Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập hình học không gian

Được đăng lên bởi h3po4
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 401 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
1. Cho hình chóp S.ABC có ABC là tam giác
vuông cân tại B, AC a , SA  ( ABC ) , góc giữa
cạnh bên SB và đáy bằng 600. Tính thể tích của khối
chóp.
2. Tính thể tích khối tứ diện đều S.ABC có tất cả
các cạnh đều bằng a.
3. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy
bằng a, các cạnh bên đều tạo với đáy một góc 60 0.
Tính thể tích của khối chóp.
4. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy
bằng a, cạnh bên hợp với đáy một góc 600 .
1/ Tính thể tích khối chóp S.ABCD
2/ Tìm tâm và tính bán kính mặt cầu ngọai tiếp
hình chóp.
5. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác
vuông tại B, cạnh bên SA  (ABC), biết AB = a,
BC = a 3 , SA = 3a.
1/ Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a.
2/ Gọi I là trung điểm của cạnh SC, tính độ dài
của cạnh BI theo a.
6. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác
vuông tại A. Biết AB = a, BC = 2a, SC = 3a và cạnh
bên SA vuông góc với đáy. Tính thể tích khối chóp
S.ABC theo a.
7. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình
vuông cạnh a, cạnh bên SA = a 3 và vuông góc
với đáy.
1/ Tính thể tích khối chóp S.ABCD.
2/ Chứng minh trung điểm I của cạnh SC là tâm
của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD.
8. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình
vuông, cạnh bên SA a 2 và vuông góc với đáy,
góc giữa SC và đáy là 450. Tính thể tích của khối
chóp.
9. Cho hình chóp S.ABC có SA, AB, BC vuông
góc với nhau từng đôi một. Biết SA = a,
AB = BC = a 3 .Tính thể tích của khối chóp và tìm
tâm của mặt cầu ngọai tiếp hình chóp.
10. Cho hình lăng trụ ABC. A’B’C’ có đáy là tam
giác đều cạnh a, cạnh bên bằng a 3 và hình chiếu
của A’ lên mp(ABC) trùng với trung điểm của BC.
Tính thể tích của khối lăng trụ đó.
11. Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp
một hình lăng trụ tam giác đều có 9 cạnh đều bằng
a.
12. Cho tứ diện S.ABC có SA vuông góc với mặt
·
phẳng (ABC), SA = a; AB = AC= b, BAC
 60 .
13. Xác định tâm và bán hình cầu ngoại tiếp tứ diện
S.ABC.
14. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình
vuông cạnh a, cạnh bên SB vuông góc với đáy,
cạnh bên SC bằng a 3 .

1. Tính thể tích của khối chóp S.ABCD.
2. Chứng minh trung điểm của cạnh SD là tâm
mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD.
15. Một hình trụ có thiết diện qua trục là hình
vuông, diện tích xung quanh là 4 .
1.Tính diện tích toàn phần của hình trụ.
2. Tính thể tích của khối trụ.
16. Cho khối chóp S.ABC có đường cao SA = a,
(a > 0) và đáy là tam giác đều. Góc giữa mặt bên
(SBC) và mặt dáy bằng 60 0. Tính thể tích của của
khối chóp S.ABC theo a.
17. Cho khối chóp S.AB...
www.PNE.edu.vn
HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
1.         

aAC

ABC

 !"#$%
%
&'(')*+

2. &'('*+,-.!/01
!/#
3. !/!"
# !/2!"3$%
%
&'(')*+
4. ,!/4!"
# 52!"3$%
%

67&'('*+4
87&'*'9:;<

5. !"
 
< =
=
>a
=>
67&'('*+?
87@;AB!()'!3-
)A?
6. !"
<==8=>
 2!"&'('*+
?
7. 4!"4
=
>a

2!"
67&'('*+4
87,B!(A)
)9:<4
8. 4!"4
 
8aSA
2!"
!"CD
%
&'(')*+

9. 
 2  E ! 3 <  = 
==
>
&'(')*+
)9:;<
10. FBGHHH!"
!/ #
>a
<
)HBI2B!()
&'(')*+FBG!
11. J!K*'9:<
3FBG!/L!/#

12. ,-.29
M=N==
·
$%BAC
13. J!K:<,-.

14. 4!"4
 2!"
 #
>a
6&'(')*+4
8,B!()4
9:<4
15. O3  BG  < -. P BG  
-.'QP
C
6&'-.':)BG
8&'(')*+BG
16. *+!RS=
T%!"!/@9
9-"#$%
%
&'('))
*+?
17. *+!"!/
T%&
#$%
%
 &'('))
*+?
18. ,-.!
3===U!(
O V : R5 3 8    W 
6 6
> >
AM AB BN BC
O9MOV
*+,-.8*+!-.U
UHB!U*+!-.,!XUY"
'(')UUH
19. ,!/4
!"#N#>%
&'-.'Q
P)!X!"BZ
<,4
20. S.ABC!"ABC
 A
>AB a AC a
9  SBC 
!/29M!"&'
?(')*+S.ABC
21. &'-.'QP('*+
,!/!3- 0!!"
#[
22. &<-.)\]9M!
PBG)3!/&'
-.'QPN:('*+
?[
23. Cho hình chóp tứ giác S.ABCD đáy
hình vuông cạnh a , cạnh bên SA
vuông góc với đáy, cạnh bên SC tạo với
đáy một góc 30
o
.
a) Tính diện tích xung quanh thể
tích khối chóp.
b)Tìm tâm và bán kính mặt cầu ngoại
tiếp hình chóp.
24. &'(')*+FBG!,!"
!/!RS^9
!">%!3
25. ,!/01!/
#&'('*+4
26. 4!"4
9 !/
2!"@;UB!(,
6
Bài tập hình học không gian - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập hình học không gian - Người đăng: h3po4
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập hình học không gian 9 10 34