Ktl-icon-tai-lieu

bài tập hóa 10 chương halogen

Được đăng lên bởi tantran1997
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 9735 lần   |   Lượt tải: 7 lần
BÀI TẬP HÓA HỌC 10 CHỦ YẾU CHƯƠNG HALOGEN
DẠNG BÀI TOÁN CHỨNG MINH AXIT CÒN DƯ
Bài 1. Hòa tan hoàn toàn 33g hỗn hợp X gồm Fe và Al vào 600ml dung dịch HCl 1,5M.
Hỏi hỗn hợp X có tan hết không?
Bài 2. cho 3,87g hỗn hợp A gồm Mg và Al vào 250ml dung dịch X chứa axit HCl 1M và
H2SO4 0,5M thu được dung dịch B và 4,368 lít H2 (dktc). Hãy chứng minh rằng trong
dung dịch B còn dư axit.
Bài 3. cho 39,6g hỗn hợp gồm KHSO3 và K2CO3 và 400g dung dịch HCl 7,3%, trong
phản ứng thu được hỗn hợp khí (X) có tỉ khối đối với khí hidro bằng 25,33 và một dung
dịch A.
a) bằng biện luận hãy chứng minh axit còn dư.
b) Tính C% các chất trong dung dịch A.
Bài 4. hòa tan hết 5,6g hỗn hợp A gồm 2 kim loại X( có hóa trị y) và Y(có háo trị x)
trong dung dịch HCl( dung dịch B) rồi sau đó cô cạn dùn dịch thu được19,8g muối khan.
a) tính thể tịch khí hidro sinh ra.
b) Nếu cho 11,2g hỗn hợp A tác dụng với 500ml dung dịch B cho 8,4 lít H2(dktc)
thì dung dịch B có dư axit HCl không
Bài 5. cho 31,8g hỗn hợp 2 muối MgCO3 và CaCO3 vào 0,8 lít dung dịch HCl 1M thu
được dung dịch (Z).
a) hỏi dung dịch (Z) có dư axit không?
b) Lượng CO2 có thể thu được là bao nhiêu?
c) Cho vào dung dịch (Z) một lượng dung dịch NaHCO3 dư, thì thể tích khí CO2 thu
được là 2,24 lít(dktc). Tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp (Z).
Bài 6.hào tan 13,2g hỗn hợp A gồm hai kim loại có cùng hóa trị vào 400ml dung dịch
HCl 1,5M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 32,7g hỗn hợp muối kan .
a) chứng minh hỗn hợp A không tan hết.
b) tính thể tịch khí hidro sinh ra.
Bài 7.cho 5,6g kim loại M vào 100ml dung dịch HCl, phản ứng xong cô cạn dung dịch
trong điều kiện không có không khí thu được 10,925g chất rắn khan. Thêm tiếp 50g
dung dịch HCl trên vào chất rắn khan trên. Phản ứng xong , cô cạn dung dịch trong điều
kiện không có không khí thu được 12,7g chất rắn.
XÁc định nồng độ của dung dịch HCl đã dùng và tìm kim loại M. biết rằng các
phản ứng xảy ra hoàn toàn.
Bài 8. hỗn hợp A gồm hai kim loại Mg và Zn. Dung dịch B là dung dịch HCl nồng độ x
mol/lit.
Thí nghiệm 1: cho 20,2g hỗn hợp A vào 2 lít dung dịch B thì thoát ra 8,96 lít khí
H2(dktc).
Thí nghiệm 2: cho 20,2g hỗn hợp A vào 3 lít dung dịch B thì thoát ra 11,2 lít khí
H2(dktc).
Tính x và thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong A?
Bài 9. cho 18,6g hỗn hợp Zn và Fe vào 500ml dung dịch HCl xmol/lít. Khi phản ứng
hoàn toàn , cô cạn dung dịch thhu được 34,575g chất rắn. Lập lại thí nghiệm trên với
800ml dùn dịch HCl rồi cô cạn thu được 39,9g chất rắn.
a) hãy chứng minh ax...
