Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Hóa

Được đăng lên bởi vanhoangdn1999
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 185 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NaOH
CaO, t
0
t
0
l¹nh nhanh
H
2
SO
4
HgSO
4
, t
0
AgNO
3
/NH
3
HCl
C
2
H
2
Xóc t¸c
Br
2
NaOH
Bµi tËp vÒ an®ehit
Bµi 1: Mét hîp chÊt h÷u c¬ (X) cã c«ng thøc ph©n tö lµ C
4
H
6
O
2
vµ chØ cã mét lo¹i nhãm chøc. Tõ (X) vµ
c¸c chÊt kh¸c, b»ng 3 ph¶n øng liªn tiÕp thÓ ®iÒu chÕ ®îc cao su Buna. C«ng thøc cÊu t¹o
thÓ cã cña (X) lµ:
a. HOC-CH
2
-CH
2
-CHO b. HO-CH
2
-C
C-CH
2
OH
c. CH
3
-C-C-CH
3
d. C¶ a, b, c ®Òu ®óng
O O
Bµi 2: XÐt c¸c lo¹i hîp chÊt h÷u c¬ m¹ch hë sau:
Rîu ®¬n chøc, no (A); an®ehit ®¬n chøc, no (B); rîu ®¬n chøc, kh«ng no 1 nèi ®«i (C); an®ehit
®¬n chøc, kh«ng no 1 nèi ®«i (D). øng víi c«ng thøc tæng qu¸t C
n
H
2n
O chØ cã 2 chÊt sau:
a. A, B b. B, C c. C, D d. A, D
Bµi 3: §èt ch¸yt hçn hîp c¸c ®ång ®¼ng cña an®ehit ta thu ®îc mol CO
2
= mol H
2
O th× ®ã
d·y ®ång ®¼ng:
a. An®ehit ®¬n chøc no b. An®ehit vßng no
c. An®ehit hai chøc no d. C¶ a, b, c ®Òu ®óng
Bµi 4: LÊy 0,94 gam hçn hîp hai an®ehit ®¬n chøc no tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng cho t¸c dông
hÕt víi dung dÞch AgNO
3
/ NH
3
thu ®îc 3,24 gam Ag. C«ng thøc ph©n tö hai an®ehit lµ:
a. CH
3
CHO vµ HCHO b. CH
3
CHO vµ C
2
H
5
CHO
c. C
2
H
5
CHO vµ C
3
H
7
CHO d. C
3
H
7
CHO vµ C
4
H
9
CHO
Bµi 5: Hîp chÊt h÷u X khi ®un nhÑ víi dung dÞch AgNO
3
/NH
3
(dïng d) thu ®îc s¶n phÈm Y, Y t¸c
dông víi dung dÞch HCl hoÆc dung dÞch NaOH ®Òu cho 2 khÝ v« c¬ A, B, X lµ:
a. HCHO b. HCOOH c. HCOONH
4
d. C¶ a, b, c ®Òu ®óng.
Bµi 6: Ba chÊt X, Y, Z cã c«ng thøc ph©n tö d¹ng (CH
2
O)
n
víi n
3. Cho biÕt:
- X chØ tham gia ph¶n øng tr¸ng b¹c
- Y võa tham gia ph¶n øng tr¸ng b¹c, võa ph¶n øng Na
- Z t¸c dông víi dung dÞch NaHCO
3
võa ®ñ, lµm bay h¬i níc dung dÞch sau ph¶n øng, s¶n phÈm
khan cßn l¹i thÓ tiÕp tôc ph¶n øng víi Na. Oxi ho¸ Z ë ®iÒu kiÖn thÝch hîp t¹o thµnh hîp ct chØ
chøa mét lo¹i nhãm chøc.
§èt ch¸y hoµn toµn X, Y, Z víi sè mol b»ng nhau th× sè mol níc thu ®îc tõ X nhá h¬n thu ®îc tõ Y vµ tõ
Z, sè mol níc thu ®îc tõ Y nhá h¬n tõ Z. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña X, Y vµ Z.
a. CH
3
-CHO; HO-CH
2
-CH
2
-CHO vµ CH
3
-COOH
b. C
2
H
5
-CHO; HO-CH
2
-CH
2
-CHO vµ HO-CH
2
-COOH
c. C
2
H
4
-CHO; HO-CH-CH
2
-CH
3
vµ HO-CH
2
-COOH
OH
d. HCHO; HO-CH
2
-CH
2
-CHO vµ HO-CH
2
-CH
2
-COOH
Bµi 7: C¸c hîp chÊt h÷u m¹ch chøa c¸c nguyªn cacbon, hi®ro oxi A
1
, B
1
, C
1
, D
1
®Òu
khèi lîng ph©n b»ng 60 ®vC. C¸c chÊt B
1
,C
1
, D
1
t¸c dông ®îc víi Na gi¶i phãng H
2
. Khi oxi ho¸ B
1
(cã xóc t¸c) sÏ t¹o thµnh s¶n phÈm cã kh¶ n¨ng tham gia ph¶n øng tr¸ng g¬ng. ChÊt C
1
t¸c dông ®îc víi
dung dÞch NaOH. ChÊt D
1
kn¨ng tham gia ph¶n øng tr¸ng g¬ng. ChÊt A
1
kh«ng t¸c dông ®îc víi
Na, kh«ng t¸c dông víi NaOH vµ kh«ng tham gia ph¶n øng tr¸ng g¬ng.
ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng. C«ng thøc cÊu t¹o c¸c chÊt A
1
, B
1
, C
1
, D
1
cã thÓ lµ:
A
1
B
1
C
1
D
1
a CH
3
O-C
2
H
5
C
3
H
7
OH CH
3
COOH HOCH
2
CHO
b C
3
H
7
OH CH
3
O-C
2
H
5
HOCH
2
CHO CH
3
COOH
c HOCH
2
CHO CH
3
COOH CH
3
O-C
2
H
5
C
3
H
7
OH
d KÕt qu¶ kh¸c
Bµi 8: Cho c¸c ph¶n øng sau:
(A) + Cl
2
(B) + (C) (B) + NaOH (D) + (E)
(C) + NaOH (E) + (F) (A) + O
2
(G) + (F)
(D) + O
2
(G) + (F) (G) + (H) HCOOH + Ag
(G) + (H) (F) + (I) + Ag (G) + ? (Z) (mµu tr¾ng)
C¸c chÊt A, G vµ Z cã thÓ lµ:
a. CH
3
COOH; CH
3
CHO vµ CH
3
-CH(OH)(SO
3
Na)
b. C
2
H
6
; CH
3
CHO vµ CH
2
(OH)(SO
3
Na)
c. C
2
H
5
OH; HCHO vµ CH
3
-CH(OH)(SO
3
Na)
d. CH
4
; HCHO vµ CH
2
(OH)(SO
3
Na)
Bµi 9: Cho s¬ ®å chuyÓn ho¸ sau:
CH
3
-COONa A B D E F
G H I.
C¸c chÊt E, G vµ I cã thÓ lµ:
a. CH
3
COONH
4
, CH
3
COOCH=CH
2
vµ CH
3
COONa
b. HCOONH
4
, HCOOCH=CH
2
vµ HCOONa
c. C
2
H
5
COONH
4
, C
2
H
5
COOCH=CH
2
vµ C
2
H
5
COONa
Bài tập Hóa - Trang 2
Bài tập Hóa - Người đăng: vanhoangdn1999
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập Hóa 9 10 361