Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Hóa

Được đăng lên bởi Cry Newday
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 276 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAØI TAÄP 1:
Moät maãu ñaù caân trong khoâng khí naëng 50g. Khi
boïc parafin thì caân trong khoâng khí naëng 50,5g
vaø caân trong nöôùc naëng 25g. ngöôøi ta ñem maãu
ñaù naøy cho vaøo tuû saáy ôû nhieät ñoä 105±5oC, ñöôïc
keát quaû nhö sau:
Caân laàn 1: Gl1 = 49,2g.
Caân laàn 2: Gl2 = 49,0g.
Caân laàn 3: Gl3 = 48,5g.
Caân laàn 4: Gl4 = 48,5g.
Tính khoái ôïng theå tích tieâu chuaån cuûa maãu ñaù?
Bieát KLR cuûa parafin laø 0,9g/cm3
Bài tập Hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Hóa - Người đăng: Cry Newday
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài tập Hóa 9 10 420