Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Hóa

Được đăng lên bởi nhatquang9d
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 836 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1) Hỗn hợp X chứa 3 hidrocacbon đều mạch hở có tổng số liên kết σ là 12. Nung nóng 10,08 gam hỗn
hợp E chứa X và 0,2 mol H2 có mặt Ni làm xúc tác thu được hỗn hợp F chứa 10 hydrocacbon có tỉ khối so
với He bằng 8,4. Dẫn toàn bộ F lần lượt qua bình 1 đựng dung dịch AgNO3/NH3 dư thấy có 0,23 mol
AgNO3 phản ứng thu được 30,07 gam kết tủa, bình 2 đựng dung dịch Br2 dư thấy khối lượng Br2 phản
ứng là 8,0 gam; đồng thời khối lượng bình tăng 1,66 gam. Khí thoát ra khỏi bình 2 gồm 3 hiđrocacbon có
thể tích là 2,688 lít (đktc) và có tỉ khối so với He bằng 37/6. Phần trăm số mol của hydrocacbon có khối
lượng phân tử lớn nhất trong F là?
2) Hỗn hợp A gồm 1 axít đơn chức, một ancol đơn chức và 1 este đơn chức (Các chất trong A đều có
nhiều hơn 1C trong phân tử). Đốt cháy hoàn toàn m gam A rồi hấp thụ sản phẩm cháy vào Ca(OH)2 dư
thấy có 135 gam kết tủa, đồng thời khối lượng dung dịch giảm 58,5 gam. Biết số mol ancol trong m gam
A là 0,15 mol. Cho Na dư vào m gam A thấy có 2,8 lít khí thoát ra. Mặt khác m gam A tác dụng vừa đủ với
12 gam NaOH. Nếu cho m gam A tác dụng với dung dịch Br2 thì số mol Br2 pứ tối đa là?
A. 0,55 mol
B. 0,75 mol
C. 0,65 mol
D. 0,85 mol
E. 0,95 mol
3) Hỗn hợp E gồm peptit X mạch hở ( cấu tạo từ Gly, Ala) và este Y ( được tạo ra từ phản ứng este hóa
giữa axit cacboxylic no đơn chức và metanol). Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần 17,36 lít O2 ( đktc). Mặt
khác thủy phân m gam E trong dung dịch NaOH vừa đủ thu được 24,2 gam hỗn hợp muối (trong đó số
mol muối natri của Gly lớn hớn số mol muối natri của Ala). Đốt cháy hoàn toàn khối lượng muối trên cần
22,4 gam O2 thu được H2O, Na2CO3, N2 và 18,7 gam CO2. Tỉ lệ số mol Gly : Ala trong X là ?
4) Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm peptit X và Y bằng dung dịch NaOH thu được 151,2 gam
hỗn hợp gồm các muối natri của Gly, Ala và Val. Mặt khác, để đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X, Y ở
trên cần 107,52 lit khí O2 (đktc) và thu được 64,8 gam H2O. Giá trị của m gần nhất với :
A. 102
B. 104
C. 98
D. 100
5) Hồn hợp E gồm X Y là 2 axit đơn chức MX < MY Z là axit no 2 chức và T là este 2 chức XYZT đều hở đốt
cháy 0,18 mol E cần 4,144 lít 02 thu được tổng khối lượng C02 và H20 là 16,9 gam mặt khác đun nóng
0,18 mol E cần 275 ml NaOH 0,8M thu được hỗn hợp F chứa 3 muối có khối lượng 15,4 gam và hỗn hợp
G gồm 2 ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng dG/H2= 19,5 phần trăm khối lượng của Y trong E là?

6) Hỗn hợp rắn A gồm Fe, Fe2O3, Cu và CuO. Hòa tan hết 44,8 gam hỗn hợp rắn A trong dung dịch HCl
loãng dư thu được d...
 !"#$ %&'()*)+
,-%)*& &.( %/0123)45"
-678+*9':;%<3 = 2>?@AB(CD(2E4)*& 
B(CF2)*)G"#H*?&@AI&2E4" 2I&F
 %+*)JKL" 2?M*NN'OP1"Q?&K
RS %&*N++ PT"-%5"-678GDN'U=M H4"
2VW 6E3 %X
&BK/PY*< Y-%77YTZ1EB
YZVW'[14%%BKE\F]14-%ZTC&2
E4^"#H*KL" 2AF^+*^'I#  
B %)*^ 'Z(2-%BE4&*+ P"P1'_."1B1\-`H-6
&(C'(#B1\-6AI&? I& %X
B')*^^
I')*G^
Z')*N^ 
:')*+^
,')*a^
,K7bTE`c 4*B -%77dT2`F77
e//4 Y-%7 '[14%%,=G*N PC&T"'_.
"1H4V,A(C-`H2&9*&T
 Hc 4 66 HB '[14%%" 2!=
&&*9C&2&C*(&ZC*(&-%+*GZC&'f5 g c 4hB  %X
9fH4V%%K7b-%d8A(C2^*&
K1Hc 4*B -%i'_."1*R14%%*d
!=)G*^& "PC&T"-%2N9*+&C'c1AH=E-6h
B')&
I')9
Z'a+
:'))
^K,Kd %&/Y_j_dk %/&-%f %77&dkf
14)*+ ,=9*99 P)&2" 2Z)&-%&) %N*a."1
)*+ ,=&G^ (C)*+_23" 2^*9-%
cK& "#b#l4KmcD&na*^=M" 2Hd, %X
Bài tập Hóa - Trang 2
Bài tập Hóa - Người đăng: nhatquang9d
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập Hóa 9 10 511