Ktl-icon-tai-lieu

bài tập hình học

Được đăng lên bởi thanh-dat-nguyen
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 757 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công thức lớp 10

1/15

CÔNG THỨC VẬT LÝ LỚP 10
Chú ý:
- Tài liệu này không bao gồm tất cả các công thức vật lý được sử
dụng trong chương trình lớp 10, mà chỉ ở mức thống kê lại ở mức
đầy đủ nhất có thể.
- Các công thức này được soạn theo chương trình Vật lý lớp 10
Nâng cao. Những công thức nào chương trình Chuẩn không dùng
hoặc ít dùng sẽ được ghi chú bằng ký hiệu ©
- Mọi thắc mắc, đóng góp vui lòng gửi về địa chỉ http://
gocriengtrenban.wordpress.comCông thức lớp 10

2/15

CHƯƠNG: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
STT

NỘI DUNG

A

Các khái niệm cơ bản:

1

Tọa độ:

GHI CHÚ

x = OM
2

Khoảng cách:

d = x2 − x1
Chuyển động 1 chiều

3

Quãng đường:

4

Vận tốc trung bình:

s = x − x0

v=
5

s s1 + s2
=
t t1 + t 2

Gia tốc:

a=

v − v0
Δt

B

Chuyển động thẳng đều:

6

Phương trình chuyển động:

7

Khi 2 xe gặp nhau:

C

Chuyển động thẳng biến đổi đều:

8

Phương trình chuyển động:

x = vt + x0

x=

Bắt đầu từ đây, các công thức
đều lấy t0 = 0.
Nếu t0 ≠ 0, thay t bằng (t - t0)
Chiều của v là chiều chuyển
động.
Dấu của v phụ thuộc vào
chiều dương đã chọn.

x1 = x2

1 2
at + vt + x0
2

Nhanh dần đều: a, v cùng
dấu.
Chậm dần đều: a, v tránh dấu.Công thức lớp 10

3/15

STT

NỘI DUNG

GHI CHÚ

9

Phương trình vận tốc:

Thực chất là công thức tính
vận tốc tức thời.

10

Công thức độc lập với thời gian:

Khi không có thời gian thì nhớ
đến công thức này.

v = at + v0

v 2 − v02 = 2as
11

Vận tốc trung bình:

v=
D

Sự rơi tự do:

12

Tọa độ rơi tự do:

v + v0
2

1 2
y = gt + v0t
2
13

Quãng đường rơi tự do sau t giây đầu tiên:

s=

1 2
gt
2

Chỉ áp dụng cho chuyển động
thẳng biến đổi đều.

Chọn gốc tọa độ tại vị trí thả,
chiều dương hướng xuống.

Cho vật thả rơi không vận tốc
đầu.

14

Quãng đường vật rơi trong 1 giây cuối:

t: thời gian vật rơi chạm đất.
st-1: quãng đường vật rơi
trong gian (t - 1).

15

Vận tốc chạm đất:

Cho vật thả rơi không vận tốc
đầu.
Nếu có vận tốc đầu thì áp
dụng công thức không phụ
thuộc vào thời gian.

Δs = h − st −1
vcd = 2gh

16

Thời gian chạm đất:
Thay y = h vào phương trình tọa độ

17

Độ cao cực đại:

hmax
E

v02
=
+h
2g

Chọn gốc tọa độ tại mặt đất,
chiều dương hướng lên.
h: độ cao ném vật.

Chuyển động trong hệ quy chiếu quán
tính (chuyển động tương đối)


Công thức lớp 10

4/15

STT

NỘI DUNG

GHI CHÚ
Công thức vận tốc tương đối.

18

Công thức Galilei:

F

Chuyển động tròn đều:

19

Liên hệ giữa đơn vị dài và đơn vị góc:

...
CÔNG THC VT LÝ LP 10
Chú ý:
-Tài liu này không bao gm tt c các công thc vt lý được s
dng trong chương trình lp 10, ch mc thng li mc
đầy đủ nht có th.
-Các công thc này được son theo chương trình Vt lý lp 10
Nâng cao. Nhng công thc nào chương trình Chun không dùng
hoc ít dùng s được ghi chú bng ký hiu ©
-Mi thc mc, đóng p vui lòng gi v đa ch http://
gocriengtrenban.wordpress.com
Công thc lp 10C 1/15
http://gocriengtrenban.wordpress.com
bài tập hình học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập hình học - Người đăng: thanh-dat-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
bài tập hình học 9 10 799