Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập hóa

Được đăng lên bởi Thlm Ctk
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 742 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Website Ôn Thi Đại Học – Onthi24h.Tk
D. AXIT CACBOXILIC
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LÍ THUYẾT
1. Công thức:
a. Công thức phân tử (phản ứng cháy)
- Axit cacboxylic: CxHyOz (x ≥ 1. z = 2, 4, …)
CnH2n + 2 – 2k – 2zO2z (n ≥ 1, k ≥ 0 là số liên kết п ở gốc hiđrocacbon, z là số nhóm
chức –COOH)
- Axit cacboxylic đơn chức:
C xHyO2 (x ≥ 1)
C nH2n – 2kO2
(n ≥ 1, k ≥ 0)
- Axit cacboxylic no:
C nH2n + 2 – 2zO2z (n ≥ 1, z ≥ 1)
- Axit cacboxylic no, đơn chức: CnH2nO2
(n ≥ 1)
b. Công thức cấu tạo:
- Axitcacboxylic: R(COOH)z (z là số nhóm chức ≥ 1)
CnH2n + 2 – 2k – z(COOH)z (n ≥ 0, k≥ 0, z ≥ 1)
- Axit cacboxylic đơn chức:
R(COOH)
CnH2n + 1 – 2k(COOH) (n ≥ 0, k ≥ 0)
- Axit cacboxylic no:
CnH2n + 2 – z(COOH)z (n ≥ 0, z ≥ 1)
- Axit cacboxylic no, đơn chức
CnH2n + 1 COOH
(n ≥ 1)
2. Đồng phân:
a. Đồng phân mạch cacbon (có 4 C trở lên)
b. Đồng phân nhóm chức: -COO-, -OH và CHO, OH và –CO3. Danh pháp:
a. Tên thông thường: Học thuộc
b. Tên thay thế:
- Vị trí nhánh+ tên nhánh + tên hiđro cacbon mạch chính + oic
- Nếu có 2, 3 ,… nhóm chức thì thêm đi, tri, …trước oic
4. Tính chất vật lí: Axit cacboxylic có nhiệt độ sôi cao (cao hơn ancol tương ứng) do axit tạo liên kết
hiđro liên phân tử bền (bền hơn ancol)
5. Tính chất hoá học
a. Tính axit: Cắt liên kết – O – H : Tác dụng với bazơ, oxit bazơ, kim loại đứng trước hiđro, muối
(muối của axit yếu: cacbonat, sunfua,…)
b. Tác dụng với ancol: Cắt liên kết – O – H

H2SO4 đặc, tOC

R – COOH + R’ – OH
RCOOR’ + H 2O
c. Tính chất của gốc hiđrocacbon
- Gốc no:
Có phản ứng thế halogen (as, I2)
- Gốc không no: Có phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp
- Gốc thơm
: Có tính chất của gốc hiđrocacbon thơm: dễ thế, khó cộng
 HCOOH + 2AgNO3 + 4NH3 + 2H2O
(NH4)2CO3 + 2NH4NO3 + 2Ag
 Lực axit: R – COOH: - R hút electron (có halogen, có liên kết 2, 3, …) tính axit tăng
- R đẩy electron (g6c1 CnH2n + 1) tính axit giảm
II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:
Câu 1. Bốn chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất:
A. HCOOCH3
B. HO-CH2- CHO
C. CH3-COOH
D. CH3CH2CH2OH
Câu 2. Trong bốn chất sau, chất nào tan dễ dàng trong nước nhất?