BÀI TẬP HÓA HỌC 10 CHỦ YẾU CHƯƠNG HALOGEN
DẠNG BÀI TOÁN CHỨNG MINH AXIT CÒN DƯ
Bài 1. Hòa tan hoàn toàn 33g hỗn hợp X gồm Fe và Al vào 600ml dung dịch HCl 1,5M.
Hỏi hỗn hợp X có tan hết không?
Bài 2. cho 3,87g hỗn hợp A gồm Mg và Al vào 250ml dung dịch X chứa axit HCl 1M và
H
2
SO
4
0,5M thu được dung dịch B và 4,368 lít H
2
(dktc). Hãy chứng minh rằng trong
dung dịch B còn dư axit.
Bài 3. cho 39,6g hỗn hợp gồm KHSO
3
và K
2
CO
3
và 400g dung dịch HCl 7,3%, trong
phản ứng thu được hỗn hợp khí (X) có tỉ khối đối với khí hidro bằng 25,33 và một dung
dịch A.
a) bằng biện luận hãy chứng minh axit còn dư.
b) Tính C% các chất trong dung dịch A.
Bài 4. hòa tan hết 5,6g hỗn hợp A gồm 2 kim loại X( có hóa trị y) và Y(có háo trị x)
trong dung dịch HCl( dung dịch B) rồi sau đó cô cạn dùn dịch thu được19,8g muối khan.
a) tính thể tịch khí hidro sinh ra.
b) Nếu cho 11,2g hỗn hợp A tác dụng với 500ml dung dịch B cho 8,4 lít H
2
(dktc)
thì dung dịch B có dư axit HCl không
Bài 5. cho 31,8g hỗn hợp 2 muối MgCO
3
và CaCO
3
vào 0,8 lít dung dịch HCl 1M thu
được dung dịch (Z).
a) hỏi dung dịch (Z) có dư axit không?
b) Lượng CO
2
có thể thu được là bao nhiêu?
c) Cho vào dung dịch (Z) một lượng dung dịch NaHCO
3
dư, thì thể tích khí CO
2
thu
được là 2,24 lít(dktc). Tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp (Z).
Bài 6.hào tan 13,2g hỗn hợp A gồm hai kim loại có cùng hóa trị vào 400ml dung dịch
HCl 1,5M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 32,7g hỗn hợp muối kan .
a) chứng minh hỗn hợp A không tan hết.
b) tính thể tịch khí hidro sinh ra.
Bài 7.cho 5,6g kim loại M vào 100ml dung dịch HCl, phản ứng xong cô cạn dung dịch
trong điều kiện không có không khí thu được 10,925g chất rắn khan. Thêm tiếp 50g
dung dịch HCl trên vào chất rắn khan trên. Phản ứng xong , cô cạn dung dịch trong điều
kiện không có không khí thu được 12,7g chất rắn.
XÁc định nồng độ của dung dịch HCl đã dùng và tìm kim loại M. biết rằng các
phản ứng xảy ra hoàn toàn.
Bài 8. hỗn hợp A gồm hai kim loại Mg và Zn. Dung dịch B là dung dịch HCl nồng độ x
mol/lit.
Thí nghiệm 1: cho 20,2g hỗn hợp A vào 2 lít dung dịch B thì thoát ra 8,96 lít khí
H
2
(dktc).
Thí nghiệm 2: cho 20,2g hỗn hợp A vào 3 lít dung dịch B thì thoát ra 11,2 lít khí
H
2
(dktc).
Tính x và thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong A?
Bài 9. cho 18,6g hỗn hợp Zn và Fe vào 500ml dung dịch HCl xmol/lít. Khi phản ứng
hoàn toàn , cô cạn dung dịch thhu được 34,575g chất rắn. Lập lại thí nghiệm trên với
800ml dùn dịch HCl rồi cô cạn thu được 39,9g chất rắn.
a) hãy chứng minh axit HCl dư.
b) Tính x.
bài tập hóa 10 chương halogen - Trang 2
bài tập hóa 10 chương halogen - Người đăng: tantran1997
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
bài tập hóa 10 chương halogen 9 10 805