.
Bµi 6: TÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a ®-êng chÐo cña mét h×nh lËp ph-¬ng vµ ®-êng chÐo cña
mét mÆt bªn nÕu chóng kh«ng c¾t nhau, biÕt r»ng c¹nh cña h×nh lËp ph-¬ng b»ng a.
Bài tập hình học không gian - Trang 2
Bài tập hình học không gian - Người đăng: Tiêu Dao Lão Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập hình học không gian 9 10 145