Website Ôn Thi Đại Học – Onthi24h.Tk
A. CH3CH2COOCH3
B. CH3COOCH2CH3
C. CH3CH2CH2COOH
D.
CH3CH2CH2CH2COOH
Câu 3. Trong 4 chất sau, chất nào phản ứng được với cả 3 chất: Na, NaOH và NaHCO 3?
A. C6H5OH
B. HO-C6H4-OH
C. H-COO-C6H5
D. C6H5-COOH
Câu 4. Có bao nhiêu công thức cấu tạo đơn chức có cùng công thức phân tử C 4H8O2
A. 4
B. 3
C. 5
D. 6
Câu 5. Có bao nhiêu cấu tạo ứng với công thức phân tử C 3H6O2
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 6. Axit cacboxilic có công t...
Website Ôn Thi Đại Học – Onthi24h.Tk
D. AXIT CACBOXILIC
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LÍ THUYẾT
1. Công thức:
a. Công thức phân tử (phản ứng cháy)
- Axit cacboxylic: C
x
H
y
O
z
(x ≥ 1. z = 2, 4, …)
C
n
H
2n + 2 – 2k – 2z
O
2z
(n ≥ 1, k ≥ 0 là số liên kết п ở gốc hiđrocacbon, z là số nhóm
chức –COOH)
- Axit cacboxylic đơn chức:
C
x
H
y
O
2
(x ≥ 1)
C
n
H
2n – 2k
O
2
(n ≥ 1, k ≥ 0)
- Axit cacboxylic no: C
n
H
2n + 2 – 2z
O
2z
(n ≥ 1, z ≥ 1)
- Axit cacboxylic no, đơn chức: C
n
H
2n
O
2
(n ≥ 1)
b. Công thức cấu tạo:
- Axitcacboxylic: R(COOH)
z
(z là số nhóm chức ≥ 1)
C
n
H
2n + 2 – 2k – z
(COOH)
z
(n ≥ 0, k≥ 0, z ≥ 1)
- Axit cacboxylic đơn chức:
R(COOH)
C
n
H
2n + 1 – 2k
(COOH) (n ≥ 0, k ≥ 0)
- Axit cacboxylic no:
C
n
H
2n + 2 – z
(COOH)
z
(n ≥ 0, z ≥ 1)
- Axit cacboxylic no, đơn chức
C
n
H
2n + 1
COOH (n ≥ 1)
2. Đồng phân:
a. Đồng phân mạch cacbon (có 4 C trở lên)
b. Đồng phân nhóm chức: -COO-, -OH và CHO, OH và –CO-
3. Danh pháp:
a. Tên thông thường: Học thuộc
b. Tên thay thế:
- Vị trí nhánh+ tên nhánh + tên hiđro cacbon mạch chính + oic
- Nếu có 2, 3 ,… nhóm chức thì thêm đi, tri, …trước oic
4. Tính chất vật lí: Axit cacboxylic có nhiệt độ sôi cao (cao hơn ancol tương ứng) do axit tạo liên kết
hiđro liên phân tử bền (bền hơn ancol)
5. Tính chất hoá học
a. Tính axit: Cắt liên kết – O – H : Tác dụng với bazơ, oxit bazơ, kim loại đứng trước hiđro, muối
(muối của axit yếu: cacbonat, sunfua,…)
b. Tác dụng với ancol: Cắt liên kết – O – H
R – COOH + R’ – OH RCOOR’ + H
2
O
c. Tính chất của gốc hiđrocacbon
- Gốc no: Có phản ứng thế halogen (as, I
2
)
- Gốc không no: Có phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp
- Gốc thơm : Có tính chất của gốc hiđrocacbon thơm: dễ thế, khó cộng
HCOOH + 2AgNO
3
+ 4NH
3
+ 2H
2
O (NH
4
)
2
CO
3
+ 2NH
4
NO
3
+ 2Ag
Lực axit: R – COOH: - R hút electron (có halogen, có liên kết 2, 3, …) tính axit tăng
- R đẩy electron (g6c1 C
n
H
2n + 1
) tính axit giảm
II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:
Câu 1. Bốn chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất:
A. HCOOCH
3
B. HO-CH
2
-
CHO C. CH
3
-COOH D. CH
3
CH
2
CH
2
OH
Câu 2. Trong bốn chất sau, chất nào tan dễ dàng trong nước nhất?
H
2
SO
4
đặc, t
O
C
Bài tập hóa - Trang 2
Bài tập hóa - Người đăng: Thlm Ctk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập hóa 9 10 360